This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy refundowanych leków objętych programem lekowym:

1) leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową,

2) leczenie stwardnienia rozsianego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

koncesje, zezwolenia lub licencje, a w szczególności:

a) zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie

hurtowni farmaceutycznej/składu celnego i konsygnacyjnego w zakresie obrotu produktami leczniczymi;

b) zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą.

Warunki realizacji umowy

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedstawia załącznik nr 2 – wzór umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków wskazanych w umowie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-21
Warunki otwarcia ofert

2020-01-21

09:00

22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA, pokój nr 106, przy komputerze za pośrednictwem platformy e-propubliko.

Czas lokalny
09:00
Notice number in the OJ S
2019/S 233-570997
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

— wzór oferty elektronicznej,

— zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: koncesje, zezwolenia lub licencje, a w szczególności:

a) zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego i konsygnacyjnego w zakresie obrotu produktami leczniczymi;

b) zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, o których mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12—23, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

— część nr 1: 4 167,45 PLN,

— część nr 2: 3 397,46 PLN,

— część nr 3: 234,53 PLN,

— część nr 4: 7 938,0 PLN.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Electonic ordering will be used
tak Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Chełm

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1

Value

PLN Not specified

Część 1 Interferonum beta-1a rozt. do wstrz.

Start

2020-03-13

End

2021-03-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Szpitalna 53, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 2

Value

PLN Not specified

Część 2 Teriflunomidum tabletki powlekane 0,014 g

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 3

Value

PLN Not specified

Część 3 Interferon beta-1b 0,3 mg – 9,6 mln j.m. pr. + rozp. do p. roztw. do wstrz.

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 4

Value

PLN Not specified

Część 4 Sofosbuvirum, velpatasvirum tabletki powlekane

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 5

Value

PLN Not specified

Część 5 Glecaprevirum, pibrentasvirum tabletki powlekane

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 6

Value

PLN Not specified

Część 6

Peginterferon beta-1a roztw. do wstrz.

Peginterferon beta-1a roztw. do wsrzyk.

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 7

Value

PLN Not specified

Część 7

Elbasvir, grazoprevir tabletki powlekane

Ribavirinum kaps. twarde

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 8

Value

PLN Not specified

Część 8 Interferon beta-1a x 4 wkłady inj. s.c.

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 9

Value

PLN Not specified

Część 9 Glatirameri acetas roztwór do wstrzykiwań w ampułkach

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

Część 10

Value

PLN Not specified

Część 10

Fumaran dimetylu kaps. doj. twarde

Fumaran dimetylu kaps. doj. twarda

Start

2020-03-13

End

2021-01-13

Main site or place of performance

Magazyn apteki szpitalnej, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, POLSKA

Award criteria

Cena

98

Termin dostawy zamówienia jednostkowego

2

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - General-purpose trailers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Scheduling software development services

Ireland

Value: 900,000 Euro

Norway : Bergen - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

United Kingdom : York - Venepuncture, blood sampling devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone