Tender description

Zamówienie obejmuje dostawę:

Część 1: Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego (RTG).

Część 2: Dostawa instalacja i uruchomienie aparatu USG wyposażonego w głowice.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 224-512174

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Terminy składania odwołań określa szczegółowo ustawa z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm..)przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Uwaga: ogłoszenie (formularz) w pkt. IV.2.6) wymaga podania okresu związania ofertą w miesiącach. Prawidłowy okres związania ofertą wynosi 60 dni.

3. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych wskazanym w SIWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym zobowiązującymi przepisami prawa.

4. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto na ePuap.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania ofert opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Main CPV code 33110000

Award details

This tender awarded a total of PLN 1,100,000 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.1 million

Locations

Polska, Chojnów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego (RTG).

Value

PLN Not specified

Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego (RTG).

Część 1: Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego (RTG).

a. cyfrowy aparat RTG do wykonywania zdjęć kostno-płucnych pacjentów w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej, ze zintegrowanym automatycznym kolimatorem z dodatkową filtracją Cu, z wbudowanym miernikiem dawki powierzchniowej DAP. Aparat wyposażony w programy anatomiczne oraz system automatycznego ustawiania parametrów ekspozycji AEC. Urządzenie umożliwia badanie kończyn długich i kręgosłupa oraz uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego łącznie kilka części anatomicznych połączonych w całość – Stitching.

b. detektor cyfrowy DR o obszarze aktywnym matrycy 43 x 43 cm +/- 1 cm, o rozdzielczości min. 8 mln pixeli, z warstwą scyntylacyjną Csi, wydajność kwantowa DQE większa od 70 %.

c. konsola technika wyposażona w monitor LCD, z intuicyjnym interfejsem użytkownika umożliwiającym wybór i konfiguracje programów anatomicznych oraz zmianę parametrów wyświetlania obrazu, funkcję obróbki obrazów (obrót, powiększenie, rozjaśnienie, kontrast, adnotacje itp.), oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu, funkcjonalność DICOM min. Storage, Worklist, Print, Sent.

d. generator rentgenowski wysokiej częstotliwości o mocy min. 50 kW, programy anatomiczne z układem automatycznej kontroli ekspozycji AEC, zasilanie 3x400 V, zakres napięć od 40 do 150 kV, częstotliwości generatora min. 30 kHz, trójpolowa komora jonizacyjna.

e. lampa rentgenowska ogniska 0,6 / 1,2 zgodnie z IEC (PN-EN) 60336, pojemność cieplna anody min. 300 kHU, prędkość obrotowa anody min. 3 200 obr./min, pojemność cieplna kołpaka 1 250 kHU.

f. stół radiograficzny z regulacją wysokości oraz z pływającym blatem, ruch blatu pływającego realizowany w sposób precyzyjnie działającego elektromagnesu zwalnianego przy pomocy przycisków na stole lub przycisku nożnego, zasilany z baterii (bezprzewodowo) lub przewodowo, dopuszczalna masa pacjenta min. 250 kg.

g. statyw do wykonywania badań kończyn długich i kręgosłupa.

h. platforma pozwalająca na wykonywanie zdjęć RTG np. kostek lub stóp w obciążeniu i bez obciążenia.

i. zestaw do wykonywania testów w zakresie kontroli jakości i środków ochrony osobistej

j. gwarancja min. 24 miesiące.

k. System RIS/PACS, stacje, urządzenia peryferyjne:

— stacja lekarska (opisowa), sewer min. 4TB,

— monitory diagnostyczne 2 x 21” (wyposażenie stacji opisowej),

— urządzenie do wykonywania backupu danych,

— zasilacz awaryjny UPS,

— stanowisko rejestracji wraz ze stacją duplikatora,

— dupikator – urządzenie do nagrywania płyt z nadrukiem, z badaniami dla pacjenta,

— drukarka laserowa A4 – 2 szt.,

— stacja przeglądowa dla lekarza,

— oprogramowanie sewerowe RIS/PACS,

— oprogramowanie aplikacyjne RIS/PACS,

— oprogramowanie systemowe Windows Server,

— oprogramowanie bazodanowe,

— oprogramowanie teleradiologia,

— oprogramowanie stacji opisowej,

— 5 dodatkowych licencji przeglądowych.

Szczegółowe wymagania dot. parametrów technicznych oferowanego aparatu RTG oraz oprogramowania zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik 2A „Wymagane parametry techniczne w ramach oferty na aparat RTG”

Additional information

Termin realizacji wynosi do 8 tygodni.

Yes

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Main site or place of performance

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów, POLSKA

Award criteria

Jakość techniczna

40

Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi

10

50

Dostawa instalacja i uruchomienie aparatu USG wyposażonego w głowice.

Value

PLN Not specified

Dostawa instalacja i uruchomienie aparatu USG wyposażonego w głowice.

Aparat USG wyposażony w głowice:

— do badań narządów jamy brzusznej

— głowicę liniowa wysokich częstotliwości

— głowicę endowaginalną do badań ginekologiczno-położniczych

— głowicę do badań kardiologicznych i naczyniowych transkranialnych.

Aparat musi mieć możliwość rozbudowy o opcję do echokardiograficznej próby wysiłkowej.

Szczegółowe wymagania dot. parametrów technicznych oferowanego aparatu USG zawiera Opis Przedmiotu zamówienia oraz załącznik 2B zatytułowana „Wymagane parametry techniczne oferowanego aparatu USG”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części.

Zamówienie obejmuje również montaż, rozmieszczenie w miejscu przeznaczenia oraz utylizację opakowań i materiałów nieprzydatnych.

Additional information

Termin realizacji wynosi do 8 tygodni.

Yes

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Main site or place of performance

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

10

Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi

30

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : St Asaph - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Croydon - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Råde - Repair and maintenance services of medical equipment

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Continuous paper for computer printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Injectable solutions

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9,756 Euro