This tender in no longer available.

Tender description

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa odczynników oraz testów paskowych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby badań ogólnych moczu w dwóch laboratoriach Zamawiającego – zlokalizowanych przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie oraz przy ulicy Władysława Truchana 7 w Chorzowie.

2.2. Ze względu na rodzaj badań oraz lokalizację laboratoriów przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:

— pakiet nr 1 – dostawa pasków do diagnostyki moczu, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora,

— pakiet nr 2 – dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

14.1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umownych (załącznik nr 5) i ceną zaoferowaną przez wybranego Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

14.2. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy według warunków podanych w niniejszej SIWZ, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za niepodlegające odrzuceniu, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

14.3. Zawarcie umowy (projekt umowy w załączeniu) na realizację zamówienia nastąpi po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba, że zostanie wniesione odwołanie. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy przed upływem ww. terminu.

14.5. Wybrany Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunku.
Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie stawia warunku.

Zamawiający wymagania względem Wykonawców szczegółowo opisał w SIWZ, tj.:

1) od pkt 5.2 do pkt 5.22 SIWZ;

2) pkt 13 SIWZ.

SIWZ, OPZ i SAC zostały równolegle opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, tj. http://www.zsm.com.pl/zamowienia-publiczne,0,2 oraz https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunku.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

10:30

11.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 17.8.2020 godz. 10.30 w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, POLSKA – lokal: budynek administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pok. 216 – sala konferencyjna.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

a) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 9.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

c) W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

d) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona w załączniku nr 7 do SIWZ. Natomiast klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt 17 załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.

Precise information on deadline(s) for review procedures

16.4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, jak i dalsze pisma, wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

16.5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.

16.6. Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w pkt poniżej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1092 z późn. zm.).

16.8. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

16.9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.10. Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec innych czynności niż w pkt a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

16.11. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI uPzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

Main CPV code 38434000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 165,832

Locations

Polska, Chorzów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1 – dostawa pasków do diagnostyki moczu, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora

Value

PLN 37,312

Pakiet nr 1 – dostawa pasków do diagnostyki moczu, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora

2.3. Realizacja zamówienia obejmuje dzierżawę jednego urządzenia dla każdego pakietu z osobna (w zależności od jednostki), które zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, m.in.:

a) dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej zał. nr 3A do SIWZ – pakiet 1 i zał. nr 3B do SIWZ – pakiet 2;

b) dzierżawę analizatorów na okres 36 miesięcy. Parametry analizatorów zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącym zał. nr 2A do SIWZ – pakiet 1 i zał. nr 2B do SIWZ – pakiet 2;

c) przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń na zasadach ujętych w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ;

d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 2 dni od instalacji aparatu/systemu. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników Zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu – dotyczy obydwu pakietów;

e) szczegółowy zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 2A, 2B, 3A i 3B do SIWZ.

Description of options

2.11. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp oraz z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych w istotnych postanowieniach umownych (skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość umowy nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC), zał. nr 5 do SIWZ. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp zwiększenia do 50 % wartości pakietu obejmującego pozycje zawarte w zał. nr 3 – po cenach jednostkowych wskazanych w SAC z zastrzeżeniem opisanym w § 8 umowy.

Additional information

7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu:

— pakiet 1 – 1 100,00 PLN,

— pakiet 2 – 3 800,00 PLN.

7.2. Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety, wówczas wadium wyniesie: 4 900,00 PLN.

Main site or place of performance

Laboratorium przy ulicy Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów, POLSKA.

Pakiet nr 2 – dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora

Value

PLN 128,520

Pakiet nr 2 – dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora

2.3. Realizacja zamówienia obejmuje dzierżawę jednego urządzenia dla każdego pakietu z osobna (w zależności od jednostki), które zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, m.in.:

a) dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej zał. nr 3A do SIWZ – pakiet 1 i zał. nr 3B do SIWZ – pakiet 2;

b) dzierżawę analizatorów na okres 36 miesięcy. Parametry analizatorów zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącym zał. nr 2A do SIWZ – pakiet 1 i zał. nr 2B do SIWZ – pakiet 2;

c) przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń na zasadach ujętych w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ;

d) szkolenie personelu, w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 2 dni od instalacji aparatu/systemu. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników Zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu – dotyczy obydwu pakietów;

e) szczegółowy zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 2A, 2B, 3A i 3B do SIWZ.

Description of options

2.11. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp oraz z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych w istotnych postanowieniach umownych (skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość umowy nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC), zał. nr 5 do SIWZ. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp zwiększenia do 50 % wartości pakietu obejmującego pozycje zawarte w zał. nr 3 – po cenach jednostkowych wskazanych w SAC z zastrzeżeniem opisanym w § 8 umowy.

Additional information

7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu:

— pakiet 1 – 1 100,00 PLN,

— pakiet 2 – 3 800,00 PLN.

7.2. Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety, wówczas wadium wyniesie: 4 900,00 PLN.

Main site or place of performance

Laboratorium przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Oxford - Industrial process control equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of a Modular and Unmanned Ground Vehicle with Detection Capabilities for EUSECTRA Training Centre

Germany

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling