This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji miasta Częstochowy poprzez zespół i poszczególnych zawodników, biorących udział w rozgrywkach ekstraligi żużlowej oraz innych międzynarodowych/ogólnopolskich zawodach żużlowych (okres realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, która stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: (https://bip.czestochowa.pl).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. we wzorze umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą, która ma doświadczenie tzn. uczestniczyła w realizacji usługi promocji miasta poprzez sport o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-20

13:00

Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 417, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-20
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-19
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt 5 i 6 SIWZ.

I. Warunki udziału w postępowaniu

1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.

2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą, która ma doświadczenie, tzn. uczestniczyła w realizacji usługi promocji miasta poprzez sport o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Opis zobowiązania zawiera pkt 6.2 SIWZ.

3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

6. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ.

III. Dokumenty dot. wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone są w pkt 6.7 SIWZ.

IV. Dokumenty dot. wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone są w pkt 6.8 SIWZ.

V. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie określone są w pkt 6.9 SIWZ.

VI. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.9. SIWZ określone są w pkt 6.10 SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 79342200

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Częstochowa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. promocję miasta Częstochowy przez wykonawcę podczas wszystkich spotkań w roli gospodarza oraz podczas wszystkich zawodów wyjazdowych poprzez drużynę i poszczególnych zawodników, biorących udział w rozgrywkach ekstraligi żużlowej oraz innych międzynarodowych/ogólnopolskich zawodach żużlowych;

2. posiadanie lub umieszczenie przez wykonawcę nazwy „Częstochowa” lub przymiotników utworzonych od tego słowa: „częstochowska”, „częstochowski” lub „częstochowskie” itp. w nazwie drużyny, biorącej udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Ekstraligę Żużlową sp. z o.o. oraz w innych międzynarodowych/ogólnopolskich imprezach sportowych;

3. kreowanie pozytywnego wizerunku Częstochowy w ramach wszelkich działań informacyjno-promocyjnych przygotowanych i realizowanych przez wykonawcę z jego środków własnych;

4. promowanie miasta Częstochowy przez wykonawcę poprzez umieszczanie oraz eksponowanie logo miasta w różnorodny sposób oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych;

5. przekazanie miastu przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych;

6. nieodpłatne użyczanie miastu przez wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych miasta.

Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ, która stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: (https://bip.czestochowa.pl).

Main site or place of performance

Częstochowa, POLSKA.

End

2020-12-31

Additional information

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone