This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 6 883,836 MWh (+/- 15 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz pełnienie funkcji Podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) dla wszystkich PPE Zamawiającego, w tym w jednym PPE w kierunku pobieranie i wytwarzanie. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym oprócz umowy sprzedaży energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., również umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (na kierunku wytwarzanie), na podstawie której Wykonawca kupował będzie od Zamawiającego nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i nie zużytej na potrzeby własne Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy sprzedaży stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ oraz we Wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

j) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

a) w roku 2019 wskaźnik płynności finansowej równy lub większy od 0,69 liczony według formuły: (Aktywa obrotowe – zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000 PLN.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

a) sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości – za rok 2019, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości należy złożyć za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia Sprawozdania finansowego, wymagane jest złożenie innych dokumentów określających zobowiązania i należności (aktywa obrotowe i zobowiązaniu krótkoterminowe wg rodzaju) – za wskazany okres, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-19

12:30

Siedziba Zamawiającego – Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej, pokój nr 216, II piętro

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-19
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-18
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu „Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych” – dalej jako „Platforma przetargowa”.

„Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych – dla Wykonawcy” stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ (dalej jako „Instrukcja korzystania z platformy przetargowej”).

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem:

https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

W sposób określony w Instrukcji korzystania z platformy przetargowej. Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem „Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych” lub przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
2021r.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-13
Electronic payment will be used
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

12. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09310000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Dąbrowa Górnicza

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 6 883,836 MWh (+/- 15 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz pełnienie funkcji Podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) dla wszystkich PPE Zamawiającego, w tym w jednym PPE w kierunku pobieranie i wytwarzanie. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej oraz informację o jednostce wytwórczej OZE Zamawiającego, dane rzeczywiste z okresu ostatnich dwóch lat dotyczące ilości energii wyprodukowanej przez Zamawiającego w OZE, zużytej na potrzeby własne oraz odsprzedanej zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym oprócz umowy sprzedaży energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., również umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (na kierunku wytwarzanie), na podstawie której Wykonawca kupował będzie od Zamawiającego nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i nie zużytej na potrzeby własne Zamawiającego. Stosowne umowy winny zostać podpisane przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy PPE Zamawiającego na platformie wymiany informacji uczestników rynku energii. Jednocześnie Wykonawca pełnił będzie funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) dla wszystkich PPE Zamawiającego.

Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, w tym w szczególności: wypowiedzenia istniejących umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży energii elektrycznej, złożenia oświadczenia do operatora OSD Zamawiającego o pełnieniu funkcji POB w kierunku wytwarzanie w PPE objętych zgłoszeniem. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych wraz z zawarciem umów sprzedaży energii elektrycznej.

Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z lokalnymi OSD. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

End

2021-12-31

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone