Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 2 500 Mg od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2020 r. poprzez ich odzysk i/lub recykling. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2020 r. lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową ilość / wartość netto przedmiotu zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykaz osób, w którym wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług:

— minimum 1 osobą, wraz z informacjami na temat jej doświadczenia, niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. osobą na stanowisku koordynatora posiadającą minimum 6–miesięczne doświadczenie w koordynowaniu usługami związanymi z transportem odpadów – załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Wykaz narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie, złożenie stosownego oświadczenia w JEDZ.
Wykaz i krótki opis warunków

1. aktualny wpis do rejestru transportujących odpady wydany na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu zamówienia dla odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11;

2. posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 lub zapewnienia gotowości przyjęcia odpadów o kodzie 19 12 12 przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i/lub recyklingu odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

3. wykaz osób posiadających doświadczenie w koordynowaniu usług związanych z odbiorem odpadów;

4. wykaz narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2020 r. lub do czasu odebrania odpadów w ilości nie większej niż 2 500,00 Mg (około 1 250 Mg miesięcznie) w zależności, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany umowy w przypadkach wskazanych w części II SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – osoba koordynująca usługę odbioru odpadów.Procedura

Czas lokalny
10:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-02-27

10:10

13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61, POLSKA, sala konferencyjna, pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego

Komisja Przetargowa, otwarcie ofert jest jawne.

Data
2020-02-27
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Informacje dodatkowe

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 uPzp;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 uPzp.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3 składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1. wykaz osób posiadających doświadczenie w koordynowaniu usług związanych z odbiorem odpadów – załącznik nr 8;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zwarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Pozostałe dokumenty wymienione zostały w SWIZ.

Estimated timing for further notices to be published
II kwartał 2020 r.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

27 Feb 2020

4 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Działdowo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 2 500 Mg – około 1 250 Mg miesięcznie poprzez ich odzysk i/lub recykling.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2020 roku lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową ilość/wartość netto przedmiotu zamówienia. Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz odpadów o kodach 15 01 06, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 03 03, 20 03 07 poprzez przetwarzanie ich na linii sortowniczej stacji przeładunkowej wraz z sortownią

w Działdowie będącej elementem instalacji komunalnej.Odpady po przejściu przez kabinę wstępną, w której są wybierane odpady mogące zakłócić proces dalszego sortowania, np. odpady o większych gabarytach w postaci: tworzyw sztucznych (worki, folie), papieru i tektury (kartony), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, drewna, elementów metalowych oraz odpady ze szkła trafiają na sito obrotowe dwustrefowe o wielkości oczek do 20 mm i 80 mm, na którym są wydzielane frakcje podsitowe.

Frakcja nadsitowa, z której powstają odpady będące przedmiotem zamówienia, kierowana jest do kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej odpady trafiają na stół sortowniczy, gdzie wykwalifikowani pracownicy dokonują ręcznego wysortowania odpadów o charakterze surowców wtórnych. Cały proces sortowania odpadów w kabinie sortowniczej jest prowadzony ręcznie co zapewnia wysoką jakość i czystość otrzymywanych surowców wtórnych. Odpady o charakterze surowców wtórnych zbierane selektywnie takie jak tworzywa sztuczne czy makulatura dostarczone do stacji przeładunkowej wraz z sortownią

w Działdowie trafiają na stół sortowniczy z pominięciem sita obrotowego. Po przejściu przez manualną kabinę sortowniczą pozostaje wysortowany odpad o dużej kaloryczności będący przedmiotem zamówienia.

Skład odpadów będących przedmiotem zamówienia stanowią przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych w ilości ok 90–95 % oraz papier w ilości ok 5–10 %. Skład odpadów może ulec zmianie w zależności od morfologii odpadów dowożonych do stacji przeładunkowej wraz z sortownią w Działdowie. Powstające po procesie przetwarzania odpady o kodzie 19 12 12 będące przedmiotem zamówienia są belowane na prasie w formie kostek o wymiarach ok dł. 90 x szer. 110 x wys. 85 cm związanych stale drutem o grubości 3,0 mm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok 400–500 kg.

Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 powstającego na Stacji Przeładunkowej wraz z Sortownią leży po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ze względów technicznych załadunek może odbywać się na naczepę z ruchomą podłogą, lub na naczepę z firaną boczną.

Additional information

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie. Cena 60 % – 60 punktów, termin płatności 25 % –25 punktów, termin odbioru odpadów od zgłoszenia 15 % – 15 pkt.

2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN, które należy wnieść w formie wskazanej w części I IDW–SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

Main site or place of performance

Odbiór odbywał się będzie z terenu stacji przeładunkowej w Działdowie, ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Environmental issues consultancy services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Antrim - Refuse collection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Cleaning and sanitation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Colchester - Waste-tip management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Engerdal - Cleaning services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Prilep - Utility vehicles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar

United Kingdom : London - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 825,000 Pound Sterling