Tender description

Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N”

Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2”

Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5”

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 1. ogłoszenia.

b) Przedmiot wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1. ogłoszenia.

c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ – WYKAZ USŁUG.

d) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości usług wykonanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania usług, podając datę i kurs, a dla wartości usług wykonywanych na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, podając datę i kurs.

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1. ogłoszenia.

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Uwaga:

a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunków udziału określonych w sekcji III.1.3) pkt 2. i 3. ogłoszenia.

b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ WYKAZ SPRZĘTU I ZAPLECZA TECHNICZNEGO.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

c.d. zapisów dot. warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 3.:

UWAGA:

Pojazdy wymienione w lit. a) mogą świadczyć usługi tylko w obrębie jednego sektora N, 2 lub 5, na który została złożona oferta.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować ilością pojazdów wyszczególnionych w lit. a) stanowiącą sumę pojazdów dla tych części zamówienia. Pozostałe pojazdy mogą być wykorzystywane w innych częściach zamówienia.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. ilość pojazdów, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę rocznego przychodu netto za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat poz. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody), w wysokości nie mniejszej niż:

— Część I (sektor N): 500 000,00 zł,

— Część II (sektor 2): 1 000 000,00 zł,

— Część III (sektor 5): 1 000 000,00 zł.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi osiągnąć przychody stanowiące sumę przychodów na części zamówienia, na które składane są oferty.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę i kurs.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

Część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o tej części sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Uwaga:

a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia.

b) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dokumentem potwierdzającym warunek udziału w postępowaniu określony w sekcji III.1.2) ogłoszenia może być np. PIT i F-01.

c) Wykonawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o tej części sprawozdania finansowego, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, za które Wykonawcy mają sporządzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią i które byli zobligowani wykonać.

d) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę i kurs.

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia.

f) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1. wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i transportu do zakładu utylizacji odpadów lub podmiotów przetwarzających odpady surowcowe, odpadów komunalnych o łącznej masie: Część I (sektor N): 2 000 Mg, Część II (sektor 2): 18 000 Mg, Część III (sektor 5): 18 000 Mg.

W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna tylko te części usług, które zostały już wykonane.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia dopuszcza się wykazanie tych samych usług odbioru odpadów we wszystkich sektorach w ilości co najmniej: Część I (sektor N): 2 000 Mg, Część II (sektor 2): 18 000 Mg, Część III (sektor 5): 18 000 Mg.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i transportu do zakładu utylizacji odpadów lub podmiotów przetwarzających odpady surowcowe, odpadów komunalnych o łącznej masie: Część I (sektor N): 2 000 Mg, Część II (sektor 2): 18 000 Mg, Część III (sektor 5): 18 000 Mg, zostały wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i transportu do zakładu utylizacji odpadów lub podmiotów przetwarzających odpady surowcowe, odpadów komunalnych o łącznej masie: Część I (sektor N): 2 000 Mg, Część II (sektor 2): 18 000 Mg, Część III (sektor 5): 18 000 Mg, zostały wykonane przez jeden podmiot.

2. dysponowanie bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122).

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia można wykazać jedną bazę dla wszystkich sektorów.

3. dysponowanie pojazdami na każdą część zamówienia wyprodukowanymi w 2004 r. lub nowszymi w ilości:

— dla Części I (sektor N):

a) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych pozostałych po segregowaniu/niesegregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności od 110 do 1100l,

b) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbieranych w pojemnikach o pojemności od 110l do 1100l i w workach,

c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w kontenerach o pojemności od 2-10 m3,

d) 1 pojazdem przystosowanym do mycia pojemników.

— dla Części II (sektor 2) i III (sektor 5):

a) 3 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach o pojemności od 110 do 1100l,

b) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbieranych w pojemnikach o pojemności od 110l do 1100l i w workach,

c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru popiołu zbieranego w pojemnikach o pojemności od 110l do 240l,

d) pojazd bez funkcji kompaktującej przystosowany do odbierania odpadów komunalnych – 1 szt.,

e) pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w kontenerach o pojemności od 2-10 m3 - 1 szt.,

f) pojazd przystosowany do mycia pojemników – 1 szt.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków c.d. zapisów w sekcji III.1.3) pkt 2).

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-07

10:00

: Urząd Miejski w Elblągu, sala 300, 82-300 Elbląg,

Ul. Łączności 1

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-07
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. dot. Sekcji IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni

2. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z ofertą:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ tego podmiotu.

b) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wszyscy Wykonawcy składają po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty, których mowa powyżej w pkt 5. poz. 1)-7) należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych w sekcji II.2.4) ogłoszenia dla Części I zamówienia.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 6. zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587800/+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Elbląg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N”

Value

PLN Not specified

„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N”

1. Zakres przedmiotu Części I zamówienia obejmuje:

1) odbieranie z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy*, a powstają odpady komunalne, odpadów komunalnych:

a) pozostałych po segregowaniu/niesegregowanych,

b) ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

2) mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników na odpady komunalne pozostałe po segregowaniu/niesegregowanych - raz na pół roku oraz pojemników na odpady ulegające biodegradacji – raz w roku,

3) transport odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42.

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu Części I zamówienia zawiera wzór Umowy dla Części I zamówienia, zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ.

* nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określa Uchwała NR XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2012 r. poz.3544)

* obszar sektora 1, 2, 3, 4, i 5 określa Uchwała NR VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2283 i z 2018 r. poz. 3286)

2. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla każdej z części zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego:

1) zakres usług będzie polegał na wykonaniu usług, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt 1. ogłoszenia - Część I zamówienia,

2) warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi:

a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,

b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,

c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji,

d) Zamawiający przekaże Wykonawcy zakres usług do wykonania,

e) wzór Umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,

f) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,

g) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

c.d. zapisów z sekcji II.2.14):

Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

c.d. zapisów z sekcji VI.3):

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3) pkt 5. poz. 1), składa dokument określony w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt 5. poz. 1)-4) składa dokumenty określone w § 7 przywołanego wyżej rozporządzenia.

End

2022-12-31

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 17 600,00 zł

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina – Miasto Elbląg

Award criteria

aspekt środowiskowy

40

60

„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor 2”

Value

PLN Not specified

„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor 2”

1. Zakres przedmiotu Części II zamówienia obejmuje:

1) odbieranie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nw. odpadów komunalnych:

a) pozostałych po segregowaniu/niesegregowanych,

b) segregowanych w tym:

— szkła,

— papieru,

— metali i tworzyw sztucznych,

— ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

— popiołu z palenisk domowych.

c) wielkogabarytowych, w tym:

— mebli i innych przedmiotów użytkowych wystawionych przez mieszkańców,

— zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

— zużytych opon,

— zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

2) odbieranie z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy*, a powstają odpady komunalne nw. odpadów komunalnych:

a) pozostałych po segregowaniu/niesegregowanych,

b) ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

3) mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników na odpady komunalne pozostałe po segregowaniu/niesegregowanych raz na pół roku, a pojemników na odpady segregowane – jeden raz w roku,

4) transport odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

W Elblągu, ul. Mazurska 42.

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu Części II zamówienia zawiera wzór Umowy dla Części II zamówienia, zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ.

* nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określa Uchwała NR XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2012 r. poz.3544)

* obszar sektora 1, 2, 3, 4, i 5 określa Uchwała NR VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2283 i z 2018 r. poz. 3286)

2. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla każdej z części zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego:

1) zakres usług będzie polegał na wykonaniu usług, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt 1. ogłoszenia - Część II zamówienia,

2) warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi:

a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,

b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,

c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji,

d) Zamawiający przekaże Wykonawcy zakres usług do wykonania,

e) wzór Umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,

f) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,

g) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

c.d. zapisów z sekcji II.2.14):

Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

End

2022-12-31

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 84 800,00 zł

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina – Miasto Elbląg

Award criteria

aspekt środowiskowy

40

60

„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor 5”

Value

PLN Not specified

„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor 5”

1. Zakres przedmiotu Części III zamówienia obejmuje:

1) odbieranie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nw. odpadów nw. odpadów komunalnych:

a) pozostałych po segregowaniu/niesegregowanych,

b) segregowanych w tym:

Szkła,

Papieru,

Metali i tworzyw sztucznych,

Ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

Popiołu z palenisk domowych,

c) wielkogabarytowych, w tym:

Mebli i innych przedmiotów użytkowych wystawionych przez mieszkańców,

Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

Zużytych opon,

Zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

2) odbieranie z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy*, a powstają odpady komunalne nw. odpadów komunalnych:

a) pozostałych po segregowaniu/niesegregowanych,

b) ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

3) mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników na odpady komunalne pozostałe po segregowaniu/niesegregowanych raz na pół roku, a pojemników na odpady segregowane – jeden raz w roku,

4) transport odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42.

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu Części III zamówienia zawiera wzór Umowy dla Części III zamówienia, zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ.

* nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określa Uchwała NR XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2012 r. poz.3544)

* obszar sektora 1, 2, 3, 4, i 5 określa Uchwała NR VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2283 i z 2018 r. poz. 3286)

2. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla każdej z części zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego:

1. zakres usług będzie polegał na wykonaniu usług, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt 1. ogłoszenia - Część III zamówienia,

2. warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi:

a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,

b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,

c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji,

d) Zamawiający przekaże Wykonawcy zakres usług do wykonania,

e) wzór Umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,

f) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,

g) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

c.d. zapisów z sekcji II.2.14):

Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

End

2022-12-31

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 68 700,00 zł

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina – Miasto Elbląg

Award criteria

aspekt środowiskowy

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro

Malta : Valetta - Office, school and office equipment cleaning services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Newtown St Boswells - Snow-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Bosnia and Herzegovina : Sarajevo - Cleaning Services for the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Value: 660,000 Euro