This tender in no longer available.

Tender description

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Wczasy 3 w Gdańsku” ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do gminy miasta Gdańska – w latach 2017–2020”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot.

Danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

2. Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3 poniżej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 4 poniżej, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000 PLN.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 4 poniżej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem roboty budowlane w ramach budynku lub przy jego budowie lub przebudowie, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 1 000 000 PLN brutto.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:

1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

2) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).

Wykaz i krótki opis warunków

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.);

8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1–7.

5. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-19

10:10

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, POLSKA (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy).

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-19
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V część A pkt 3 SIWZ i sekcji III.1.1 pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V część A pkt 3 ppkt 1 SIWZ i sekcji III.1.1 pkt 3 ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w ust. V część D pkt 1 ppkt 1 SIWZ i sekcji VI.3 pkt 1 ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, spełnienie każdego z warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

7. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

8. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25 000 PLN.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ dostępnej wraz niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z zdaniem pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Wczasy 3 w Gdańsku” ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do gminy miasta Gdańska – w latach 2017–2020”.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

1) wykonywanie wykopów;

2) demontaż i odtworzenie schodów zewnętrznych;

3) remont schodów zewnętrznych;

4) demontaż i instalacja studni naświetlającej;

5) demontaż krat okiennych;

6) wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych;

7) docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnicznych;

8) docieplenie stropodachów;

9) wykonanie nowych schodów zewnętrznych do części kuchennej;

10) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

11) wykonanie nowej instalacji odgromowej;

12) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

13) wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;

14) wymianę balustrad na nowe ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem;

15) przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach;

16) wykonanie opaski wokół budynku;

17) wykonanie robót naprawczych i malarskich wewnątrz budynku w związku z robotami branżowymi;

18) odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych oraz prace towarzyszące;

19) wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wysokości 3,0 m powyżej terenu;

20) w ramach działań kompensacyjnych zainstalowanie budek lęgowych w miejscach i na warunkach określonych w Ekspertyzie Ornitologicznej i projekcie;

21) wykonanie robót towarzyszących;

22) montaż tablicy informacyjnej;

23) przełożenie istniejących elementów i montaż nowych elementów (tablic informacyjnych, szyldów wsporników do podtrzymywania masztów fasadowych, kamer monitoringu, sygnalizatorów akustycznych itp.) na ocieploną elewację;

24) przesadzenie krzewów, zabezpieczenie krzewów na czas robót oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew;

25) demontaż, czyszczenie, malowanie i ponowny montaż stojaków rowerowych;

26) wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku;

27) wymianę instalacji odgromowej;

28) zabezpieczenie istniejącego oprzewodowania elektrycznego/teletechnicznego na elewacji budynku;

29) demontaż istniejących rurociągów oraz elementów grzejnych wraz z armaturą towarzyszącą;

30) montaż nowych rurociągów, stalowych ocynkowanych zewnętrznie, w większości prowadzonych po starych trasach;

31) montaż zaprojektowanych grzejników wraz z armaturą towarzyszącą i obudowami;

32) malowanie całych ścian, na których znajdują się grzejniki;

33) regulację instalacji poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych i równoważących;

34) uprzątnięcie placu budowy.

Main site or place of performance

Gdańsk, POLSKA

Award criteria

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

40

60

Yes

G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do gminy miasta Gdańska – w latach 2017–2020”, w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, nr umowy o dofinansowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z 26.7.2017.

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Installation services of electricity distribution equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Ålesund - Repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Livingston - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Construction work

Ireland

Value: 16.5 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services of central heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified