This tender in no longer available.

Tender description

Zamówienie dotyczy wykonania etapu I budowy budynku Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi część II SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

I wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej po jednej robocie budowlanej* z niżej wymienionych rodzajów, polegających na wybudowaniu odpowiednio:

— konstrukcji żelbetowej budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych – konstrukcja żelbetowa budynku nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto oraz

— obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) o wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto oraz

— budowli hydrotechnicznej o wartości wykonanych robót budowlanych - hydrotechnicznych nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

* Uwaga: jeśli wskazana przez Wykonawcę robota budowlana będzie odpowiadała łącznie opisowi dwóch lub trzech rodzajów robót wymaganych przez Zamawiającego, dopuszcza się jej wskazanie dla łącznego potwierdzenia realizacji odpowiednio dwóch lub trzech rodzajów robót,

**Uwaga: przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek wymieniony w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

UZUPEŁNIENIE SEKCJI: III.1.1)

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 7 do cz. I SIWZ);

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 7 do cz. I SIWZ);

7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub

8. dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w przypadku jeśli wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 7 do cz. I SIWZ);

9. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Zał. Nr 3 do cz. I SIWZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

2. Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:

— dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

INFORMACJA NA TEMAT DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1. – 9.8.4. cz. I SIWZ składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126 ze zm.), tj.:

— informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13d Ustawy) oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9.1., 9.9.2. cz. I SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.9.1. i 9.9.2.cz. I SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 9.10. cz. I SIWZ stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.8.1. – 9.8.3. cz. I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.9.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

b) będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami**, które będą brały udział w realizacji zamówienia:

• Kierownik budowy, posiadający:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy,

— doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi polegające na pełnieniu, w trybie nieprzerwanym, funkcji Kierownika budowy dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto.

• Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający:

— odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych,

— doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, polegające na pełnieniu funkcji Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych konstrukcji żelbetowej budynku nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto.

• Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych w specjalizacji budowle hydrotechniczne, posiadający:

— odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, polegające na pełnieniu funkcji Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowli hydrotechnicznej o wartości wykonanych robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

• Kierownik robót sanitarnych, posiadający:

— odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót sanitarnych,

— doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami sanitarnymi, polegające na pełnieniu funkcji Kierownika robót sanitarnych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót instalacyjnych w budynku użyteczności publicznej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości wykonanych robót budowlanych - sanitarnych nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

***Uwaga!

— Zamawiający zakłada, że podany wyżej skład osobowy nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy i winien być traktowany jako minimalne warunki żądane przez Zamawiającego,

— Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w miejscu i czasie wydania,

— Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji, zgodnie z podanymi wymaganiami

I przepisami prawa budowlanego.

Wykaz i krótki opis warunków

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy(przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2 cz. I SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, dotyczące:

— Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

— Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

— Zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących:kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d)Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do cz. I SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

9. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się z rozdziałami części I SIWZ numer: 8, 9 i 10.

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-03
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Warunki otwarcia ofert

2020-08-03

10:15

Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku

Ul. Ołowianka 9-13

80-751 Gdańsku

Pokój nr 300

Oferta musi zachować ważność do
2020-09-30
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587702

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Pzp).

3. Wszędzie, gdzie w treści ogłoszenia użyto wyrażeń "Ustawa” lub "Ustawa PZP" należy przez to rozumieć - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.),

4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 240 000,00 PLN.

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu; w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

6. Kryteria oceny ofert (waga poszczególnych kryteriów jednakowa we wszystkich częściach zamówienia):

— Cena - waga 60 %,

— Okres gwarancji i rękojmi - waga 40 %.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w celu uzyskania pełnych informacji na temat kryteriów oceny ofert i ich znaczenia należy się zapoznać z rozdziałem 20 części I SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy.

11. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się z rozdziałami cżęści I SIWZ numer: 8, 9 i 10.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy.

Precise information on deadline(s) for review procedures

I. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

II. W szczególności obowiązują następujące terminy:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy-danych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nie- ograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy-danych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na pod-stawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prze-słał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

3 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Zamówienie dotyczy wykonania ETAPU I budowy budynku Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie w zakresie:

1) Wykonanie robót poprzedzających, polegających na wykonaniu tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy jego ogrodzeniem, monitoringiem oraz wykonaniem niezbędnych, tymczasowych przyłączy instalacyjnych,

2) Rozbiórka istniejących na terenie budowy budynków,

3) Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej,

4) Roboty ziemne,

5) Zabezpieczenie wykopu,

6) Wykonanie fundamentów,

7) Wykonanie izolacji fundamentów,

8) Wykonanie elementów żelbetowych konstrukcji budynku,

9) Wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej.

Umożliwiającym w końcowym etapie budowy:

• uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz

• użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Additional information

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 1.09.2020 r. jest podany orientacyjnie – ostateczna data rozpoczęcia realizacji zamówienia jest uzależniona od przebiegu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Start

2020-09-01

Main site or place of performance

Łeba.

End

2022-06-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Drawing and painting software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Norway : Skien - Installation services of communications equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Signs and related items

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Bridgwater - Repair and maintenance services of security equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling