Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego i niemedycznego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 47 pakietów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy zał. nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:

1) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania i liczby opakowań w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany lub udoskonalony, a zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy,

2) wydłużenia terminu jej obowiązywania o 6 miesięcy

3) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

Zmiany stawki podatku od towarów i usług

4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu o pracę,

5)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie s

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-01

11:00

Dział Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, POLSKA, poziom (minus) -1, pokój 080 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-01
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-30
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane w formie elektronicznej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa, w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 3 do SIWZ.

c)Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 4 do SIWZ.

d)Oświadczenie Wykonawcy mówiące o tym, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego i używania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – załącznik nr 7 do SIWZ

e)W razie wątpliwości czy oferowany asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia kart technicznych lub katalogowych producenta wyrobów, poglądowych fotografii, dotyczących oferowanego asortymentu.Dokumenty składanie przez Wykonawców zagranicznych: znajdują się w § IX ust 3.3 SIWZ oraz w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców. Zamawiający stosuje procedurę – art. 24aa ust. 1.

Wymagane wadium: 1: 600,00 zł, 2: 200,00 zł, 3: 100,00 zł, 4: 500,00 zł, 5: 1500,00 zł, 6: 90,00 zł, 7: 150,00 zł, 8: 800,00 zł, 9: 60,00 zł, 10: 80,00 zł, 11: 80,00 zł, 12: 700,00 zł, 13: 900,00 zł, 14: 15,00 zł, 15: 30,00 zł, 16: 700,00 zł, 17: 180,00 zł, 18: 800,00 zł,

19: 2000,00 zł, 20: 90,00 zł, 21: 100,00 zł, 22: 180,00 zł, 23: 150,00 zł, 24: 200,00 zł, 25: 100,00 zł, Pakiet 26: 80,00 zł, 27: 100,00 zł, 28: 260,00 zł, 29: 40,00 zł, 30: 20,00 zł, 31: 140,00 zł, 32: 200,00 zł, 33: 40,00 zł, 34: 70,00 zł, 35: 300,00 zł, 36: 100,00 zł, 37: 200,00 zł, 38: 40,00 zł, 39: 100,00 zł, 40: 450,00 zł, 41: 350,00 zł, 42: 200,00 zł, 43: 80,00 zł, 44: 250,00 zł, 45: 1200,00 zł, 46: 450,00 zł, 47: 150,00 zł. Zamawiający wymaga, aby składana oferta zawierała wypełnione wszystkie obowiązkowe pola dedykowane dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje oraz załączono do niej załączniki:

1) Formularz oferty, 2) Załącznik nr 1 (formularz asortymentowo- cenowy), 3) JEDZ wymieniony w § IX ust. 1 SIWZ,4) pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy, 5) dowód wniesienia wadium,

6) zobowiązanie podmiotu o którym mowa w § VIII ust. 3 pkt. 1 opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jeżeli dotyczy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust 7 ustawy Pzp, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ust. Pzp.

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego oniezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest onzobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonujeczynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 33190000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wózek reanimacyjny

Value

PLN Not specified

Wózek reanimacyjny Wózek reanimacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek anestezjologiczny

Value

PLN Not specified

Wózek anestezjologiczny Wózek anestezjologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stanowisko do pielęgnacji noworodków

Value

PLN Not specified

Stanowisko do pielęgnacji noworodków Stanowisko do pielęgnacji noworodków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Regał, Kosz

Value

PLN Not specified

Regał, Kosz Regał, kosz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stelaż potrójny na odpady lub brudną bieliznę, stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę, stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę

Value

PLN Not specified

Stelaż potrójny na odpady lub brudną bieliznę, stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę, stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę Stelaż potrójny na odpady lub brudną bieliznę, stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę, stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stolik oddziałowy

Value

PLN Not specified

Stolik oddziałowy Stolik oddziałowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stolik instrumentalny

Value

PLN Not specified

Stolik instrumentalny Stolik instrumentalny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek proceduralny

Value

PLN Not specified

Wózek proceduralny Wózek proceduralny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stojak z dwoma miskami, stojak z jedną miską

Value

PLN Not specified

Stojak z dwoma miskami, stojak z jedną miską Stojak z dwoma miskami, stojak z jedną miską. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Podest oprecyjny jednostopniowy, podest oprecyjny dwustopniowy

Value

PLN Not specified

Podest oprecyjny jednostopniowy, podest oprecyjny dwustopniowy Podest operacyjny jednostopniowy, podest operacyjny dwustopniowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Szafa dwudrzwiowa

Value

PLN Not specified

Szafa dwudrzwiowa Szafa dwudrzwiowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Szafki przyłóżkowe

Value

PLN Not specified

Szafki przyłóżkowe Szafki przyłóżkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek transportowy

Value

PLN Not specified

Wózek transportowy Wózek transportowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek pod aparat EKG

Value

PLN Not specified

Wózek pod aparat EKG Wózek pod aparat EKG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek do rozwożenia żywności

Value

PLN Not specified

Wózek do rozwożenia żywności Wózek do rozwożenia żywności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek zabiegowy

Value

PLN Not specified

Wózek zabiegowy Wózek zabiegowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Kozetka lekarska na kółkach

Value

PLN Not specified

Kozetka lekarska na kółkach Kozetka lekarska na kółkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Kontroler grzewczy, materac, pokrowiec

Value

PLN Not specified

Kontroler grzewczy, materac, pokrowiec Kontroler grzewczy, materac, pokrowiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Fotel multifunkcjonalny

Value

PLN Not specified

Fotel multifunkcjonalny Fotel multifunkcjonalny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek do czystej i brudnej bielizny

Value

PLN Not specified

Wózek do czystej i brudnej bielizny Wózek do czystej i brudnej bielizny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek do przewożenia zwłok

Value

PLN Not specified

Wózek do przewożenia zwłok Wózek do przewożenia zwłok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek prysznicowy

Value

PLN Not specified

Wózek prysznicowy Wózek prysznicowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Balkonik rehabilitacyjny, chodzik rehabilitacyjny

Value

PLN Not specified

Balkonik rehabilitacyjny, chodzik rehabilitacyjny Balkonik rehabilitacyjny, chodzik rehabilitacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stół rehabilitacyjny

Value

PLN Not specified

Stół rehabilitacyjny Stół rehabilitacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek zabiegowy

Value

PLN Not specified

Wózek zabiegowy Wózek zabiegowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Regał medyczny na baseny i kaczki

Value

PLN Not specified

Regał medyczny na baseny i kaczki Regał medyczny na baseny i kaczki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Krzesło

Value

PLN Not specified

Krzesło Krzesło. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek opatrunkowy

Value

PLN Not specified

Wózek opatrunkowy Wózek opatrunkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek wielofunkcyjny

Value

PLN Not specified

Wózek wielofunkcyjny Wózek wielofunkcyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Kozetka

Value

PLN Not specified

Kozetka Kozetka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Kozetka elektryczna

Value

PLN Not specified

Kozetka elektryczna Kozetka elektryczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stół do badań

Value

PLN Not specified

Stół do badań Stół do badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek wielofunkcyjny

Value

PLN Not specified

Wózek wielofunkcyjny Wózek wielofunkcyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek do przewożenia leków

Value

PLN Not specified

Wózek do przewożenia leków Wózek do przewożenia leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Kozetka

Value

PLN Not specified

Kozetka Kozetka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stolik zabiegowy mobilny

Value

PLN Not specified

Stolik zabiegowy mobilny Stolik zabiegowy mobilny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Parawan chromowany

Value

PLN Not specified

Parawan chromowany Parawan chromowany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stolik medyczny typu Mayo

Value

PLN Not specified

Stolik medyczny typu Mayo Stolik medyczny typu Mayo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Fotel laryngologiczno-okulisyczny

Value

PLN Not specified

Fotel laryngologiczno-okulisyczny Fotel laryngologiczno-okulisyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Fotel operatora

Value

PLN Not specified

Fotel operatora Fotel operatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stołek asysty

Value

PLN Not specified

Stołek asysty Stołek asysty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek siatkowy na worki z odpadami

Value

PLN Not specified

Wózek siatkowy na worki z odpadami Wózek siatkowy na worki z odpadami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stół opatrunkowy elektryczny

Value

PLN Not specified

Stół opatrunkowy elektryczny Stół opatrunkowy elektryczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Stojak do kroplówek

Value

PLN Not specified

Stojak do kroplówek Stojak do kroplówek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Dozownik tlenowy z jednorazową butlą nawilżacza, reduktor próżni

Value

PLN Not specified

Dozownik tlenowy z jednorazową butlą nawilżacza, reduktor próżni Dozownik tlenowy z jednorazową butlą nawilżacza, reduktor próżni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Wózek inwalidzki

Value

PLN Not specified

Wózek inwalidzki Wózek inwalidzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

Taboret lekarski

Value

PLN Not specified

Taboret lekarski Taboret lekarski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Additional information

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Main site or place of performance

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Award criteria

termin dostawy

2.00

98.00

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Angiography devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Runcorn - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 86.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Winfrith - Clinical forensics equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 64.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Vitamins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

United Kingdom : Edgbaston - Miscellaneous medical devices and products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling