This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia w zakresie bieżącego utrzymania (sekcja II.2.4) 2 ogłoszenia) oraz małego rozwoju (sekcja II.2.4) 2 ogłoszenia) systemu bilingowego w Grupie Energa – CC&B (dalej: System).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14) ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) ustawy. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu usług informatycznych utrzymania oraz rozwoju dla Systemu (określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, punkt I), na kwotę minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (personel kluczowy) posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

2.1. Co najmniej 1 Administrator, który:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział, jako Administrator, w 2 projektach utrzymania lub rozwoju systemu informatycznego obejmującego co najmniej billing, funkcjonującego w oparciu o technologię Oracle Utilities Customer Care & Billing,

b) posiada 3-letnie doświadczenie na stanowisku Administratora.

2.2. Co najmniej 2 Programistów, którzy:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brali udział, jako Programista, w 2 projektach utrzymania lub rozwoju systemu informatycznego obejmującego co najmniej billing, funkcjonującego w oparciu o technologię Oracle Utilities Customer Care & Billing,

b) posiadają 3-letnie doświadczenie na stanowisku Programisty.

2.3. Co najmniej 2 Analityków, którzy:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brali udział, jako Analityk, w 2 projektach utrzymania lub rozwoju systemu informatycznego obejmującego co najmniej billing, funkcjonującego w oparciu o technologię Oracle Utilities Customer Care & Billing,

b) posiadają 3-letnie doświadczenie na stanowisku Analityka.

2.4. Co najmniej 1 Architekt systemów IT, który:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział, jako Architekt systemów IT, w 2 projektach utrzymania lub rozwoju systemu informatycznego obejmującego co najmniej billing, funkcjonującego w oparciu o technologię Oracle Utilities Customer Care & Billing,

b) posiada 3-letnie doświadczenie na stanowisku Architekta systemów IT.

Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia maksymalnie 2 funkcji wymienionych w pkt III 1.3) 2 przez 1 osobę.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe na rachunku bankowym na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunki opisane w pkt III.1.1) ogłoszenia musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunek opisany w pkt III.1.3.)1 ogłoszenia, musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, natomiast warunki opisane w pkt III.1.2)1 i III.1.3)2 ogłoszenia, może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1.3)1, III.1.3)2 i III.1.2)1 ogłoszenia, może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający bada, czy wobec podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt III.1.1) ogłoszenia.

5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „0–1”, gdzie wartość 0 oznacza „nie spełnia”, a wartość 1 „spełnia”, na podstawie oświadczeń zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), dołączonym do oferty złożonej w przedmiotowym Postępowaniu. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α części IV formularza JEDZ i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza JEDZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2019-12-30
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2019-12-30

12:30

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472 a, 80-309 Gdańsk, POLSKA.

Miejsce: Olivia Business Centre, bud. Olivia Tower, pok. 557.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Do oferty należy dołącz.aktualne na dzień skład. oferty wstępne oświad. potwierdzające, że Wykon. nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udziału w Postęp. Rzeczone oświad. Wykonaw. jest zobowiązany złożyć w formie JEDZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamaw. wskazuje, że Wykonaw. wypełnia jedynie sekcję α części IV formul. JEDZ i nie wypełnia żadnej z pozosta. sekcji części IV formul. JEDZ.

2. W celu potwierdz. spełniania warunk. udziału w Postęp.oraz braku podstaw wyklucz. Zamaw. wezwie Wykonaw., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznacz. terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktual. na dzień złożenia:

1) Inform. z KRK w zakresie określ.w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) ustawy, z zastrzeżeniem, że Wykonaw. nie podlega wyklucz. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy wystaw.nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skład.ofert.

2) Zaświad. wł. naczelnika US potwierdzające, że Wykon. nie zalega z opłacaniem podatków, wystaw. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert, lub inny dokum. potwierdz.,że Wykon.zawarł porozum.z wł.organem podatk.w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyk.decyzji właściwego organu.

3) Zaświad. wł. terenowej jednostki organiz. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykon.nie zalega z opłac. składek na ubezp. społecz. lub zdrowotne, wystaw. nie wcześ. niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert, lub inny dokum. potwierdz., że Wykon. zawarł porozumienie z właści.organem w spr. spłat tych należ. wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidzi. prawem zwol., odrocz. lub rozłoż. na raty zaległ. płatności lub wstrzym. w całości wykon. decyzji właściwego organu.

4) Od. z właśc. rejestru lub z centr. ewid. i info. o działal. gosp.,jeżeli odrębne przepisy wymag. wpisu do rejestru lub ewid., w celu potwierdz. braku pods. wyklucz. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

5) Ośw. Wykona. o braku wyd. wobec niego prawomocn. wyroku sądu lub ostatecz. decyzji admini.o zaleg.z uiszcz. podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo – w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dokum. potwierdz. dokonanie płatności tych należ. wraz z ewent. odset. lub grzyw. lub zawarcie wiążącego poroz. w spr. spłat tych należ.(art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy) – Zał. nr 3 do SIWZ.

6) Ośw. Wyk.o braku orzecz. wobec niego tytułem środka zapobieg.zakazu ubieg. się o udziel. Zamów. publ. (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy) – Zał. nr 4 do SIWZ.

7) Ośw. Wyk.o niezaleg. z opłac. podatków i opłat lokal.,o których mowa w ust.z dnia 12.1.1991 o podat. i opłat.lokal.(Dz.U. z 2016 r., poz. 716) – Zał. nr 5 do SWIZ.

8) Ośw. o przynal. lub braku przynal. do tej samej gr. kapit.,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy – Zał. nr 6 do SIWZ.

9) Inf. banku lub spółdz. kasy oszczęd.–kredyt., potw. wysokość posiad. śr. finan. lub zdol. kredyt. Wykon. na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100), wyst. nie wcześ. niż 1 m-c przed upływ. terminu skład. ofert w postęp.

10) Wyk. usług wyk., a w przyp. świadczeń okres. lub ciągł. rów. wykonyw., w okresie ostat. 3 lat przed upływ. term. skład. ofert, a jeżeli okres prowadz. działal. jest krótszy – w tym okr. wraz z poda. ich w art., przed., dat wyk. i podm., na rzecz których dostawy zostały wykon., oraz załącz. dow. okreś. czy te dostawy zostały wyk. lub są wykon. należ. – zał. nr 7 do SIWZ.

11) Wykaz osób skier. przez Wyk.do real. Zamów. publicz. w szczegól. odpow. za świad. usług, wraz z inform. na temat ich kwali. zaw. i doświad. niezbędnych do wykon. Zam. publ., a także zakresu wykon. przez nie czynności oraz info.o podst. dyspo. tymi osobami, speł. warun. okreś. w rozdz. IX ust. 3 SIWZ (zgodnie z Zał. nr 8 do SIWZ).

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 72240000

Bidding information

Bidding deadline

30 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia w zakresie bieżącego utrzymania (pkt 2) oraz małego rozwoju (pkt 3) systemu bilingowego w Grupie Energa – CC&B (dalej: System).

2. W zakres bieżącego utrzymania Systemu wchodzi:

a) świadczenie usług w zakresie eksploatacji Systemu,

b) wsparcie w administrowaniu Systemu.

Świadczenie usług w zakresie utrzymania Systemu będzie związane z realizacją następujących procesów:

a) zarządzania i rozwiązywania incydentów;

b) zarządzania i rozwiązywania problemów;

c) wsparcia w obsłudze zgłoszeń standardowych uzgodnionych w karcie usługi;

d) realizacji zaakceptowanych zmian w zakresie utrzymania Systemu tj. zagadnień utrzymaniowych;

e) dotrzymania poziomu dostępności Systemu oraz parametrów SLA;

f) zarządzania konfiguracją operacyjną Systemu;

g) wsparcia użytkownika w realizacji zadań bieżących.

3. Prace zgłoszone przez Zamawiającego w ramach usług małego rozwoju w Systemie będą realizowane w ramach pakietu 920 godzin miesięcznie. W ramach pakietu 920 godzin miesięcznie będą realizowane również zgłoszenia dotyczące transferu wiedzy. koszty realizacji tych zmian muszą być przez Wykonawcę skalkulowane w cenie oferty.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Additional information

1. Oferta musi być sporządz. w j. pol. w postaci elektr. opatrz. kwalifi. podp. elektr. Wraz z ofertą Wykon. składa JEDZ. W term. 3 dni od dnia zamiesz. na stronie inform. zgod. z art. 86 ust. 5 uPzp, Wykon. przeka. Zamaw. oświad. o przynal. lub braku przynal. do tej samej grupy kapit. (art. 24 ust. 1 pkt 23).

2. Postęp. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 uPzp.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Gourock - Software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Scheduling software development services

Ireland

Value: 900,000 Euro

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Netherlands : Enschede - Software package and information systems

Netherlands

Value: Not specified

Denmark : København Ø - Corporate governance rating services

Denmark

Value: 1.7 million Euro

Denmark : Frederiksberg - IT services: consulting, software development, Internet and support

Denmark

Value: 88.0 million Danish Krone

Norway : Hamar - Software supply services

Norway

Value: Not specified