Tender description

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, która powinna prezentować potencjał szlaków wodnych przedstawiony w pełni sezonu turystycznego, z aktywnym udziałem jednostek wodnych, kajaków i odwiedzających je wodniaków/ kajakarzy, a wskazane obiekty jako miejsca wydarzeń sportowo-kulturowych otwarte na uprawianie turystyki kajakowej; obejmującą minimum 700 sztuk zdjęć standardowych (lądowych) oraz min. 300 sztuk zdjęć lotniczych, barwnych, o wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych miejsc i obiektów, o których mowa jest w załączniku nr 2 do umowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ad a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu sesji fotograficznych w plenerze, z udziałem statystów, o wartości minimum 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda usługa wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej mogą zostać spełnione łącznie.

Warunki realizacji umowy
Określone zostały w rozdziale 14 SIWZ.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-19

13:00

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, I piętro, pokój 125, POLSKA.

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Data
2020-03-19
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

I. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunek udziału w postępowaniu, składa także JEDZ tych podmiotów.

III. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to zamieszcza informację o podwykonawcy w ofercie i w JEDZ.

IV. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

V. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień:

1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentu określonego w sekcji III niniejszego ogłoszenia;

2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych opisano w rozdziale 3 SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, co określono w § 8, w rozdziale 14 SIWZ „wzór umowy”.

7. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 6 000,00 PLN.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 79961100

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

19 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

I. Przedmiot zamówienia.

1. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, która powinna prezentować potencjał szlaków wodnych przedstawiony w pełni sezonu turystycznego, z aktywnym udziałem jednostek wodnych, kajaków i odwiedzających je wodniaków/ kajakarzy, a wskazane obiekty jako miejsca wydarzeń sportowo-kulturowych otwarte na uprawianie turystyki kajakowej; obejmującą minimum 700 sztuk zdjęć standardowych (lądowych) oraz min. 300 sztuk zdjęć lotniczych, barwnych, o wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych miejsc i obiektów, o których mowa jest w załączniku nr 2 do umowy.

2. Z wykonanych zdjęć Zamawiający dokona wyboru ok. 350 sztuk zdjęć standardowych i ok. 150 sztuk zdjęć lotniczych barwnych dla wskazanych miejsc i obiektów, co stanowi ogółem 500 sztuk zdjęć.

3. Wykonane zdjęcia będą wykorzystywane dla potrzeb działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań rewitalizacji oraz promocji Pomorskich Szlaków Kajakowych, a w szczególności obejmujących wykonanie druków średnio- i wielkoformatowych, prezentacji multimedialnych, wydawnictw promocyjnych, map, strony internetowej, produkcję filmów i spotów promocyjnych;

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale 14 SIWZ – istotne postanowienia umowy.

II. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacją. która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy.

III. Wymagania dotyczące zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1–4 Pzp:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 217 i 730) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W liczbie maksymalnie 2 osób, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Additional information

W pkt II.2.5 – Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (z VAT) – 60 %;

2. liczba zdjęć standard. przekazanych do wyboru Zamawiającemu (min.700 sztuk, jednak nie więcej niż 1200 sztuk) – 15 %;

3. liczba zdjęć lotniczych przekazanych do wyboru Zamawiającemu (min. 300 sztuk, jednak nie więcej niż 500 sztuk) – 15 %;

4. aspekt społeczny – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w art. 29 ust. 4–10 %.

W pkt II.2.7 – z zastrzeżeniem §3 umowy.

Yes

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja promocji produktu turystycznego przedsięwzięcie strategiczne pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe

SIMILAR TENDERS

Norway : Rong - Construction work for art and cultural buildings

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Denmark : Fredericia - Construction supervision services

Denmark

Value: 8.0 million Danish Krone

Norway : Drammen - Invoicing services

Norway

Value: 75.0 million Norwegian Krone

Iceland : Selfoss - Engineering works and construction works

Iceland

Value: Not specified

Norway : Rong - Construction work for art and cultural buildings

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birchwood - Heating works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Caernarfon - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling