This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niedemonstracyjnych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg w konfiguracji gwarantującej możliwość swobodnego wykorzystywania podwozi pojazdów (po demontażu zabudów) do realizacji innych zadań komunalnych lub transportowych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Składane na wezwanie zamawiającego:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda,aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:

1) informację z KRK zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika US potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce. przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potw.,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym org. podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej teren. jedn. organiz. ZUS. lub KRUS albo innego dokum. potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert lub innego dokum. potw., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z wł. rejestru lub z centralnej ewid. i informacji o działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat. decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;o treści odpowiadającej zał. nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne, o treści odpowiadającej zał. nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), o treści odpowiadającej zał. nr 6 do SIWZ;

1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium RP, składa dokum. zgodnie z § 7Rozp. MR z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokum., jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126 ze zm.) oraz Rozdz.7 pkt 2.1 do 2.2 SIWZ.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokum. wymienionych w § 5pkt 1-6 i pkt 9 Rozp. RM.

3. Składane przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp. o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postęp. o udzielenie zamówienia, o treści odpow. Zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ośw., Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zamów. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zam.wymagane ośw. musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-19
Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-01-20
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

13:00

W siedzibie Zamawiającego pok. 107.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

WADIUM: w wysokości 307.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane z Ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej pod nr EZP.271.88.2019 w „Załącznikach do postępowania”

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

2. Zamawiający zastosuje 24aa Pzp.

3. Dokumenty składane z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego stanowi zał. 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Zamawiający ogranicza wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi tak lub nie, co oznacza, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV.

2) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał. 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności informacje, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1-4 RM.

3) Formularz Oferta, wg wzoru, o treści odpowiadającej zał.1 do siwz.

4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5) Formularze cenowe, wg wzorów, stanowiących załączniki nr 1a oraz 1b do siwz.

6) Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: wykaz dostaw wg zał. 5 do siwz, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 RM, Opisy lub fotografie, lub katalogi, lub foldery, lub prospekty lub inne podobne materiały zawierające oferowane pojazdy spec. - których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, Specyfikację oferowanych pojazdów specjalnych - zgodnie z załącznikami nr 8A/8B/8C/8D/8E.

5. Szczegółowe informacje dot. postępowania, w tym warunków udziału i składanych dokumentów znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia.

6. Skróty zastosowane w ogłoszeniu: Pzp - ustawa z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1843), RM - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamówienia (Dz.U. z2016 r. poz. 1126 ze zm). KRK - Krajowy Rejestr Karny, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, US - Urząd Skarbowy, RP - Rzeczpospolita Polska.

Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 34143000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niedemonstracyjnych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg w konfiguracji gwarantującej możliwość swobodnego wykorzystywania podwozi pojazdów (po demontażu zabudów) do realizacji innych zadań komunalnych lub transportowych,

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) zakup i dostawę w 3 etapach:

a) pojazdu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 18 000 kg

Z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli – 10 szt.,

b) pojazdu trzyosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 26 000 kg

Z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli - 2 szt.,

c) pojazdu trzyosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 26 000 kg

Z zabudową wymienną zimową/letnią pług + posypywarka z systemem zwilżania soli + polewaczka - 2 szt.,

d) pojazdu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 15 000 kg

Z zabudową letnią zamiatarka – 2 szt.,

e) pojazdu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 18 000 kg

Z zabudową wymienną zimową/letnią pług + posypywarka z systemem zwilżania soli + zamiatarka – 2 szt.

Ze względów eksploatacyjnych, ekonomicznych i technicznych Zamawiający wymaga, aby zabudowy były tego samego producenta.

2) zakup z montażem i instalacją systemu monitoringu GPS we wszystkich ww. pojazdach wraz z zapewnieniem opieki serwisowej,

3) przeszkolenie wskazanych pracowników z zakresu obsługi wszystkich pojazdów specjalnych oraz systemu GPS,

4) kompleksową opiekę serwisową wszystkich zakupionych pojazdów specjalnych i sprzętu przez okres 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru ostatecznego każdego pojazdu specjalnego oraz każdej zabudowy, protokołem podpisanym bez uwag przez Zamawiającego.

5) zagwarantowanie i zapewnienie dostępności części zamiennych i wyposażenia w okresie minimum 10 lat od daty dostawy każdego pojazdu i zabudowy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do siwz:

a) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit a) - załącznik nr A,

b) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit b) - załącznik nr B,

c) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit c) - załącznik nr C,

d) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit d) - załącznik nr D,

e) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit e) - załącznik nr E,

f) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr F do siwz,

g) Wzór umowy - załącznik nr 7.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na:

a) częściowej wymianie urządzeń na takie same ze względu na konieczność zachowania ich kompatybilności, rozumianej jako pełne dopasowanie oraz współpracę bez przeszkód z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (np. wymiana całej zabudowy lub jej elementów w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie sprzętu)

b) lub zwiększeniu bieżących dostaw poprzez dostarczenie nowych produktów - Zamawiający przewiduje zakup fabrycznie nowych pojazdów z zabudową przystosowaną do zimowego lub letniego utrzymania miasta.

Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

Main site or place of performance

Gmina Miasta Gdyni

End

2026-11-16

Additional information

1. Terminy dostaw - 3 etapy:

ETAP 1 - 180 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.09.2020 r.

ETAP 2 - nie wcześniej niż na dzień 01.12.2020 r. jednak nie później niż do 14.12.2020 r.

ETAP 3 - nie wcześniej niż na dzień 30.10.2021 r. jednak nie później niż do 15.11.2021 r.

2. Kompleksowa opieka serwisowa: 60 mies. od daty odbioru ostatecznego każdego pojazdu spec. i zabudowy.

Award criteria

Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

30

Dodatkowe wyposażenie techniczne pojazdów oraz zabudów

10

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Port Talbot - Power tools

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Structural engineering consultancy services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : London - Electrical signalling equipment for railways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 26.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 39.5 million Pound Sterling

Germany : Cologne - Infrastructural Facility Management

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Telecommunication services except telephone and data transmission services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified