This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych różnego rodzaju do lokalizacji w Wejherowie w 25 zadaniach przez okres 24 miesięcy, o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki określone zostały w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

10:00

Sala konferencyjna nr 2 w lokalizacji w Wejherowie.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-15
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Lipiec 2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Informacje dodatkowe

1. Wysokość wadium całościowego wynosi 29 440,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

2. W nin. postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

3.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”, przesłanego w formie i w sposób opisany w treści SIWZ.

3.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

— Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiot. postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa następujące dokumenty:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

— Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Szczegółowy opis dokumentów zawiera rozdz. VIII SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33190000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zestaw do operacji jaskry.

Value

PLN Not specified

Zestaw do operacji jaskry. Sukcesywne dostawy zestawów do operacji jaskry w ilości 150 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 1 wynosi 250,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wyroby medyczne do zabiegów okulistycznych.

Value

PLN Not specified

Wyroby medyczne do zabiegów okulistycznych. Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych różnego rodzaju w łącznej ilości 1 310 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 2 wynosi 600,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wkłucia centralne 1-światłowe.

Value

PLN Not specified

Wkłucia centralne 1-światłowe. Sukcesywne dostawy wkłuć centralnych 1-światłowych w ilości 120 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 3 wynosi 40,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wkłucia centralne 2-światłowe.

Value

PLN Not specified

Wkłucia centralne 2-światłowe. Sukcesywne dostawy wkłuć centralnych 2-światłowych różnego rodzaju w łącznej w ilości 260 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 4 wynosi 110,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wkłucia centralne 3-światłowe.

Value

PLN Not specified

Wkłucia centralne 3-światłowe. Sukcesywne dostawy wkłuć centralnych 3-światłowych w ilości 2 100 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 5 wynosi 1 100,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wkłucia centralne 4-światłowe.

Value

PLN Not specified

Wkłucia centralne 4-światłowe. Sukcesywne dostawy wkłuć centralnych 4-światłowych w ilości 500 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 6 wynosi 460,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wkłucia centralne dziecięce 1-światłowe.

Value

PLN Not specified

Wkłucia centralne dziecięce 1-światłowe. Sukcesywne dostawy wkłuć centralnych dziecięcych 1-światłowych w ilości 90 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 7 wynosi 60,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wkłucia centralne dziecięce 2-światłowe.

Value

PLN Not specified

Wkłucia centralne dziecięce 2-światłowe. Sukcesywne dostawy wkłuć centralnych dziecięcych 2-światłowych w ilości 50 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 8 wynosi 80,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Jałowy zestaw do iniekcji doszklistkowej.

Value

PLN Not specified

Jałowy zestaw do iniekcji doszklistkowej. Sukcesywne dostawy jałowych zestawów do iniekcji doszklistkowej w ilości 5 100 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 9 wynosi 2 050,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Jałowe zestawy.

Value

PLN Not specified

Jałowe zestawy. Sukcesywne dostawy jałowych zestawów różnego rodzaju w łącznej ilości 21 000 szt.. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 10 wynosi 3 850,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Sprzęt do biopsji.

Value

PLN Not specified

Sprzęt do biopsji. Sukcesywne dostawy sprzętu do biopsji różnego rodzaju w łącznej ilości 480 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 11 wynosi 650,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Szew typu Goretex lub równoważny, niewchłanialny, monofilament z ePTFE.

Value

PLN Not specified

Szew typu Goretex lub równoważny, niewchłanialny, monofilament z ePTFE. Sukcesywne dostawy szwów typu Goretex lub równoważnych, niewchłanialnych, monofilament z ePTFE różnego rodzaju w łącznej ilości 204 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 12 wynosi 170,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Zestaw szewny.

Value

PLN Not specified

Zestaw szewny. Sukcesywne dostawy zestawów szewnych różnego rodzaju w łącznej ilości 300 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 13 wynosi 200,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Sterylny zestaw do cewnikowania.

Value

PLN Not specified

Sterylny zestaw do cewnikowania. Sukcesywne dostawy sterylnych zestawów do cewnikowania w ilości 2000 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 14 wynosi 220,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Jednorazowe kaniule oraz koreczki.

Value

PLN Not specified

Jednorazowe kaniule oraz koreczki. Sukcesywne dostawy jednorazowych kaniul oraz koreczków różnego rodzaju w łącznej ilości 742 000 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 15 wynosi 5 600,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Zestawy do nakłucia opłucnej.

Value

PLN Not specified

Zestawy do nakłucia opłucnej. Sukcesywne dostawy zestawów do nakłucia opłucnej różnego rodzaju w łącznej ilości 840 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 16 wynosi 300,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi.

Value

PLN Not specified

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi. Sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi różnego rodzaju w łącznej ilości 745 100 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 17 wynosi 7 950,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

System do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego.

Value

PLN Not specified

System do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego. Sukcesywne dostawy systemów do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego w ilości 2 700 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 18 wynosi 60,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Worki do zbiórki moczu oraz zestawy do lewatywy.

Value

PLN Not specified

Worki do zbiórki moczu oraz zestawy do lewatywy. Sukcesywne dostawy worków do zbiórki moczu oraz zestawów do lewatywy różnego rodzaju w łącznej ilości 60 700 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 19 wynosi 1 800,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Pierścienie Malyugina.

Value

PLN Not specified

Pierścienie Malyugina. Sukcesywne dostawy pierścieni Malyugina w ilości 80 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 20 wynosi 350,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Worki.

Value

PLN Not specified

Worki. Sukcesywne dostawy worków różnego rodzaju w łącznej ilości 680 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 21 wynosi 720,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Igły do portów.

Value

PLN Not specified

Igły do portów. Sukcesywne dostawy igieł do portów w ilości 400 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 22 wynosi 50,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Sprzęt stomijny.

Value

PLN Not specified

Sprzęt stomijny. Sukcesywne dostawy sprzętu stomijnego różnego rodzaju w łącznej ilości 785 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 23 wynosi 100,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Kaniule pępowinowe.

Value

PLN Not specified

Kaniule pępowinowe. Sukcesywne dostawy kaniul pępowinowych różnego rodzaju w łącznej ilości 60 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 24 wynosi 20,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wężyki do wstrzykiwacza.

Value

PLN Not specified

Wężyki do wstrzykiwacza. Sukcesywne dostawy wężyków do wstrzykiwacza różnego rodzaju w łącznej ilości 12 600 szt. przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 95 %.

— Termin dostawy – 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 25 wynosi 2 650,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Main site or place of performance

POLSKA, 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Normanton - Personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 395.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Scanners

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Germany : Berlin - Personal care products

Germany

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medicinal products used in diabetes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling