Tender description

Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia publicznego na usługi projektowe, jakich Gmina zamierza udzielić w 2020 r. Łączna szacunkowa wartość usług projektowych na rok 2020 przekracza równowartość kwoty 214 000 EUR, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

I. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego* dotyczące budowy drogowego obiektu inżynierskiego (tj.most, wiadukt, kładka) o wartości nie mniejszej niż 60 000 PLN brutto każda z usług, dla których w tym okresie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

*Uwaga: „sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego” tzn. doprowadzenie do uzyskania protokołu odbioru dokumentacji lub równoważnego dokumentu;

II. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy dróg rowerowych lub dróg;

b) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogowego obiektu inżynierskiego (most, wiadukt, kładka);

c) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz 148 i 695). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

— w pieniądzu przelewem na konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) oraz musi być dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

I. wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w pkt 8.2.1 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

II. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w pkt 8.2.2 SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacja dodatkowa do pkt II.2.3 ogłoszenia: jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający podał kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Aby uzyskać punkty w tym kryterium, w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) należy podać wymagane informacje o osobach wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt 8.2 SIWZ przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu:

1. jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl, dotyczy:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ));

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 13–22 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).

2. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-08

13:00

Urząd Miasta Gdyni, adres: al. marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłącznie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem: https://linkd.pl/2df2 adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-08
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-672

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. Oferta składa się z:

1. formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego (załącznik nr 1a);

2. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), dla każdego Wykonawcy i podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);

3. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 6);

4. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;

5. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;

6. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentowa jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówieni (dalej „rozporządzenie”);

2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3 rozporządzenia;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp, o której mowa w par 5 pkt 1 rozporządzenia;

4. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5 rozporządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6 rozporządzenia;

6. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9 rozporządzenia;

7. odpis właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4 rozporządzenia (nie wymaga się jeżeli rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie).

III. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert składa na platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

IV. Wykonawcy mający siedzibę za granicą składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 rozporządzenia

V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który polegał na zasobach innych podmiotów, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w pkt II.1–II.7 powyżej (zgodnie z postanowieniami rozdziału 9 SIWZ).

Precise information on deadline(s) for review procedures

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

Main CPV code 71240000

Bidding information

Bidding deadline

8 Sep 2020

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Estakada Kwiatkowskiego – połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi” i obejmuje:

— zadanie 1 – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,

— zadanie 2 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,

— zadanie 3 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

II. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie

1. Ocenie podlega okres wykonania zadania 1 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych, z geotechnicznymi warunkami posadowienia, zatwierdzoną dokumentacją geologiczno-inżynierską (w przypadku konieczności jej wykonania), kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku konieczności uzyskania) oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności uzyskania), pomiarami i obliczeniami istniejącego oświetlenia, inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem, oraz komplet uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, oświadczeń (w tym o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz przeprowadzenia robót budowlanych na nieruchomościach nie będących własnością gminy miasta Gdyni) i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wymaganych do realizacji inwestycji. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 50 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 50 tygodni podlegają odrzuceniu.

2. W zakresie zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych wraz z projektem zieleni i nasadzeń, projektami docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 6 tygodnie dłuższym od oferowanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt II.1.

3. W zakresie zadania 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 mies. od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla zadania 1.

4. W zakresie zadania 3 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.

Main site or place of performance

Gdynia

Award criteria

Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

30

Termin wykonania zamówienia

10

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Surrey - Fire-prevention services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

Ireland : Dublin - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 175,000 Euro

United Kingdom : Dungannon - Electrical-system repair services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Construction-related services

Ireland

Value: 54.6 million Euro

Ireland : Tullamore - Quantity surveying services

Ireland

Value: 1.1 million Euro

Ireland : Tullamore - Mechanical and electrical engineering services

Ireland

Value: 1.1 million Euro