Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego Somatom Definition AS64 wraz ze stacją opisową Synago.via firmy Siemens w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych czynności serwisowych określa Załącznik nr 2 do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2019/S 007-012003

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Zamawiający uznał zarzuty Odwołującego w zakresie braku podziału przedmiotu zamówienia na zadania za zasadne i dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dopuszczenie składania ofert częściowych. Obowiązkiem Zamawiającego było w tym zakresie opublikowanie również tej zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co Zamawiający uczynił w dniu 29.1.2019 r. W odpowiedzi na przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Zamawiający otrzymał informację o odmowie publikacji informacji o dopuszczeniu składania ofert częściowych.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie był w stanie wywiązać się z ustawowego obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z dyspozycją przekazaną mu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej musiał unieważnić postępowanie jako obarczone wadą niemożliwą do usunięcia i wszcząć kolejne postępowanie z uwzględnieniem możliwości składania ofert częściowych.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 50421000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego Somatom Definition AS64 wraz ze stacją opisową Synago.via firmy Siemens w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych czynności serwisowych określa Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dokonywania, kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi urządzenia i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

b) potwierdzenia wykonania wszelkich czynności serwisowych wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności serwisowej, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny). Oryginał Karty Pracy (raportu serwisowego) Wykonawca przekazuje użytkownikowi natomiast skan Karty Pracy Wykonawca przekazuje w ciągu 2 dni roboczych do Działu Aparatury Medycznej na adres e-mail: [email protected],

c) wymiany w cenie umowy materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w trakcie przeglądów okresowych, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, walidacji przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzenia,

d) natychmiastowego pisemnego przekazania Zamawiającemu, do Działu Aparatury Medycznej, informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia,

e) wystawienie orzeczeń technicznych aparatury objętej umową,

f) usunięcia na własny koszt odpadów, opakowań powstałych w związku z wykonywaniem czynności objętych umową.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert: cena - 70 %, czas wykonania naprawy - 30 %

2. Wysokość wadium wynosi 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100 zł).

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - Long-term Lease of New Vehicles

Luxembourg

Value: Not specified

Romania : Timisoara - Software package and information systems

Romania

Value: 423,529 Euro

United Kingdom : Leicester - Ice rink construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Alta - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Argyll - Tree-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 114,000 Euro

Malta : Floriana - Diuretics

Malta

Value: Not specified