Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy radioizotopów i innych produktów leczniczych wykorzystywanych w medycynie nuklearnej do lokalizacji: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, w 11 zadaniach przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 199-450192
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

1. Łączna wysokość wadium wynosi 31 311,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale XI SIWZ.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23), co inni wykonawcy w tym postępowaniu.

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego składa dokumenty:

— odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2016 r. poz. 716.

Main CPV code 33124210

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.5 million

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 - Generatory molibdenowo-technetowe

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 - Generatory molibdenowo-technetowe Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 1.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 1 wynosi 7 781,00 PLN.

Zadanie nr 2 - Izotopy w leczeniu paliatywnym przerzutów do kości

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 - Izotopy w leczeniu paliatywnym przerzutów do kości Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 2.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 2 wynosi 5 618,00 PLN.

Zadanie nr 3 - Izotopy do radiosynowektomii

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 - Izotopy do radiosynowektomii Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 3.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 3 wynosi 6 270,00 PLN.

Zadanie nr 4 - Izotopy do diagnostyki i leczenia łagodnych schorzeń tarczycy

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 4 - Izotopy do diagnostyki i leczenia łagodnych schorzeń tarczycy Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 4.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 4 wynosi 2 230,00 PLN.

Zadanie nr 5 - MIBG znakowany jodem do diagnostyki

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 5 - MIBG znakowany jodem do diagnostyki Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 5.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 5 wynosi 325,00 PLN.

Zadanie nr 6 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki kośćca

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 6 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki kośćca Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 6.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 6 wynosi 3 437,00 PLN.

Zadanie nr 7 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki układu pokarmowego, serca i przytarczyc

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 7 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki układu pokarmowego, serca i przytarczyc Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 7.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 7 wynosi 2 425,00 PLN.

Zadanie nr 8 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki nerek

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 8 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki nerek Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 8.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 8 wynosi 773,00 PLN.

Zadanie nr 9 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki mózgu

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 9 - Radiofarmaceutyki do diagnostyki mózgu Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 9.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 9 wynosi 160,00 PLN.

Zadanie nr 10 - Radiofarmaceutyki do limfoscyntygrafii

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 10 - Radiofarmaceutyki do limfoscyntygrafii Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 10.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 10 wynosi 1 980,00 PLN.

Zadanie nr 11 - Radiofarmaceutyki do scyntygrafii płuc

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 11 - Radiofarmaceutyki do scyntygrafii płuc Szczegółowy opis, asortyment, rodzaj, wymagane parametry i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 11.

Main site or place of performance

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni.

Additional information

Kryteria: cena - waga 95 %, termin rozpatrzenia reklamacji - waga 5 %.

Kwota wadium dla zadania nr 11 wynosi 312,00 PLN.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Shtip - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 8.0 million Denar

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

Italy : Ispra - FWC in 2 Lots for Supply of Chemicals, Reagents and Consumables for Laboratory Use

Italy

Value: 1.6 million Euro

United Kingdom : Leicester - Educational equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling