Tender description

Zamówienie obejmuje sadzenie drzew, krzewów i pnączy w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w sezonie 2020/2021.

Zamówienie podzielono na 3 zadania:

— zadanie nr 1 – rejon I – zachód (Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Wojska Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, część dzielnicy Kopernik, Szobiszowice, Śródmieście),

— zadanie nr 2 – rejon II – wschód (Obrońców Pokoju, Żerniki, Zatorze, Baildona, Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, część dzielnicy Kopernik, Szobiszowice, Śródmieście),

— zadanie nr 3 – zieleń izolacyjna (tereny przy DK88; przy zjeździe na ul. Św. Wojciecha, przy zjazdach na ul. Tarnogórską, przy ul. Podlesie, przy zjeździe na ul. Pionierów, tereny przy DTŚ; przy Rondzie Byliny, przy ul. Dubois i Fredry, przy ul. Jasnogórskiej, przy ul. Królewskiej Tamy oraz w pozostałych częściach miasta).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy Pzp. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie ze wzorem umowy i warunkami zamówienia (informacje zawarte w SIWZ i dokumentach na stronie (http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne)).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

— Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści załącznika nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści załącznika nr 7 do SIWZ,

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści załącznika nr 8 do SIWZ.

4) Inne dokumenty niewymienione w pkt 1, 2, 3:

— Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – o treści załącznika nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd.:

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 2, 3.

Wiedza i doświadczenie:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe jego wykonanie. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zadania polegające na sadzeniu krzewów i drzew wraz z pielęgnacją o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto. Jako dokumenty (referencje) potwierdzające wykonanie zadań z ostatnich 3 lat Zamawiający uzna te, które dotyczą realizacji zadań, których zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak w roku 2017.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Potencjał techniczny:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, posiadający minimum:

— wiertnica do sadzenia – 1 szt.,

— zbiorniki na wodę minimum 1 m

3

pojemności do podlewania – min. 2 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

— kierownik robót – min. 1 osoba legitymująca się wykształceniem średnim lub wyższym w kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu oraz min. 5-letnim doświadczeniem w konserwacji terenów zieleni publicznej,

— pracownicy przeznaczeni do realizacji zadania – min. 3 osoby dla każdego z zadań oddzielnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

— zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-06-25

13:00

Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice, POLSKA – pok 100 (sala konferencyjna).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Czas lokalny
10:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Data
2020-06-25

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Precise information on deadline(s) for review procedures

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: dla zadania nr 1: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), dla zadania nr 2: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), dla zadania nr 3: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert.

3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczącego przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484.

5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z oferta w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela.

Main CPV code 77310000

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gliwice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Rejon I – zachód

Value

PLN Not specified

Rejon I – zachód

Zamówienie obejmuje sadzenie drzew, krzewów i pnączy w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w sezonie 2020/2021.

Zadanie nr 1 – rejon I – zachód (Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Wojska Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, część dzielnicy Kopernik, Szobiszowice, Śródmieście).

Award criteria

Cena

60

Okres gwarancji na udatność nowo nasadzonego materiału

20

Zastosowanie szczepionki mikoryzowej

20

End

2021-12-10

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu usług objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakres ewentualnego zamówienia nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego.

Start

2020-09-01

Rejon II – wschód

Value

PLN Not specified

Rejon II – wschód

Zamówienie obejmuje sadzenie drzew, krzewów i pnączy w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w sezonie 2020/2021.

Zadanie nr 2 – rejon II – wschód (Obrońców Pokoju, Żerniki, Zatorze, Baildona, Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, część dzielnicy Kopernik, Szobiszowice, Śródmieście).

Award criteria

Cena

60

Okres gwarancji na udatność nowo nasadzonego materiału

20

Zastosowanie szczepionki mikoryzowej

20

End

2021-12-10

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu usług objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakres ewentualnego zamówienia nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego.

Start

2020-09-01

Zadanie nr 3 – zieleń izolacyjna

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 – zieleń izolacyjna

Zamówienie obejmuje sadzenie drzew, krzewów i pnączy w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w sezonie 2020/2021.

Zadanie nr 3 – zieleń izolacyjna (tereny przy DK88; przy zjeździe na ul. Św. Wojciecha, przy zjazdach na ul. Tarnogórską, przy ul. Podlesie, przy zjeździe na ul. Pionierów, tereny przy DTŚ; przy Rondzie Byliny, przy ul. Dubois i Fredry, przy ul. Jasnogórskiej, przy ul. Królewskiej Tamy oraz w pozostałych częściach miasta).

Award criteria

Cena

60

Okres gwarancji na udatność nowo nasadzonego materiału

20

Zastosowanie szczepionki mikoryzowej

20

End

2021-12-10

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu usług objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakres ewentualnego zamówienia nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego.

Start

2020-09-01

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

Norway : Bergen - Cut flowers

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Mavrovi Anovi - Forestry services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Skedsmokorset - Composting services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Scrub-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Forestry services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Kilmarnock - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified