This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych podczas prac porządkowych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz usługi związane z likwidacja dzikich wysypisk.

Szczegółowy zakres wykonania usług opisany jest w specyfikacji usługi – załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ — Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wzór przyszłej umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. obejmującą wykonanie usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów selektywnie zbieranych w systemie workowym i pojemnikowym) minimum przez 12 miesięcy od minimum 6 000 osób, wraz z załączeniem dowodów, że usługa została wykonana/jest wykonywana należycie;

2. dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia następującym sprzętem:

Samochodami specjalistycznymi i samochodami ciężarowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi właściwymi przepisami szczególnymi, to jest:

— min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— min. 1 pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

A) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój, prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój;

B) posiada wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 500 000 PLN.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

11:00

Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, budynek Urzędu Gminy, I piętro, sala 101, POLSKA

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: lipiec 2021 r.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Informacje dodatkowe

1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określone są w dziale V SIWZ.

2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym jedz w formie elektronicznej, a także jest w dział VII

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert określony jest w dziale XIV SIWZ.

4. Opis sposobu przygotowania ofert określony jest w rozdziale X SIWZ.

5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach określone są w dziale XVI SIWZ.

6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w dziale XV SIWZ.

7. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) zgodnie z wymaganiami zawartymi w dziale VIII SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 22457800

[email protected]

+48 22457800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90000000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Goczałkowice-Zdrój

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas prac porządkowych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk.

W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas prac porządkowych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk.

Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki lub worki na odpady. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Organizacji i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Goczałkowice-Zdrój. Szczegółowy zakres usługi określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia stanowiące:

— obsługa specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Inne wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Aspekt środowiskowy

Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w jednym z kryteriów oceny ofert pod nazwą „Aspekt środowiskowy”, które będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej liczby pojazdów spełniających normę emisji spalin „Euro V” lub wyższą, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

Start

2021-01-01

End

2021-12-31

Description of renewals

Zamawiający przewiduje realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu świadczenia podobnych usług związanych z odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone