Tender description

Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy wraz z transportem: oleju napędowego w ilości szacunkowej 5.500 metrów sześciennych oraz benzyny bezołowiowej eurosuper 95 w ilości szacunkowej 450 metrów sześciennych. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego oraz PN EN 228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej eurosuper 95 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1680). Zamawiający wymaga aby paliwo było dostarczane przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi (dzierżawionymi) autocysternami samochodowymi, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 197-445087

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI Pzp.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wnosi się terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu,

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Pzp z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank MILLENNIUM numer 28 1160 2202 0000 0001 7199 0903.

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego i będzie do jego dyspozycji.

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego (I piętro).

6. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 Pzp.

8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587801

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09134220

Award details

This tender awarded a total of PLN 26,502,826 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Grudziądz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy wraz z transportem: oleju napędowego w ilości szacunkowej 5.500 metrów sześciennych oraz benzyny bezołowiowej eurosuper 95 w ilości szacunkowej 450 metrów sześciennych. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego oraz PN EN 228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej eurosuper 95 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680). Zamawiający wymaga aby paliwo było dostarczane przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi (dzierżawionymi) autocysternami samochodowymi, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.).

2. Wielkość miesięcznych dostaw i cykle dostaw cząstkowych zostały określone w postanowieniach dodatkowych SIWZ.

3. Wielkość dostaw miesięcznych i cykle dostaw mogą ulec zmianie w zależność od wewnętrznego zużycia oraz w zależności od wielkości sprzedaży na stacji paliw Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia istotnych okoliczność, a szczególnie liczby wozokilometrów wykonywanych w ramach usług publicznego transportu zbiorowego i wielkości sprzedaży na stacji paliw. Z tytułu zamówienia mniejszej niż określona, szacunkowa ilość paliwa będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za niezamówione paliwo.

4. Szczegółowe określenie wielkości pojedynczych dostaw zostały określone w projekcie umowy, dołączonej do SIWZ.

5. Do każdej dostawy paliwa należy dostarczyć potwierdzone świadectwo jakości paliwa od danego producenta lub wykonane przez uprawnione laboratorium. Ponadto świadectwo musi:

5.1. być zgodne z ilością dostarczonego paliwa,

5.2. zawierać podstawowe dane charakteryzujące dostarczone paliwo,

5.3. być zaopatrzone w datę wykonania badania,

5.4. wykonane nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.

6. Przy każdej dostawie cząstkowej może zostać pobrana (w celu wykonania analizy laboratoryjnej) próbka paliwa w dwóch jednakowych pojemnikach oznaczona i opieczętowana po jednej dla Wykonawcy i Zamawiającego.

7. Termin płatności faktur cząstkowych 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT za dostawę cząstkową.

Additional information

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

2. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej.

3. Szczegółowy opis dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarto w SIWZ, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

Main site or place of performance

Miasto Grudziądz, ul. Składowa 21

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chesterfield - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified