Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) letniego, przejściowego i zimowego do silników wysokoprężnych określonym w polskiej normie PN-EN-590 odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia, tj.: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

11:30

PGZK-Jasiel Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło, pok. 101 (I piętro), POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

00-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Estimated timing for further notices to be published
Sierpień 2021 r.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

00-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09134200

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

28 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Jasło

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) letniego, przejściowego i zimowego do silników wysokoprężnych określonym w polskiej normie PN-EN-590 odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680).

2. Zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie objętym przedmiotem zamówienia wynosi około 502 000 l (miesięcznie ok. 42 000 l). Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe i będą zmienne w zależności od miesiąca. Olej napędowy będzie wykorzystany tylko na potrzeby własne do zaopatrzenia własnej floty pojazdów.

3. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie magazynów Zamawiającego w ON, autocysterną dostawcy lub innego podmiotu, jednorazowo od 15 000 l do 20 000 l.

4. Podana w pkt 2 ilość stanowi przewidywane zużycie paliw i nie wyczerpanie jej w okresie obowiązywania umowy nie będzie stanowiło podstawy do wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu utraconych korzyści.

Main site or place of performance

PGZK-Jasiel Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Staff Survey Services

Spain

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 366,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Parking enforcement services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Pound Sterling

Norway : Oslo - Design consultancy services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone