Tender description

Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 65 pakietów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załączniki nr 3.1 - 3.65 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
11:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2019-06-15
Warunki otwarcia ofert

2019-04-17

11:30

W Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, pokój 106 (Dział Zamówień Publicznych), POLSKA.

Data
2019-04-17

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov/kio

Estimated timing for further notices to be published
Luty 2020
Electronic payment will be used
tak
Informacje dodatkowe

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ponadto z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony „Formularz oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionymi formularzami specyfikacji asortymentowo cenowej stanowiącymi załączniki 3.1 do 3.65. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.(opisane szczegółowo w Rozdz. V ust.9 SIWZ). Szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w SIWZ.

Zamawiający we wzorach umów przewidział Zmiany umowy oraz warunki i okoliczności zmiany umowy.

Pozostałe wymagania zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załączn.

Pozostałe dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą:

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Zestawienia asortymentowo–cenowe (odpowiednio na Załącznikach nr 3.1 do 3.65).

2. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Na podstawie art. 10c. ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do upływu terminu składania ofert Wykonawca winien złożyć w sekretariacie Szpitala ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, Próbki do pakietu 34 (próbka fizyczna z uwagi na fakt, że nie można przekazać próbki drogą elektroniczną). Na podstawie złożonej próbki Zamawiający dokona oceny w ramach przyjętych kryteriów oceny.

4. Dowód wniesienia wadium

Main CPV code 33141000

Bidding information

Bidding deadline

17 Apr 2019

23 days remaining

Total estimated value

PLN 1.6 million

Locations

Polska, Jaworzno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1 Worki, dreny

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Worki, dreny Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków, drenów.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Pakiet 1 Worki, dreny 466 zł.

Pakiet 2 Układy oddechowe

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Układy oddechowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów oddechowych.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Pakiet 2 Układy oddechowe 93 zł

Pakiet 3 Prowadnica

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 Prowadnica Przedmiotem zamówienia jest dostawa prowadnicy.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 3 Prowadnica 22 zł.

Pakiet 4 Drenaż opłucnej, tracheotomia

Value

PLN Not specified

Pakiet 4 Drenaż opłucnej, tracheotomia Przedmiotem zamówienia są drenaże opłucnej, tracheotomia.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 4 Drenaż opłucnej, tracheotomia 1546 zł.

Pakiet 5 Wkłucia centralne

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 Wkłucia centralne Przedmiotem zamówienia są wkłucia centralne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 5 Wkłucia centralne 753 zł.

Pakiet 6 Maski

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 Maski Przedmiotem zamówienia są maski.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 6 Maski 22 zł.

Pakiet 7 Półautomatyczne igły do biopsji

Value

PLN Not specified

Pakiet 7 Półautomatyczne igły do biopsji Przedmiotem zamówienia są półautomatyczne igły do biopsji.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 7 Półautomatyczne igły do biopsji 73 zł.

Pakiet 8 Porty naczyniowe, igły

Value

PLN Not specified

Pakiet 8 Porty naczyniowe, igły Przedmiotem zamówienia są porty naczyniowe, igły.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Parametry techniczne

35

Termin dostawy

5

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 8 Porty naczyniowe, igły 737 zł.

Pakiet 9 Igły do znieczuleń

Value

PLN Not specified

Pakiet 9 Igły do znieczuleń Przedmiotem zamówienia są Igły do znieczuleń.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 9 Igły do znieczuleń 360 zł.

Pakiet 10 Koszulka ochronna na cewnik

Value

PLN Not specified

Pakiet 10 Koszulka ochronna na cewnik Przedmiotem zamówienia są koszulki ochronne na cewnik.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 10 Koszulka ochronna na cewnik 235 zł.

Pakiet 11 Przyrządy do przetaczania 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 11 Przyrządy do przetaczania 1 Przedmiotem zamówienia są przyrządy do przetaczania 1.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 11 Przyrządy do przetaczania 1 - 1412 zł.

Pakiet 12 Odsysanie pola operacyjnego, dreny

Value

PLN Not specified

Pakiet 12 Odsysanie pola operacyjnego, dreny Przedmiotem zamówienia jest odsysanie pola operacyjnego, dreny.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 12 Odsysanie pola operacyjnego, dreny 379 zł.

Pakiet 13 Kaniule, korki, strzykawki

Value

PLN Not specified

Pakiet 13 Kaniule, korki, strzykawki Przedmiotem zamówienia są kaniule, korki, strzykawki.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 13 Kaniule, korki, strzykawki 3616 zł.

Pakiet 14 Cewnik dializacyjny

Value

PLN Not specified

Pakiet 14 Cewnik dializacyjny Przedmiotem zamówienia są cewniki dializacyjne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 14 Cewnik dializacyjny 400 zł.

Pakiet 15 Elektrody do EKG

Value

PLN Not specified

Pakiet 15 Elektrody do EKG Przedmiotem zamówienia są elektrody do EKG.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 15 Elektrody do EKG 530 zł.

Pakiet 16 Przyrządy do przetaczania 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 16 Przyrządy do przetaczania 2 Przedmiotem zamówienia są przyrządy do przetaczania 2.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 16 Przyrządy do przetaczania 2 - 292 zł.

Pakiet 17 Filtry, czujnik, odsysanie

Value

PLN Not specified

Pakiet 17 Filtry, czujnik, odsysanie Przedmiotem zamówienia są filtry, czujniki, odsysanie.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 17 Filtry, czujnik, odsysanie 473 zł.

Pakiet 18 Filtry

Value

PLN Not specified

Pakiet 18 Filtry Przedmiotem zamówienia są filtry.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 18 Filtry 27 zł.

Pakiet 19 Cewniki, kanka

Value

PLN Not specified

Pakiet 19 Cewniki, kanka Przedmiotem zamówienia są cewniki, kanka.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 19 Cewniki, kanka 655 zł.

Pakiet 20 Czujnik do pomiaru rzutu serca

Value

PLN Not specified

Pakiet 20 Czujnik do pomiaru rzutu serca Przedmiotem zamówienia są czujnik do pomiaru rzutu serca.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 20 Czujnik do pomiaru rzutu serca 828 zł.

Pakiet 21 Kuweta

Value

PLN Not specified

Pakiet 21 Kuweta Przedmiotem zamówienia są kuwety.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 21 Kuweta - 25 zł.

Pakiet 22 Pojemniki na próbki histopatologiczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 22 Pojemniki na próbki histopatologiczne Przedmiotem zamówienia są pojemniki na próbki histopatologiczne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 22 pojemniki na próbki histopatologiczne. - 13 zł.

Pakiet 23 Osprzęt do laparoskopu

Value

PLN Not specified

Pakiet 23 Osprzęt do laparoskopu Przedmiotem zamówienia są osprzęty do laparoskopu.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 23 Osprzęt do laparoskopu - 219 zł.

Pakiet 24 Elektrody, cewnik, system mocowania cewników

Value

PLN Not specified

Pakiet 24 Elektrody, cewnik, system mocowania cewników Przedmiotem zamówienia są elektrody, cewnik, system mocowania cewników.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 24 Elektrody, cewnik, system mocowania cewników - 294 zł.

Pakiet 25 Jednorazowe wkłady workowe i wielorazowe kanistry

Value

PLN Not specified

Pakiet 25 Jednorazowe wkłady workowe i wielorazowe kanistry Przedmiotem zamówienia są jednorazowe wkłady workowe i wielorazowe kanistry.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 25 Jednorazowe wkłady workowe i wielorazowe kanistry 73 zł.

Pakiet 26 Strzykawki bezpieczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 26 Strzykawki bezpieczne Przedmiotem zamówienia są strzykawki bezpieczne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 26 Strzykawki bezpieczne 3 zł.

Pakiet 27 Urologia, cewniki, sondy, maski

Value

PLN Not specified

Pakiet 27 Urologia, cewniki, sondy, maski Przedmiotem zamówienia są urologia, cewniki, sondy, maski.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 27 Urologia, cewniki, sondy, maski 2882 zł.

Pakiet 28 Osłonki na głowicę USG

Value

PLN Not specified

Pakiet 28 Osłonki na głowicę USG Przedmiotem zamówienia są osłonki na głowicę USG.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 28 Osłonki na głowicę USG 87 zł.

Pakiet 29 Maski krtaniowe jednorazowe, nebulizator

Value

PLN Not specified

Pakiet 29 Maski krtaniowe jednorazowe, nebulizator Przedmiotem zamówienia są maski krtaniowe jednorazowe, nebulizator.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 29 Maski krtaniowe jednorazowe, nebulizator 675 zł.

Pakiet 30 Czepki, maski

Value

PLN Not specified

Pakiet 30 Czepki, maski Przedmiotem zamówienia są czepki, maski.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 30 Czepki, maski 211 zł.

Pakiet 31 Wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 31 Wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 1 Przedmiotem zamówienia są wyposażenia do diatermii ERBE i Valleylab 1.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 31 Wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 1 - 403 zł.

Pakiet 32 Wyposażenie do diatermii ERBE I Valleylab 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 32 Wyposażenie do diatermii ERBE I Valleylab 2 Przedmiotem zamówienia są wyposażenia do diatermii ERBE i Valleylab 2.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 32 Wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 2 - 360 zł.

Pakiet 33 Wyposażenie do diatermii Valleylab

Value

PLN Not specified

Pakiet 33 Wyposażenie do diatermii Valleylab Przedmiotem zamówienia są wyposażenia do diatermii Valleylab.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 33 Wyposażenie do diatermii Valleylab 54 zł.

Pakiet 34 Rurki intubacyjne

Value

PLN Not specified

Pakiet 34 Rurki intubacyjne Przedmiotem zamówienia są rurki intubacyjne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Jakość techniczna

35

Termin dostawy

5

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 34 Rurki intubacyjne 394 zł.

Pakiet 35 Akcesoria do CPAP

Value

PLN Not specified

Pakiet 35 Akcesoria do CPAP Przedmiotem zamówienia są akcesoria do CPAP.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 35 Akcesoria do CPAP 24 zł.

Pakiet 36 Akcesoria do ssaka

Value

PLN Not specified

Pakiet 36 Akcesoria do ssaka Przedmiotem zamówienia są akcesoria do ssaka.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 36 Akcesoria do ssaka - 35 zł.

Pakiet 37 Elektroda monopolarna

Value

PLN Not specified

Pakiet 37 Elektroda monopolarna Przedmiotem zamówienia są elektrody monopolarne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 37 Elektroda monopolarna - 42 zł.

Pakiet 38 Pokrowce

Value

PLN Not specified

Pakiet 38 Pokrowce Przedmiotem zamówienia są pokrowce.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 38 Pokrowce - 180 zł.

Pakiet 39 Maski tlenowe

Value

PLN Not specified

Pakiet 39 Maski tlenowe Przedmiotem zamówienia są maski tlenowe.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 39 Maski tlenowe 18 zł.

Pakiet 40 Igły lokalizacyjne

Value

PLN Not specified

Pakiet 40 Igły lokalizacyjne Przedmiotem zamówienia są Igły lokalizacyjne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 40 Igły lokalizacyjne 13 zł.

Pakiet 41 Systemy bezigłowe

Value

PLN Not specified

Pakiet 41 Systemy bezigłowe Przedmiotem zamówienia są systemy bezigłowe.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 41 Systemy bezigłowe - 136 zł.

Pakiet 42 Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 42 Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 1 Przedmiotem zamówienia są zestawy do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 1.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 42 Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 1 - 476 zł.

Pakiet 43 Zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu

Value

PLN Not specified

Pakiet 43 Zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Przedmiotem zamówienia są zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 43 Zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 607 zł.

Pakiet 44 Łącznik

Value

PLN Not specified

Pakiet 44 Łącznik Przedmiotem zamówienia są łączniki.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 44 Łącznik 81 zł.

Pakiet 45 Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza

Value

PLN Not specified

Pakiet 45 Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza Przedmiotem zamówienia są zestawy do automatycznego wstrzykiwacza.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 45 Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza 16 zł.

Pakiet 46 Wkłady do podawania środka kontrastowego

Value

PLN Not specified

Pakiet 46 Wkłady do podawania środka kontrastowego Przedmiotem zamówienia są wkłady do podawania środka kontrastowego.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 46 Wkłady do podawania środka kontrastowego 924 zł.

Pakiet 47 Maski krtaniowe

Value

PLN Not specified

Pakiet 47 Maski krtaniowe Przedmiotem zamówienia są maski krtaniowe.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 47 Maski krtaniowe 62 zł.

Pakiet 48 Smoczki, butelki

Value

PLN Not specified

Pakiet 48 Smoczki, butelki Przedmiotem zamówienia są smoczki i butelki.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 48 Smoczki, butelki - 22 zł.

Pakiet 49 Pojemniki, probówki laboratoryjne

Value

PLN Not specified

Pakiet 49 Pojemniki, probówki laboratoryjne Przedmiotem zamówienia są pojemniki, probówki laboratoryjne.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 49 Pojemniki, probówki laboratoryjne - 138 zł.

Pakiet 50 Opaski, woreczki do moczu

Value

PLN Not specified

Pakiet 50 Opaski, woreczki do moczu Przedmiotem zamówienia są opaski, woreczki do moczu.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 50 Opaski, woreczki do moczu - 70 zł.

Pakiet 51 Sprzęt do pracowni cytostatyków 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 51 Sprzęt do pracowni cytostatyków 1 Przedmiotem zamówienia są sprzęty do pracowni cytostatyków.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 51 Sprzęt i odzież do pracowni cytostatyków 1 - 138 zł.

Pakiet 52 Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego

Value

PLN Not specified

Pakiet 52 Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego Przedmiotem zamówienia są zestawy do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 52 Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego 116 zł.

Pakiet 53 Zamknięty system do pobierania krwi na serologię

Value

PLN Not specified

Pakiet 53 Zamknięty system do pobierania krwi na serologię Przedmiotem zamówienią jest zamknięty system do pobierania krwi na serologię.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Jakość

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 53 Zamknięty system do pobierania krwi na serologię 67 zł.

Pakiet 54 Aplikatory do termoablacji

Value

PLN Not specified

Pakiet 54 Aplikatory do termoablacji Przedmiotem zamówienia są aplikatory do termoablacji.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 54 Aplikatory do termoablacji 900 zł.

Pakiet 55 Akcesoria do laparoskopu

Value

PLN Not specified

Pakiet 55 Akcesoria do laparoskopu Przedmiotem zamówienia są akcesoria do laparoskopu.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 55 Akcesoria do laparoskopu 474 zł.

Pakiet 56 Zestawy do pompy objętościowej

Value

PLN Not specified

Pakiet 56 Zestawy do pompy objętościowej Przedmiotem zamówienia są zestawy do pompy objętościowej.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Okres przydatności

20

Termin dostawy

20

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 56 Zestawy do pompy objętościowej 572 zł.

Pakiet 57 Akcesoria do terapii podciśnieniowej z dzierżawą

Value

PLN Not specified

Pakiet 57 Akcesoria do terapii podciśnieniowej z dzierżawą Przedmiotem zamówienia są akcesoria do terapii podciśnieniowej wraz z dzierżawą.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Jakość

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 57 Akcesoria do terapii podciśnieniowej z dzierżawą 613 zł.

Pakiet 58 Zestawy do znieczulenia

Value

PLN Not specified

Pakiet 58 Zestawy do znieczulenia Przedmiotem zamówienia są zestawy do znieczulenia.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 58 Zestawy do znieczulenia 282 zł.

Pakiet 59 Odzież do pracowni cytostatyków

Value

PLN Not specified

Pakiet 59 Odzież do pracowni cytostatyków Przedmiotem zamówienia jest odzież do pracowni cytostatyków.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 59 Odzież do pracowni cytostatyków 361 zł.

Pakiet 60 Sprzęt do pracowni cytostatyków 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 60 Sprzęt do pracowni cytostatyków 2 Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do pracowni cytostatyków 2.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 60 Sprzęt do pracowni cytostatyków 2 - 59 zł.

Pakiet 61 Igła do biopsji

Value

PLN Not specified

Pakiet 61 Igła do biopsji Przedmiotem zamówienia są igły do biopsji.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 61 Igła do biopsji 203 zł.

Pakiet 62 Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 62 Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 2 Przedmiotem zamówienia są zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 2.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 62 Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 2 - 736 zł.

Pakiet 63 Obłożenia 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 63 Obłożenia 1 Przedmiotem zamówienia są obłożenia1.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 63 Obłożenia 1 - 5502 zł.

Pakiet 64 Obłożenia 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 64 Obłożenia 2 Przedmiotem zamówienia są obłożenia 2.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 64 Obłożenia 2 - 205 zł.

Pakiet 65 Obłożenia 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 65 Obłożenia 3 Przedmiotem zamówienia są obłożenia 3.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna.

Award criteria

Termin ważności

30

Termin dostawy

10

60

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Pakiet 65 Obłożenia 3 - 807 zł.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Radioactive materials

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.0 million Denar

Norway : Vadsø - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Renal dialysis consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 25.0 million Denar

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Blood-grouping reagents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 3.6 million Denar