This tender in no longer available.

Tender description

Usługa drążenia wyrobiska górniczego w pokładzie 364 dla Tauron Wydobycie S.A.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ

3.6. Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

3.6.1.1. pkt 3.5.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.1.2. pkt 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.6. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.6.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

W odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.6.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Wykaz i krótki opis warunków

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

3.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

3.5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ);

3.5.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ);

3.5.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3.5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ

3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:

3.1.1.3.1. wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacją usług górniczych wykonanych w ruchu zakładu górniczego, związanych

Z drążeniem wyrobisk górniczych przy użyciu kombajnu chodnikowego lub materiałów wybuchowych, w podziemnych zakładach górniczych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Łączna wartość usług brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być większa od 1 000 000,00 PLN;

3.1.1.3.2. dysponuje dopuszczonymi do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego oraz posiadającymi dopuszczenie systemowe dla Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze, maszynami, urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do drążenia jednego przodka, takimi jak:

— kombajn chodnikowy dostosowany do drążenia wyrobisk górniczych o przekrojach określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz urządzenia przodkowe takie, jak:

— podajnik taśmowy,

— lekki przenośnik zgrzebłowy,

— pompy przodkowe w ilości do prowadzenia 1 przodka,

— stacja transformatorowa do zasilenia urządzeń przodkowych Wykonawcy,

— wyłączniki do tych urządzeń,

— kable i przewody zasilające od stacji transformatorowej do urządzeń przodkowych, posiadające dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urządzeń przodkowych,

— małą mechanizację: wiertarki, zakrętaki, klucz dynamometryczny, piły do cięcia metalu, młoty pneumatyczne, wciągarki,

— narzędzia ręczne (łopaty, oskardy, młoty, łomy itp.).

Uwaga:

Zamawiający umożliwia po wcześniejszym ustaleniu z: Aleksander Mikołajek, tel. 32 716 54 50 lub Arkadiusz Siuta, tel. 32 716 55 25 oraz w porozumieniu z Kierownikiem Działu Energomechanicznego ZG Brzeszcze, wgląd do posiadanego Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.

3.1.1.3.3. dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868 z późn. zm.) zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:

1) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu górniczego;

2) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego;

3) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu techniki strzałowej;

4) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej;

5) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej;

6) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

7) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia lub co najmniej specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. – Dz.U. nr 246, poz. 2468 wraz z późn. zm.);

8) przynajmniej 4 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności górniczej;

9) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

10) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru

(Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez osoby wymienione)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3.1.1.3.4. dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji dla wykonywania czynności specjalistycznych w podziemnych zakładach górniczych wymienionych w art. 53. ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868. z późn. zm.) do realizacji robót objętych zamówieniem w następującej ilości:

1) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach górnika strzałowego;

2) przynajmniej 1 osoba o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;

3) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.

3.1.1.3.5. dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868. z późn. zm.), które posiadają:

1) ukończone kursy zawodowe uprawniające do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych, wydanych przez upoważnione jednostki szkoleniowe, wymaganych w § 510. 1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1118), niezbędnych do uzyskania upoważnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego;

2) doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zostaną przeszkoleni zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Zamawiającego przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program.

3.1.1.3.6. wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego zostaną przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników, zarówno Wykonawcy jak również ewentualnych podwykonawców;

3.1.1.3.7. wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego przed rozpoczęciem robót muszą zostać zapoznani (za pisemnym podpisem) z obowiązującymi wymogami na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze w zakresie transportu, poruszania się i prowadzenia robót na drogach transportowych.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3.:

3.4.3.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd.

3.4.3.5. Oświadczenie zgodnie z:

— pkt. 3.1.1.3.5. że dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9.6.2011 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi z delegacji tej ustawy, które posiadają:

1) ukończone kursy zawodowe uprawniające do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych, wydanych przez upoważnione jednostki szkoleniowe, wymaganych w § 510.1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1118), niezbędnych do uzyskania upoważnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego;

2) doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zostaną przeszkoleni zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Zamawiającego przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program.

— pkt. 3.1.1.3.6. że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego zostaną przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego będą przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników, zarówno Wykonawcy jak również ewentualnych podwykonawców,

— pkt. 3.1.1.3.7. że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego przed rozpoczęciem robót będą zapoznani (za pisemnym podpisem) z obowiązującymi wymogami na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze w zakresie transportu, poruszania się i prowadzenia robót na drogach transportowych.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-02-27

12:15

Platforma zakupowa Grupy Tauron.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-02-27
Czas lokalny
12:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Informacje dodatkowe

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Cd.

3.4.3.2. Oświadczenie zgodnie z pkt 3.1.1.3.2., iż posiada dopuszczonymi do pracy

W podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego oraz posiadającymi dopuszczenie systemowe dla Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze, maszynami, urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do drążenia jednego przodka, takimi jak:

— kombajn chodnikowy dostosowany do drążenia wyrobisk górniczych o przekrojach określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz urządzenia przodkowe takie jak:

— podajnik taśmowy,

— lekki przenośnik zgrzebłowy,

— pompy przodkowe w ilości do prowadzenia 1 przodka,

— stacja transformatorowa do zasilenia urządzeń przodkowych Wykonawcy,

— wyłączniki do tych urządzeń,

— kable i przewody zasilające od stacji transformatorowej do urządzeń przodkowych, posiadające dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urządzeń przodkowych,

— małą mechanizację: wiertarki, zakrętaki, klucz dynamometryczny, piły do ciecia metalu, młoty pneumatyczne, wciągarki,

— narzędzia ręczne (łopaty, oskardy, młoty, łomy itp.).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

3.4.3.3. Oświadczenie zgodnie z pkt. 3.1.1.3.3., że dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. pozycja 868 z późn. zm.), zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:

1) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu górniczego;

2) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego;

3) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu techniki strzałowej;

4) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej;

5) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej;

6) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

7) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia lub co najmniej specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. – Dz.U. nr 246, poz. 2468 wraz z późn. zm.);

8) przynajmniej 4 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności górniczej;

9) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

10) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności mechanicznej.

(Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez osoby wymienione).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

3.4.3.4. Oświadczenie zgodnie z pkt 3.1.1.3.4., że dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji dla wykonywania czynności specjalistycznych w podziemnych zakładach górniczych wymienionych w art. 53. ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868 z późn. zm.) do realizacji robót objętych zamówieniem w następującej ilości:

1) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach górnika strzałowego;

2) przynajmniej 1 osoba o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;

3) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71340000

Bidding information

Bidding deadline

27 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Jaworzno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Usługa drążenia wyrobiska górniczego w pokładzie 364 dla Tauron Wydobycie S.A.

Main site or place of performance

Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze.

SIMILAR TENDERS

Norway : Stokke - Street-lighting maintenance services

Norway

Value: 160.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Glasgow - Support services for road transport

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Hamar - Hire of trucks with driver

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Electrical installation work

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Dudley - Refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.5 million Pound Sterling

Malta : Sliema - Building completion work

Malta

Value: 670,000 Euro