This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze przez Wykonawcę komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 i/lub kodzie 19 12 04, tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych, w celu ich zagospodarowania, tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. Szacunkowa ilość komponentów do produkcji RDF wynosi 2 200 Mg.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - nie dotyczy.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo wymaga formy elektronicznej (winno być załączone w formie oryginału lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. III.1.1) IDW.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. IDW (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. VI.3)3. niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - nie dotyczy.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. III.1.2)1)-3) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.

Podmioty zagraniczne

— Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.1.2)1) niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

— Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

— Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.2)1) niniejszego ogłoszenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykaz i krótki opis warunków

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w szczególności: w Dziale VII w zakresie transportu odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz w Dziale XI w zakresie przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;

I

b) posiada i przekaże Zamawiającemu aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie odzysku w ilości co najmniej 2200 Mg/rok oraz aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 04 w procesie odzysku w ilości co najmniej 150 Mg/rok - zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia wpis do BDO musi posiadać

Każdy z Wykonawców, w odpowiednim zakresie; decyzje/decyzję, o której/których mowa w lit. b) musi/muszą być złożone dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał uzależnioną od zapisów w decyzji część zamówienia.

Uwaga:

Wykonawca posiadający instalację (do odzysku, w której planuje przetwarzać odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk, wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji, że Wykonawca składa Ofertę poprzez dołączenie do Platformy Zamawiającego:

1) Wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr 1) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z pkt 18.9 IDW - I części SIWZ;

2) Wypełnionego oświadczenia JEDZ, o którym mowa w pkt. 12.1. IDW, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z pkt 12.3.4) IDW - I części SIWZ;

3) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

4) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 18.16.2) IDW (jeśli dotyczy) - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

5) dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 16 IDW;

6) zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego wdrożenie i stosowanie, u Wykonawcy realizującego czynności z zakresu zagospodarowania odpadów, systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania normy ISO 14001 lub EMAS lub równoważnego systemu zarządzania środowiskowego – jeżeli Wykonawca posiada przedmiotowe zaświadczenie - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym III część SIWZ.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy określonych w pkt. 25.3.1. IDW - I części SIWZ.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2019-04-17

12:05

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA

Data
2019-04-17
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2019-06-15
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Sierpień 2019
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-678

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę̨ jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Electonic ordering will be used
tak
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 2 następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 ust. 7 i innych przepisów ustawy.

3. Wykonawca, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie Zamawiającego) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy zamieścić za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość”. Wykonawca może złożyć przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy (https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto) i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania.

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny złożonych ofert zawarto w pkt 18 i 23 IDW - I części SIWZ.

7. Zasady udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w pkt. 14 IDW - I części SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Gwarancja wadialna w formie niepieniężnej winna być złożona w oryginale w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się składania gwarancji wadialnej niepieniężnej w formie pisemnej.

Pod pojęciem wniesienia gwarancji wadialnej formie niepieniężnej w postaci elektronicznej w oryginale rozumie się wygenerowany elektronicznie (nie zawiera w treści podpisu, pieczątki, parafy, itp.) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania wystawcy gwarancji wadialnej. Tym samym dokument gwarancji wadialnej musi zostać załączony do oferty w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy tego dokumentu (gwaranta). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 16.3. IDW. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Main CPV code 90000000

Bidding information

Bidding deadline

17 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kalisz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze przez Wykonawcę komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 i/lub kodzie 19 12 04, tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych, w celu ich zagospodarowania, tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.

2. Szacunkowa ilość komponentów do produkcji RDF wynosi 2 200 Mg.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ.

4. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość komponentów do produkcji RDF, szacunkowa ilość komponentów określona w pkt. 2 powyżej, może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości o 30 %. Zmniejszenie ilości komponentów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu do umowy.

5. Zamawiający informuje, że od dnia 19.3.2019 roku do dnia otwarcia ofert istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej zamieszczają za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość”. Wizja lokalna obejmie teren odbioru komponentów do produkcji RDF i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy oraz możliwość zapoznania się z technologią stosowaną przez Zamawiającego. Wizja lokalna odbędzie się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją terenu Zakładu ponosi Wykonawca.

Award criteria

Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego

5

Termin płatności faktur

35

60

End

2019-10-31

Main site or place of performance

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA

Additional information

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro

Malta : Valetta - Office, school and office equipment cleaning services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Newtown St Boswells - Snow-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Bosnia and Herzegovina : Sarajevo - Cleaning Services for the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Value: 660,000 Euro