Tender description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

1)cz.A: notebook 15,6"-1 szt.

2)cz.B: tablet graficzny- 15 szt.

3)cz.C: notebook 16”-3 szt.

4)cz.D: Komputer PC- 10 szt.

5)cz.E: Komputer PC- 12 szt.

6)cz.F: Komputer PC- 8 szt.

7)cz.G: Komputer PC- 1 szt.

8)cz.H: Komputer PC- 6 szt.

9)cz.I: Komputer PC- 1szt.

10)cz.J:monitor 27”-12szt.

11)cz.K:monitor 27”-10

12)cz.L:monitor 27”-8szt.

13)cz.Ł:monitor55"-1szt

3.Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-Ł do SIWZ

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 8 uPzp.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia,o którym mowa w rozdziale III ust. 3 SIWZ powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) Wykonawca składa wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Szczegóły – rozdz. IV ust. 1 pkt 1 SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

Dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 3 pkt 1, 3–6 oraz ust. 4 SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp – brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

1) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika US – szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ,

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS – szczegóły zawiera rozdz. IV

Ust. 3 pkt 1 lit. c SIWZ,

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG,

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

Zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

W sprawie spłat tych należności,

6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

Ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów z rozdz.IV ust. 3 pkt 1 SIWZ, składa dok. z rozdz. IV ust. 3 pkt 3 SIWZ.

7. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: pełnomocnictwo.

8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów – rozdz. IV SIWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SIWZ:http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

10. Szczegóły dotyczące dostępności dokumentów oraz ich formy zawiera rozdział IV ust. 7 i 8 SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22

Ust. 1b pkt 2 ustawy PzpProcedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

12:00

Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, POLSKA,

Pok. 61 (III piętro budynku).

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-31
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

https://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, funkcjonalnych spełniający wymagania Zamawiającego. Wystarczające będzie złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem opisującym przedmiot zamówienia (załącznik 2 do SIWZ) Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

1)zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,

2)zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

3)ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 5 umowy,

4)zakończenia produkcji danego modelu sprzętu oraz rozpoczęcie produkcji sprzętu o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania DZP.381.062.2020.DW,

5)zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,

6)wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta sprzętu lub Wykonawcę,

7)ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust.1 umowy,

8)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie Projektu w zakresie mającym wpływ realizację umowy.

3. Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w

Rozdziale XIV ust. 8 SIWZ – http://us.edu.pl/zamowienia/dostawy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg zasad, o których mowa w rozdz. XIV ust. 8 SIWZ – http://us.edu.pl/zamowienia/dostawy.

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Postanowienia rozdziału VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 30213000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

PLN 336,210

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

CZĘŚĆ A

Value

PLN 2,760

CZĘŚĆ A

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części A jest dostawa notebooka 15,6-1 szt. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:24 miesiące.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część A - 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100);

Yes

„Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.05.00-00Z301/18.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ B

Value

PLN 24,750

CZĘŚĆ B

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części B jest dostawa tabletu graficznego- 15 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:12 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część B - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100);;

Yes

„GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko- słowackim”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 ”, nr umowy o dofinansowanie: PLSK.03.01.00-24-0181/18-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ C

Value

PLN 39,000

CZĘŚĆ C

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części C jest dostawa notebooka 16”-3 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:12 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część C - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);

Yes

„GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko- słowackim”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 ”, nr umowy o dofinansowanie: PLSK.03.01.00-24-0181/18-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ D

Value

PLN 81,000

CZĘŚĆ D

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części D jest dostawa Komputera PC- 10 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część D - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

Yes

Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/POWR.03.05.00-00Z301/18.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ E

Value

PLN 97,200

CZĘŚĆ E

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części E jest dostawa Komputera PC- 12 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część E - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Yes

GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko- słowackim”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 ”, nr umowy o dofinansowanie:PLSK.03.01.00-24-0181/18-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ F

Value

PLN 25,600

CZĘŚĆ F

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części F jest dostawa Komputera PC- 8 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część F - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100);

Yes

„Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”.POWR.03.05.00-00Z301/18.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ G

Value

PLN 3,200

CZĘŚĆ G

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części G jest dostawa Komputera PC- 1 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część G -90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100);

Yes

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.05.00-00-Z117/17-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ H

Value

PLN 19,200

CZĘŚĆ H

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części H jest dostawa Komputera PC- 6 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część H -500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

Yes

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.05.00-00-Z117/17-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ I

Value

PLN 3,200

CZĘŚĆ I

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest dostawa Komputera PC- 1 szt.Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I -90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100);

Yes

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.05.00-00-Z117/17-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ J

Value

PLN 16,200

CZĘŚĆ J

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części J jest dostawa monitora 27”-12 szt. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część J -400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100);

Yes

„GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko- słowackim”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 ”, nr umowy o dofinansowanie:PLSK.03.01.00-24-0181/18-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ K

Value

PLN 13,500

CZĘŚĆ K

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części K jest dostawa monitora 27”-10 szt. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część K -400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100);

Yes

„Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.05.00-00Z301/18.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ L

Value

PLN 6,000

CZĘŚĆ L

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części L jest dostawa monitora 27”-8 szt. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część L -100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);

Yes

„Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.05.00-00Z301/18.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

CZĘŚĆ Ł

Value

PLN 4,600

CZĘŚĆ Ł

1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części Ł jest dostawa monitora 55”-1 szt. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

3.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji:36 miesięcy.

5.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice.

Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część Ł -100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);

Yes

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00.

Main site or place of performance

Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

Award criteria

termin realizacji

20

czas reakcji seriwsu

20

60

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Stationery

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Boards

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro

Switzerland : Lausanne - Computer servers

Switzerland

Value: Not specified

United Kingdom : Aberdeen - Data-processing machines (hardware)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Luton - Printers and plotters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling