This tender in no longer available.

Tender description

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 264 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 88 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 100 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 688 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn i urządzeń.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału:

— wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Warunki realizacji umowy

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 264 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 88 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 100 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 688 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału:

— rachunek zysków i strat - za jeden rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.Procedura

An electronic auction will be used
tak
Notice number in the OJ S
2019/S 004-005665
Data
2019-03-29
Rodzaj procedury konkursu
Open
Additional information about electronic auction

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie zadań nr 1 – 14.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ

Warunki otwarcia ofert

2019-03-29

10:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115, I piętro, POLSKA.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:45

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33157800

Bidding information

Bidding deadline

29 Mar 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadania nr 1 - 14

Value

PLN Not specified

Zadania nr 1 - 14

Zadanie nr 1.

Worek oddechowy 480H Aparat ucieczkowy AU-9L 69,000 szt.

Zadanie nr 2.

Worek KPL 116J Aparat tlenowy W-70G 87,000 szt.

Zadanie nr 3.

Worek 116J1K Aparat tlenowy W-70G 155,000 szt.

Zadanie nr 4.

Pas plecowy 116S17K/1 Aparat tlenowy W-70G 239,000 szt.

5 - Zadanie nr 5.

Pochłaniacz dwutlenku węgla CO2 9X18X28 1Xrazowego użytku 3-9-0/3 czas ochronnego działania 4 godz. Aparat tlenowy roboczy W-70 Faser 2 204,000 szt.

Zadanie nr 6.

Taśma nośna z poprzeczką 825L/2 Aparat ucieczkowy SR-60 506,000 szt.

Zadanie nr 7.

Plomba pomarańczowa 6305094 Aparat ucieczkowy OXY-6000 Drager 300,000 szt.

Zadanie nr 8.

Butla tlenowa kompozytowa z zaworem G 3/4 200 bar poj. 2,0L B10222 Aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 179,000 szt.

Zadanie nr 9.

Pas nośny KPL. R34152 Aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 42,000 szt.

Zadanie nr 10.

Torba oddechowa R33125 Aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP BG4 PLUS 72,000 szt.

Zadanie nr 11.

Zawór minimum BG4 R34330 Aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 25,000 szt.

Zadanie nr 12.

Pochłaniacz CO2 R34360 Aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 136,000 szt.

Zadanie nr 13.

Butla kompozytowa 6,8L 300 bar 3353733 Aparat oddechowy drager PSS 7000 46,000 szt.

Zadanie nr 14.

Pokrowiec z tkaniny technicznej aparat tlenowy ucieczkowy SR-60 1 000,000 szt.

Start

2019-04-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Zadanie nr 15 pozycje od 1 do 395

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 15 pozycje od 1 do 395

Zadanie nr 15 zawiera pozycje od nr 1 do 395.

Szczegółowy zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Start

2019-04-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Bodø - Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Gevgelija - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Microscopes

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified