Tender description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew oraz krzewów, w pasach drogowych i terenach miejskich na terenie miasta Katowice.

2. Przedmiot zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ – „Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Katowice” (obejmująca wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze, również w pasach drogowych miasta).

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji obejmujące do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu zadań wskazanych w OPZ. Sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) zdolność zawodowa – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi, w ramach których wykonano wycinkę i pielęgnację drzew (w tym jedna na terenach zieleni zabytkowej), sadzenie drzew i krzewów – o wartości łącznie co najmniej 200 000,00 PLN brutto;

b) zdolność techniczna – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

— pilarka spalinowa – w ilości minimum 4 szt.,

— frezarka do pni – w ilości minimum 1 szt.,

— rębak do zrąbkowania gałęzi i konarów – w ilości 1 szt.,

— środki transportowe do wywozu odpadów – 2 szt. (pojazdy o ładowności od 700 kg do 3,5 t lub większej), *

— urządzenie zabezpieczenia ruchu drogowego – tablica zamykająca „U-26a” ze strzałą „22” lampową halogenową lub LED: wolnostojąca lub na pojazdy i przyczepy – w ilości 1 szt.

* Wszystkie pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO 5;

c) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 10 osobami, w tym: jedną osobę posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi na terenach wpisanych do rejestru zabytków polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji i/lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, jedną osobę o wykształceniu ogrodniczym lub pokrewnym, cztery osoby o uprawnieniach pilarza, w tym co najmniej dwie uprawnione do pracy na wysokości, czterech pracowników fizycznych oraz co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drodze.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 200 000,00 PLN.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z nich.

Wykaz i krótki opis warunków

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na transport (wywóz) odpadów bądź wpis do ewidencji firm transportujących odpady, wynikające z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Zezwolenie na transport musi być wystawione na wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z nich.

Informacja w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ – część IV: Kryteria kwalifikacji – sekcja A).

Warunki realizacji umowy
Według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1B do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Procedura

Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2020-06-23

10:30

Zakład Zieleni Miejskiej Katowice, ul. Kościuszki 138, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/zzm/) i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-06-23
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-21
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19 Main CPV code 77300000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Zadanie nr 1 – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta, również w pasach drogowych (obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm), tj.:

1) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm z frezowaniem, karczowaniem lub usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

2) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm bez frezowania z wywozem;

3) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

4) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm z frezowaniem, karczowaniem lub usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

5) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm bez frezowania, z wywozem;

6) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

7) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm z frezowaniem, karczowaniem i usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

8) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm bez frezowania z wywozem;

9) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

10) przeprowadzenie prac w obrębie korony drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z wywozem (w zakresie przewidzianym w art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

11) formowanie platanów rosnących w pasach drogowych zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z wywozem (w zakresie przewidzianym w art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

12) przeprowadzenie prac w obrębie korony drzew w celu utrzymania skrajni wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów;

13) cięcia techniczne polegające na odsłonięciu latarni oświetlenia ulicznego wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów;

14) wycinka krzewów z karczowaniem i wywozem;

15) przycinanie krzewów wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów w m

2

powierzchni cięcia;

16) usuwanie karp (karczowanie) z wywozem i kosztami zagospodarowania pozostałości;

17) frezowanie pni z wywozem;

18) wymiana gruntu pod nasadzenia;

19) uprzątnięcie złomów i wywrotów wraz z frezowaniem lub karczowaniem pnia, zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów i drewna za;

20) zakładanie systemu wiązań elastycznych typu „Cobra” stabilizujących koronę drzewa z certyfikatami na jednym drzewie min. 2–3 szt. wiązań w zależności od potrzeby;

21) sporządzenie opinii ornitologicznej;

22) zawieszenie budki lęgowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji RDOŚ wraz z dokumentacją opisową i fotograficzną.

2. Zadanie nr 2 – wykonywanie nasadzeń obejmuje:

1) sadzenie drzew form naturalnych i piennych (w tym drzew w odmianach) o obwodzie pnia 12–14 cm mierzonej na wysokości 100 cm od nasady pnia;

2) sadzenie pnączy, krzewów w formie naturalnej, dla gatunków i odmian silnie rosnących wysokość (szerokość 60–80 cm), dla wolno rosnących (20–30 cm).

Wartość zamówienia podstawowego została wskazana w projekcie umowy (załącznik nr 1B do SIWZ).

Rzeczywisty zakres umowy (ilość i rodzaj zlecanych usług) zależeć będzie od potrzeb zamawiającego. Orientacyjne ilości poszczególnych rodzajów usług zostały podane w tabeli w rozdziale VII OPZ.

Description of options

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji obejmującego do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu zadań wskazanych w niniejszym OPZ.

Konieczność skorzystania z prawa opcji zależy od wielu czynników które na dzień dzisiejszy są niewiadome, między innymi:

— gwałtowne, nieprzewidziane zjawiska pogodowe – huragany, podtopienia itp,

— ilość i złożoność wniosków interwencyjnych zgłaszanych na bieżąco przez mieszkańców miasta,

— ilość drzew przekazanych do wycinki/pielęgnacji przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Wartość zamówienia podstawowego wraz z wartością prawa opcji stanowi maksymalną wartość zamówienia.

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamawiający winien złożyć wykonawcy nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Zadania w ramach prawa opcji będą wykonywane na tych samych zasadach co zamówienie podstawowe.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Tereny miasta Katowice, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Bodø - Snow-clearing services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Ås - Recruitment services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Waste analysis services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Moss - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Refuse and waste related services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Mavrovi Anovi - Forestry services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified