This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu (utrzymanie ruchu) instalacji magazynu wysokiego składowania wraz z automatycznym sterowaniem urządzeniami i informatycznym systemem zarządzania, zamawiania i wydawania książek czytelnikom zwaną 'instalacją LIBROMAG".

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu.

1.1.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

1.1.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

1.1.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

1.1.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.1.3.;

1.1.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej oraz spełnienia - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

Warunki realizacji umowy

1.Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

3. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

4.Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na:

1.1. serwisie (w szczególności: utrzymanie ruchu, naprawę, konserwację, przeglądy) przemysłowych instalacji technologicznych związanych z automatyzacją procesów transportu wewnętrznego z których każda zawiera co najmniej: 4 układnice magazynowe, system przenośników rolkowych, transporterów pasowych, oprogramowanie sterujące – PLC i oprogramowanie zarządzające – WMS-MFC, o wartości minimum 900 000,00 zł brutto każda, wykonana przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

Lub

1.2. wykonaniu bądź modernizacji względnie remoncie przemysłowych instalacji technologicznych związanych z automatyzacją procesów transportu wewnętrznego zawierających co najmniej: 4 układnice magazynowe, system przenośników rolkowych, transporterów pasowych, oprogramowanie sterujące – PLC i oprogramowanie zarządzające – WMS-MFC, o wartości minimum 900 000,00 zł brutto każda.

Oraz

2. dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi, w szczególności co najmniej 3 wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego, z co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w wykonywaniu przeglądów, napraw i konserwacji przemysłowych instalacji technologicznych związanych z automatyzacją procesów transportu wewnętrznego, z których każda zawiera co najmniej układnice magazynowe, system przenośników rolkowych, transporterów pasowych, oprogramowanie sterujące PLC i oprogramowanie zarządzające WMS-MFC.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, jest szerszy od opisanego przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ, należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 2 wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

b) z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmioty użyczające bezspornie i jednoznacznie wynika w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w tym określenie części zamówienia, na którą/które podmiot trzeci oddaje Wykonawcy swoje zasoby niezbędne do jej/ich realizacji).

c) Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp;

d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 2 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 2.

3. Dla potrzeb oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na złotych według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. Wspólnicy spółki cywilnej nie muszą przedstawiać osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentowania spółki przysługujące każdemu ze wspólników wynika z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 3 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców.

8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.

10. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VI SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

11:00

W siedzibie Zamawiającego, tj. Biblioteka Śląska, Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, sala nr 112 „Delfinka”

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Estimated timing for further notices to be published
Listopad/ grudzień 2022r.
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w Dziale VI ustawy Pzp.

9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z dokumentami, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.

Po wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Zobowiązania należy złożyć w oryginale podpisane przez osoby umocowane, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z wymienionych podmiotów.

1.5. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie z którego wynika reprezentacja wykonawcy (KRS, CEiDG, umowa spółki cywilnej lub dokument równoważny) niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio/

Main CPV code 50532000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu (utrzymanie ruchu) instalacji magazynu wysokiego składowania wraz z automatycznym sterowaniem urządzeniami i informatycznym systemem zarządzania, zamawiania i wydawania książek czytelnikom, zwanej „instalacją LIBROMAG” lub „Instalacją”, obejmującą:

a) Automatyczne układnice magazynowe firmy TGW typu Mustang (5 szt.) rok produkcji 1997.

Wydajność: podwójna. Rozruch i sterowanie: falowniki Baumuller BUS 20-80 (15 szt.), enkodery TR Electronic CE-100M (10 szt.), serwonapędy osi X i Y Spork (10szt.), serwonapędy osi Z Lenze (10 szt.) Zasilanie: 3x400V/230V ~50Hz. Udźwig użyteczny: 20kg. Prędkość znamionowa: vX=2,4m/s i vY=2,0m/s. Przyspieszenie znamionowe: aX=2,0m/s2 i aY=2,0m/s2.

b) Konstrukcja regałów wysokiego składowania firmy Netcom. Wysokość konstrukcji 9m, długość do 30m. Łącznie 5 sekcji magazynowych (18 rzędów pojemników, maksymalnie 38 kolumn i 5 głębokości w danej lokacji magazynowej). Łączna ilość składowanych pojemników: 27 580 szt.

c) System przenośników rolkowych firmy TGW do pojemników o wymiarach 625x394x315 mm (1 pierścień główny, 5 wjazdów/wyjazdów z sekcji magazynowych, 3 wjazdy/ wyjazdy ze stacji roboczych).

d) Stacje kompletacji księgozbioru – robocze z ręcznymi czytnikami kodów kreskowych oraz zestawem drukarek igłowych OKI 3320 (3 stanowiska).

e) System automatyki przemysłowej oparty na sterownikach programowalnych Siemens S5.

f) System informatyczny WMS – LIBROMAG/ MFC – GATEWAY zarządzający ruchem magazynu wysokiego składowania.

2. Serwis, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Instalacji, a w razie wystąpienia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania Instalacji (awaria Instalacji) ustalenie i usunięcie przyczyn i skutków nieprawidłowości,

b) Prowadzenie obsługi technicznej OT1 (mały przegląd) Instalacji, zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dotyczącymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) oraz zaleceniami producenta,

c) Prowadzenie obsługi technicznej OT2 (średni przegląd) Instalacji, zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dotyczącymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) oraz zaleceniami producenta,

d) Prowadzenie obsługi technicznej OT3 (duży przegląd) Instalacji, zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dotyczącymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) oraz zaleceniami producenta

e) Wymianę uszkodzonych lub zużytych części składowych Instalacji na nowe włącznie z wszelkimi elementami eksploatacyjnymi,

f) Zapewnienie gotowości do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii Instalacji (gotowość serwisowa),

g) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urządzeń transportu bliskiego (UTB),zgodnie z wymogami ustaw, norm, itd. oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej czynności serwisowych, konserwacyjnych, przeglądów, itd.

h) Zapewnienie funkcjonalności systemów informatycznych odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu Instalacji,(9 stacji zarządzających opartych na systemach operacyjnych: Windows NT 4.0, Windows Server 2008, Windows 10 z oprogramowaniem zarządzającym: LibroMag Gateway SV, LibroMag Gateway PL, LibroMag Control PC - Master, LibroMag Control PC – Slave, LibroMag Picking Station, oraz bazą danych server 1 i 2),

i) Utrzymanie systemu wydruków zamówień czytelniczych (rewersów),w którego skład wchodzi oprogramowanie zarządzające oraz obsługa techniczna drukarek igłowych,

j) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz wszelkich danych odpowiedzialnych za pozycjonowanie i ruch księgozbioru w strukturze magazynowej,

k) Wykonanie co 6 miesięcy i zdeponowanie u zamawiającego kopii bezpieczeństwa oprogramowania systemów zarządzających pracą instalacji magazynowej w tym sterowników PLC, parametrów falowników itd.,

l) Adaptację urządzeń (modernizację) i adaptację oprogramowania zarządzającego w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych lub zużytych części składowych Instalacji na nowszej generacji.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Main site or place of performance

Polska, Katowice

Additional information

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wynajmu, na podstawie odrębnej umowy, pomieszczeń biurowych i magazynowych na terenie siedziby Biblioteki Śląskiej na potrzeby prowadzenia serwisu.

Award criteria

Skrócenie czasu reakcji (S1) (pon-pt w godz. 7:00 -15:00)

0.08

Skrócenie czasu reakcji (S2) (pon-pt w godz. 15:00 -20:00, sob w godz. 7:30 – 15:30)

0.12

Obecność pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego

0.20

0.60

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - Design consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Port Talbot - Power tools

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Structural engineering consultancy services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Management-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling

Norway : Larvik - Office automation services

Norway

Value: 2.1 million Norwegian Krone