This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) wykonane robót budowlane wskazane w JEDZ:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

— dwa zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego każde o wartości powyżej 50 000 000,00 PLN brutto oraz

— jedno zadanie polegające na wykonaniu przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na terenie ochrony konserwatorskiej, gdzie realizowane roboty były wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków o wartości prac powyżej 7 000 000,00 PLN brutto w ramach, której wykonano m.in. podbicie ścian podpiwniczenia, wzmocnienie i wymianę ścian, stropów i słupów, wymianę istniejącego pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wykonanie fasady budynku, izolacje akustyczne stropów międzykondygnacyjnych, zagospodarowanie terenu.

Jako wykonanie (zakończenie) inwestycji należy rozumieć, że dla obiektu uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać w JEDZ wskazać informacje o osobach skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje nw. osobami:

— kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, w tym kierował jedną budową przez cały okres realizowanej inwestycji polegającą na przebudowie istniejącego budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości powyżej 20 000 000,00 PLN brutto, w ramach którego wykonano minimum podbicie ścian fundamentów, wzmocnienie istniejących ścian, słupów i stropów, wymianę pokrycia dachowego wraz z jego konstrukcją lub generalny remont pokrycia dachowego, zagospodarowanie terenu,

— kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych.

Ciąg dalszy poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

— kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bez ograniczeń, posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych,

— kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót drogowych,

— kierownikiem robót w zakresie specjalistycznych robót geotechnicznych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie specjalistycznych robót geotechnicznych,

— specjalistą ds. technologii sceny i akustyki teatralnej – posiadającym minimum 10-letnie doświadczenie w nadzorze merytorycznym nad realizacją prac związanych z elektroakustyką, oświetleniem i mechaniką sceniczną obiektów teatralnych lub sal koncertowych – należy wskazać minimum dwa zrealizowane nadzory, których przedmiotem była wykonana usługa elektroakustyki, oświetlenie i mechaniki scenicznej.

Nie dopuszcza się łączenia wyżej wymienionych funkcji.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy i kierowników robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego;

c) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Na potwierdzenie spełnienia warunku w JEDZ należy wskazać że w okresie wymaganym średnioroczne zatrudnienie wynosiło nie mniej niż 50 osób oraz nie mniej niż 10 osób było pracownikami kadry kierowniczej, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż 35 000 000,00 PLN;

b) sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Wymagane jest osiągnięcie średnio rocznego obrotu w obszarze działalności gospodarczej objętym przedmiotem zamówieniem za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (Zamawiający wymaga aby obrót, o którym mowa wyżej odnosił się wyłącznie do przedmiotu zamówienia) w wysokości nie mniejszej niż 100 000 000,00 PLN;

c) (posiada) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 40 000 000,00 PLN.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

10:15

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej.

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej)

b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego;

3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Precise information on deadline(s) for review procedures

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ć jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45212322

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kielce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach. W główny zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi m.in.:

— pozostawienie przeznaczenia nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej – teatr,

— rozbiórka oficyny północnej i wschodniej i wybudowanie nowych kubatur,

— budowa części podziemnej pod dziedzińcem oraz pod częścią północną oficyny,

— przegłębienie i adaptacja piwnic pod budynkiem głównym na potrzeby użytkowe,

— dostosowanie budynku do potrzeb warunków ochrony pożarowej (wykonana ekspertyza pożarowa),

— dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

— wymiana wszystkich instalacji technicznych w budynku,

— gruntowna modernizacja sali teatralnej i sceny wraz z wprowadzeniem nowoczesnej technologii scenicznej,

— nowa posadzka w dziedzińcu wraz z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza,

— wzmocnienie fundamentów i wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

— remont i modernizacja elewacji budynku głównego (wraz ze zmianą kolorystyki) oraz oficyny zachodniej,

— docieplenie w budynku (od wewnątrz lub od zewnątrz – w zależności od części budynku),

— docieplenie ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie,

— kompleksowa wymiana stolarki okiennej,

— remont i modernizacja pomieszczeń budynku wraz z wymianą elementów wyposażenia,

— przebudowa pomieszczeń pod przyszłe funkcje,

— wymiana stropów i dostosowanie do obowiązujących przepisów pożarowych oraz dostosowanie stropów do nośności funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami),

— dostosowanie poddasz na cele użytkowe i techniczne,

— wymiana więźby dachowej wraz ze zmianą wysokości kalenicy i ścianki kolankowej,

— docieplenie poddasza,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz poddanie zabiegom remontowo-konserwatorskim wybranej stolarki drzwiowej,

— osuszenie, odsolenie ścian piwnic,

— rozbiórka fragmentów sklepień w celu wykonania nowych stropów i pomieszczeń piwnicznych,

— remont schodów klatki schodowej K2 oraz dodanie balustrady do wymaganej wysokości,

— gruntowna modernizacji instalacji: elektrycznej (silno- i słaboprądowej), wodno-kanalizacyjnej, grzewczo-chłodniczej, wentylacyjnej,

— modernizacja warsztatów i zaplecza technologicznego teatru,

— gruntowna modernizacja technologii scenicznej: elektroakustyki, oświetlenia, mechaniki sceny, systemu prezentacji obrazu dla sceny i widowni,

— budowa studia nagrań,

— adaptacja pomieszczeń na kawiarnię z zapleczem technologicznym i cateringowym.

Powyższy zakres określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (który stanowi, jedynie materiałem pomocniczy). Zwany dalej dokumentacją projektową lub Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

3.2. Podstawowe dane techniczne (stan istniejący i stan projektowany):

Podstawowe dane techniczne; jednostka:

— poziom +/- 0,00 265,83 m n.p.m.,

— wysokość budynku 20,80 m,

— długość budynku 53,80 m,

— szerokość budynku 50,67 m,

— liczba kondygnacji nadziemnych 6,

— podziemnych 2,

— suma 8.

Stan istniejący:

— powierzchnia zabudowy 1 677,56 m

2

,

— powierzchnia użytkowa suma 3 255,97 m

2

,

— powierzchnia netto części nadziemnej 4 061,79 m

2

,

— części podziemnej 326,77 m

2

,

— suma 4 388,56 m

2

,

— powierzchnia całkowita części nadziemnej 4 659,34 m

2

,

— części podziemnej 833,10 m

2

,

— suma 5 492,44 m

2

,

— kubatura brutto suma 21 305,00 m

3

.

Stan projektowany:

— powierzchnia zabudowy 1 848,50 m

2

,

— powierzchnia użytkowa podstawowa 2 901,74 m

2

,

— pomocnicza 1 203,85 m

2

,

— powierzchnia komunikacji 1 152,52 m

2

,

— powierzchnia techniczna 724,08 m

2

,

— suma 5 982,19 m

2

,

— powierzchnia netto części nadziemnej 4 623,19 m

2

,

— części podziemnej 1 358,28 m

2

,

— suma 5 982,19 m

2

,

— powierzchnia całkowita części nadziemnej 7 471,83 m

2

,

— części podziemnej 1 975,93 m

2

,

— suma 9 447,76 m

2

,

— kubatura brutto suma 37 172,00 m

3

.

Main site or place of performance

Kielce, POLSKA

Additional information

Wadium w kwocie 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Award criteria

Plan organizacja terenu budowy i logistyka transportu

15

Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji na pozostałe roboty budowlane i urządzenia instalowane w obiekcje

6

Wydłużony okres udzielonej gwarancji na urządzenia i sprzęt ruchomy

6

Doświadczenie kierownika budowy

20

Skrócenie terminu realizacji inwestycji

3

50

Yes

Zamówienie jest współfinansowane z środków UE w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

End

2023-09-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Southall - Surface water treatment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Construction work

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Theatre construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Stord - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

Sweden : Stockholm - Transformers

Sweden

Value: 10.0 million Euro