This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest:

— w części 1 – komputer przenośny dla Działu Organizacyjno-Prawnego UJK;

— w części 2 – zestaw komputerowy stacjonarny All in One – 2 szt. oraz komputer przenośny x1 dla Sekretariatu Rektora UJK;

— w części 3 – monitor 24 cale x 1, mysz komputerowa USB bezprzewodowa x1, dysk zewnętrzny USB SSD x1 dla sekretariatu Rektora UJK;

— w części 4 – zestaw komputerowy dla administratora systemów informatycznych x 1;

— w części 5 – laptopy ekonomiczne dla szkoły doktorskiej x 3;

— w części 6 – dostawa sprzętu dla Archiwum;

— w części 7 – dostawa komputera dla Działu płac x1;

— w części 8 – dostawa 5 komputerów dla Działu finansowego;

— w części 9 – dostawa komputera dla Sekcji inwentaryzacji UJK;

— w części 10 – dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Sztuki.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku zmiany:

a)parametrów technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia.

b)typu zamawianego przedmiotu zamówienia jeżeli nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję i zachodzi konieczność zastąpienia innym produktem, pod warunkiem, że spełni on wymagania określone w SIWZ (parametry techniczne) i nie ulegnie zwiększeniu wynagrodzenie.

c) Zmiana terminu, może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności, nie można

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

— minimum dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału

W postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 5-8 ustawy.

6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3.

7.Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków;

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

11:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

13.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

14.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.ujk.edu.pl/dzp/umowy.php informacje z otwarci

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587801

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5.Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

6.Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

7.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia

1.Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), zwanej dalej „PZP”.

2.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3.Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV:

Główny 302000001 – urządzenia komputerowe

Pozostałe:

30213300-8 komputer biurkowy

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 2.

2.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

Z odrębnych przepisów- Zamawiający nie określa warunków;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie określa warunków;

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

— minimum dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia

Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które muszą spełniać te produkty.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i pkt. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6.Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kielce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Komputer przenośny dla Działu Organizacyjno-Prawnego UJK

Value

PLN Not specified

Komputer przenośny dla Działu Organizacyjno-Prawnego UJK Komputer przenośny dla Działu Organizacyjno-Prawnego UJK

Additional information

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

Oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

Zestaw komputerowy stacjonarny All in One – 2szt. oraz komputer przenośny x1 dla Sekretariatu Rektora UJK

Value

PLN Not specified

Zestaw komputerowy stacjonarny All in One – 2szt. oraz komputer przenośny x1 dla Sekretariatu Rektora UJK Zestaw komputerowy stacjonarny All in One – 2szt. oraz komputer przenośny x1 dla Sekretariatu Rektora UJK

Additional information

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

Oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

— Monitor 24 cale x 1, mysz komputerowa USB bezprzewodowa x1, Dysk Zewnętrzny USB SSD x1 dla sekretariatu Rektora UJK

Value

PLN Not specified

— Monitor 24 cale x 1, mysz komputerowa USB bezprzewodowa x1, Dysk Zewnętrzny USB SSD x1 dla sekretariatu Rektora UJK — Monitor 24 cale x 1, mysz komputerowa USB bezprzewodowa x1, Dysk Zewnętrzny USB SSD x1 dla sekretariatu Rektora UJK

Additional information

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

Oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

Zestaw komputerowy dla administratora systemów informatycznych x 1

Value

PLN Not specified

Zestaw komputerowy dla administratora systemów informatycznych x 1 Zestaw komputerowy dla administratora systemów informatycznych x 1

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Laptopy ekonomiczne dla szkoły doktorskiej x 3

Value

PLN Not specified

Laptopy ekonomiczne dla szkoły doktorskiej x 3 Laptopy ekonomiczne dla szkoły doktorskiej x 3

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

Dostawa sprzętu dla Archiwum

Value

PLN Not specified

Dostawa sprzętu dla Archiwum Dostawa sprzętu dla Archiwum

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Dostawa komputera dla Działu Płac x1

Value

PLN Not specified

Dostawa komputera dla Działu Płac x1 Dostawa komputera dla Działu Płac x1

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

Dostawa 5 komputerów dla Działu finansowego

Value

PLN Not specified

Dostawa 5 komputerów dla Działu finansowego Dostawa 5 komputerów dla Działu finansowego

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

Dostawa komputera dla Sekcji Inwentaryzacji UJK

Value

PLN Not specified

Dostawa komputera dla Sekcji Inwentaryzacji UJK Dostawa komputera dla Sekcji Inwentaryzacji UJK

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

Dostawa sprzetu komputerowego dla Wydziału Sztuki

Value

PLN Not specified

Dostawa sprzetu komputerowego dla Wydziału Sztuki Dostazwa 3 szt komputerów stacjonarnych dla Wydziału Sztuki UJK

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20 %.

3) wydłużony okres gwarancji – stanowiące wagę 20 %

Main site or place of performance

Kielce

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Radio and television services

Ireland

Value: 3.2 million Euro

Malta : Floriana - Computer-related equipment

Malta

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified