This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 585 000 00 PLN (słownie zł.: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowany deficyt.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – JEDZ.
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – JEDZ.
Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wykaz i krótki opis warunków

1. oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – JEDZ,

2. dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu
tak

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

10:00

Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, sala 106, POLSKA.

Sesja otwarcia ofert jest jawna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-22
Data
2020-06-24

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający razem z ofertą składa oświadczenie wstępne JEDZ. Dokumenty pod rygorem nieważności mają być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający do oferty dołącza potwierdzenie wpłaty wadium jeżeli zostało wniesione przelewem. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) pod rygorem nieważności wymagane jest dołączenie do oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oryginału dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia np. banku, ubezpieczyciela.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) (§ 5 pkt 9 rozporządzenia ws. dokumentów), stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga: Z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji na temat wymaganych dokumentów zamawiający odsyła do treści SIWZ, która została zamieszczona na platformie zamawiającego, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

Main CPV code 66113000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kłodzko

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 585 000 00 PLN (słownie zł.: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowany deficyt.

End

2029-12-31

Award criteria

Cena

60

Wysokość oprocentowania kredytu przeterminowanego

40

Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł.).

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro