This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie posiadał aktualne zezwolenie naprowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 191212 oraz będzie posiadał aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 191212.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do 1 z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca należycie zrealizował:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 1912 12 w ilości co najmniej 4 000 ton.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do IDW. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, doświadczenie wymagane przez Zamawiającego musi posiadać minimum 1 Wykonawca.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-03-19
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-19

10:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., ul. Łazienna 8, 26-200 Końskie, POLSKA.

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8.

2. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 lit. a, b, c – składa:

A) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

B) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty o których mowa w pkt 3 lit. A powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert dokumenty o których mowa w pkt 3 lit. B powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Końskie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), przy następujących uwarunkowaniach:

a) Zamawiający ustala 1-miesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia,

b) odpady będą przekazywane luzem po przejściu separacji Fe na separatorze magnetycznym; odpady w tej formie muszą być odbierane z bieżącej produkcji,

c) załadunek leżący po stronie Zamawiającego i będzie odbywał się za pomocą ładowarki z łyżką o pojemności do 3 m

3

z wydajnością ok. 15 Mg/h w dni robocze przez 1 zm.,

d) Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego odbioru odpadów (w dni robocze),

e) przekazywanie kolejnej miesięcznej partii odpadów będzie rozpoczynało się w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca,

f) miejscem odbioru odpadów jest RZZO w Końskich, ul. Spacerowa 145, gm. Końskie, woj. świętokrzyskie, POLSKA,

g) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z miejsca odbioru j.w. pokrywa Wykonawca,

h) Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego Wykonawcy,

i) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji.

j) Zamawiający ustalił terminy odbioru poszczególnych, miesięcznych partii odpadów na pierwszy dzień roboczy każdego m-ca i odbiór ma następować on-line,

k) warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie karta przekazania odpadu (KPO),

l) Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów samochodem ciężarowym z naczepą typu ruchoma podłoga do wysokości załadunku > 3,8 m,

m) gwarantowany odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej zmieszanych odpadów komunalnych około 6 000 Mg,

n) wymagany termin rozpoczęcia odbioru pierwszej partii odpadów – do 7 dni od daty podpisania umowy.

Start

2020-04-01

Main site or place of performance

miasto Końskie

End

2020-12-31

Additional information

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Railway equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Tipper trucks

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone