Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentów, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zostały określone w części IV SIWZ – dostępna jest ona na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że wykonał:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prace polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz budowie lub naprawie żelbetowych fundamentów pod kratowe konstrukcje wsporcze i/lub pod aparaturę stacyjną o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, o łącznej powierzchni zabezpieczanej powyżej 100 m

2

, lub

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prace polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz budowie lub naprawie żelbetowych fundamentów pod kratowe konstrukcje wsporcze, o łącznej długości co najmniej 7 km.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP (tabela A) ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, zgodnie ze Wzorem nr 7 wskazanym w części III SIWZ.

2. Dowody określające, czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.


Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

10:30

Zgodnie z zapisami pkt X części I SIWZ.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Additional information about electronic auction
Informacje dotyczące aukcji zostały określone w część I SIWZ pkt XVIII, która została zamieszczona pod adresem https://przetargi.pse.pl/.
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00
An electronic auction will be used
tak

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Termin związania ofertą 2 miesiące – oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty (m.in. pełnomocnictwo, formularz cenowy) oraz dostarczonych do Zamawiającego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (np. US, ZUS, KRS, KRK, oświadczenia Wykonawcy, informacja z banku, potwierdzenia wykonania robót) zostały określone w części I SIWZ. Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do wykonawców zostanie wysłane zaproszenie do składania ofert (po przeprowadzeniu kwalifikacji Wykonawców) ze wskazaniem daty złożenia ofert.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-767

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45442200

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Konstancin-Jeziorna

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentów, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ oraz części IV SIWZ.

Start

2020-10-26

Description of options

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Warunki, zasady i zakres prawa opcji opisane zostały odpowiednio w części II SIWZ oraz we Wzorze umowy.

Additional information

Ad. II.2.7 ogłoszenia – okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: wskazana data dot. początku zamówienia jest jedynie datą orientacyjną uzależnioną od terminu zakończenia postępowania przetargowego.

End

2021-11-30

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro