This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia realizowanym w ramach projektu „Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac” jest dostawa i montaż 235 paneli fotowoltaicznych o mocy 340 Wp każdy oraz dostawa i montaż 9 pomp ciepła o mocy 12,1 kW (przy temp. zewn -20 oC i parametrach zasilania 65/55 oC) każda, zabudowanych w trzech niezależnych instalacjach montowanych w poniższych budynkach użyteczności publicznej:

a) budynku Ośrodka Kultury w Kobyli,

b) budynku Ośrodka Kultury w Rzuchowie,

c) budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzania zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych budynkach w ilości min. 3 instalacje (zestawy) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów, oraz

b) zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem pomp ciepła na budynkach w ilości min. 3 instalacje – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

W zakresie zamówienia, wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Wykaz i krótki opis warunków

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp

2) spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu

II W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp);

II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. II:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) ppkt 2–4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

11:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, POLSKA, sala konferencyjna

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania umowy:

a) wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 20 listopada 2020 r.,

b) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 31 października 2020 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały przedstawione w SIWZ.

3. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy ustala się w w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w formularzu oferty. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały przedstawione w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie instalacji fotowoltaicznych:

a) karta katalogowa producenta modułu – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę;

b) gwarancja min. 15 lat – potwierdzona oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę;

c) autoryzacja na montaż i serwis producenta dla wykonawcy – wydana dla wykonawcy przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę.

W zakresie pomp ciepła:

a) kartę katalogową pompy ciepła potwierdzoną za zgodność z oryginałem – przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę;

b) gwarancja min. 5 lat – potwierdzona oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę;

c) autoryzacja na montaż i serwis producenta dla wykonawcy – wydana dla wykonawcy przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę.

5. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych a występujących w innych walutach niż PLN wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp wykonawca razem z ofertą złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zam. oraz w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to składa razem z ofertą także JEDZ dot. tych podmiotów. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z treścią art. 180 oraz 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 dalej również jako „Pzp")
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09331200

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kornowac

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia realizowanym w ramach projektu „Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac” jest dostawa i montaż 235 paneli fotowoltaicznych o mocy 340 Wp każdy oraz dostawa i montaż 9 pomp ciepła o mocy 12,1 kW (przy temp. zewn. -20 oC i parametrach zasilania 65/55 oC) każda, zabudowanych w trzech niezależnych instalacjach montowanych w poniższych budynkach użyteczności publicznej:

a) budynku Ośrodka Kultury w Kobyli,

b) budynku Ośrodka Kultury w Rzuchowie,

c) budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie.

W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy będzie należało:

— przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, w celu zapoznania się z indywidualnymi warunkami panującymi na każdym z obiektów,

— przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla każdego z obiektów i przedstawienie jej zamawiającemu do akceptacji,

— dostawa urządzeń i komponentów kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji grzewczych,

— wykonanie prac montażowych,

— przyłączenie instalacji do sieci wewnętrznej obiektu i jej uruchomienie,

— przyłączenie urządzenia do instalacji grzewczej w budynku,

— wykonanie pomiarów instalacji,

— przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników obiektu w zakresie obsługi instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,

— przekazanie protokolarne instalacji wraz z odbiorem w obecności Zamawiającego,

— sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji powykonawczej, zawierającej m.in. projekt instalacji, instrukcję obsługi, karty katalogowe urządzeń, raport z testów i pomiarów końcowych instalacji, nastawy zabezpieczeń falownika,

— przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do operatora systemu dystrybucyjnego,

— serwisowanie instalacji w okresie wskazanym w dokumentacji przetargowej.

Opis zamówienia szczegółowo został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia

Main site or place of performance

Teren gminy Kornowac

Award criteria

Technologiczne

40

60

Yes

Projekt „Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac" jest współfinansowany ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT

End

2020-11-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Southall - Surface water treatment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Jessheim - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Norway

Value: Not specified

Norway : Drammen - Construction work

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Theatre construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

Norway : Stord - Construction work

Norway

Value: Not specified