Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn.Budowa przepustu w m. Chociwel w ciągu drogi woj. nr 144 w km 29+064

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale D SIWZ – Projekt umowy z załącznikami.

Procedura

Czas lokalny
12:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-03-19

12:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZZDW w Koszalinie. ul. Szczecińska 31, POLSKA, za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl//zzdw

Data
2020-03-19
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-05-17

Informacje uzupełniające

Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Smart PZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zzdw (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w sekcji II.1.1)

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III. Wykonawca, na zasadach określonych w dziele XII rozdziału A SIWZ, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300,00 PLN.

IV. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy – Pzp.

V. Wykonawca wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

VI. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zarówno dla Wykonawców krajowych jak i zagranicznych wskazane są w dziale VIII rozdziału A SIWZ.

VII. Dokumenty niżej wymienione, składające się na ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć na platformie, w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) oryginał formularza „oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ);

2) oryginał oświadczenia JEDZ (załącznik nr 2 do SIWZ);

3) dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna);

4) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

VIII. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

IX. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w dziale XXII SIWZ.

X. Z powodu limitu znaków wykaz dokumentów oraz sposób ich składania określony został w SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71322000

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

25 days remaining

Total estimated value

PLN 20,325

Locations

Polska, Koszalin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 20,325

1.Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:

— projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

— projekt wykonawczy,

— dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych,

— kosztorys inwestorski, przedmiar robót, SST

— decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany);

— projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem (jeżeli będzie wymagany),

— projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem,

— operat wodnoprawny.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale E SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym w niniejszej SIWZ, w szczególności wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych (Rozdział E).

4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Award criteria

Doświadczenie projektanta

40

60

Start

2020-04-20

End

2021-03-31

Main site or place of performance

Droga wojewódzka nr 144, m. Chociwel, powiat stargardzki, gmina Chociwel

SIMILAR TENDERS

Ireland : Boyle - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 1.4 million Euro

United Kingdom : Durham - Business and management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Construction project management services

Norway

Value: 110.0 million Norwegian Krone

Ireland : Ballsbridge - Administration services

Ireland

Value: 700,000 Euro

Ireland : Boyle - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 1.4 million Euro

Ireland : Waterford - Architectural design services

Ireland

Value: 300,000 Euro

United Kingdom : Cardiff - Technical testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified