Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 i E. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie w zakresie określonym w SIWZ. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na trzy samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „zadaniem”):

a) zadanie I – świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek A, B, C;

b) zadanie II – świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek D, E, G, H, I, F oraz łączniki A–D, C–E, D–G, G–H, E–F oraz F–I;

c) zadanie III – świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. E. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie, budynek A, B i E.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania nr I, zadanie II, zadania III zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych wymagań lub uprawnień.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum jedną usługę polegającą na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych w pomieszczeniach o powierzchni nie mniejszej niż:

— 7 000,00 m

2

miesięcznie dla zadania I,

— 12 000,00 m

2

miesięcznie dla zadania II,

— 6 000,00 m

2

miesięcznie dla zadania III.

W ramach jednej umowy trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonana lub wykonywana usługa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.

Warunki realizacji umowy
Wszystkie istotne postanowienia umowy oraz warunki dokonania zmiany zawartej umowy zostały określone we wzorze umowy określone we wzorze umowy – załącznik nr 5/I, 5/II, 5/III do SIWZ.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-23

11:00

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, POLSKA, Dział zamówień – Sekcja zamówień publicznych, pok. 416A, blok A.

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-22
Data
2020-06-23

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz warunków szczegółowych do ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90919000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

20 days remaining

Total estimated value

PLN 3.3 million

Locations

Polska, Koszalin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek A, B, C

Value

PLN 912,129

Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek A, B, C

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek A, B, C.

Codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca.

Sprzątanie odbywać się będzie w dni robocze oraz w soboty i niedziele w dni zjazdów studentów niestacjonarnych wg ustalonego harmonogramu.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. sprzątanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych (hole, korytarze, klatki schodowe): odkurzanie, zamiatanie, mycie, nabłyszczanie i polerowanie podłóg, mycie na bieżąco zabrudzeń na ścianach, po zakończeniu zajęć (godziny nocne, tj. po godz. 22.00). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całego zamówienia po godz. 22.00 (część pomieszczeń ok. 10-ciu sprzątane do godz. 15.30);

2. wycieranie kurzy i mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach, tj. biurka, siedziska, ławki, krzesła, gabloty ścienne, wyłączniki, kosze na śmieci, parapety okienne, żaluzje poziome (metalowe), tablice szkolne: zielone i białe (sucho-ścieralne) itp.;

3. czyszczenie mebli płynami do konserwacji mebli, w miarę potrzeb;

4. utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie glazury, terrakoty, luster, drzwi, blatów lub szafek, koszy na śmieci itp. Stosowanie na bieżąco środków zapachowych. Stosowanie środków dezynfekcyjnych wysokiej klasy zapewniającej utrzymanie czystości i dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń sanitarnych;

5. mycie drzwi i szyb w drzwiach wejściowych i drzwiach na poszczególnych piętrach;

6. mycie okien (otwieranych, nieotwieranych, ścian przeszklonych) w miarę potrzeb nie mniej niż 1 raz do roku (wrzesień–październik) oraz na polecenie Zamawiającego (poszczególne ścianki po remoncie lub niespodziewane zabrudzenia doraźne);

7. czyszczenie na mokro (pranie) wykładzin dywanowych, tapicerek materiałowych w meblach i żaluzji pionowych w miarę potrzeb (min. 1 raz w roku) oraz na polecenie Zamawiającego (poszczególne pomieszczenia po remoncie lub niespodziewane zabrudzenia doraźne);

8. opróżnianie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek oraz wymiana worków plastikowych wraz z wynoszeniem nieczystości do miejsc i pojemników (segregacja śmieci) wyznaczonych przez Zamawiającego;

9. czyszczenie wycieraczek przed i za drzwiami wejściowymi do budynków (siedem wejść do budynków);

10. dodatkowo w dni zjazdów studentów niestacjonarnych / sobota, niedziela / jedna sprzątająca na wszystkie ww. budynki w godz. 10.00–18.00, do której obowiązków należy:

a) utrzymanie czystości w toaletach, ciągach komunikacyjnych,

b) opróżnianie koszy na śmieci,

c) utrzymanie czystości na zewnątrz budynku (dwa wejścia główne do bl. B – schody o pow. 426,95 m

2

) wraz z czyszczeniem popielniczek.

Całkowita powierzchnia do sprzątania budynek A, B, C wynosi: 8 376,40 m

2

:

1. budynek A – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 3 351,10 m

2

;

2. budynek B – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 3 139,50 m

2

;

3. budynek C – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 1 885,80 m

2

.

Powierzchnia do sprzątania w momencie wszczęcia postępowania wynosi 8 376,40 m

2

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do umowy. Powierzchnia do sprzątania może ulegać zmianie, będzie regulowana załącznikiem nr 1, 2, 3 do umowy.

Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek D, E, G, H, I, F oraz łączniki A–D, C–E, D–G, G–H, E–F oraz F–I.

Value

PLN 1.5 million

Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek D, E, G, H, I, F oraz łączniki A–D, C–E, D–G, G–H, E–F oraz F–I.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek D, E, G, H, I, F oraz łączniki A–D, C–E, D–G, G–H, E–F oraz F–I

Codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca.

Sprzątanie odbywać się będzie w dni robocze oraz w soboty i niedziele w dni zjazdów studentów niestacjonarnych wg ustalonego harmonogramu.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. sprzątanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych (hole, korytarze, klatki schodowe): odkurzanie, zamiatanie, mycie, nabłyszczanie i polerowanie podłóg, mycie na bieżąco zabrudzeń na ścianach, po zakończeniu zajęć (godziny nocne, tj. po godz. 22.00). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całego zamówienia po godz. 22.00 (część pomieszczeń ok. 10-ciu sprzątane do godz. 15.30);

2. wycieranie kurzy i mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach, tj. biurka, siedziska, ławki, krzesła, gabloty ścienne, wyłączniki, kosze na śmieci, parapety okienne, żaluzje poziome (metalowe), tablice szkolne: zielone i białe (sucho-ścieralne) itp.;

3. czyszczenie mebli płynami do konserwacji mebli, w miarę potrzeb;

4. utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie glazury, terrakoty, luster, drzwi, blatów lub szafek, koszy na śmieci itp. Stosowanie na bieżąco środków zapachowych. Stosowanie środków dezynfekcyjnych wysokiej klasy zapewniającej utrzymanie czystości i dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń sanitarnych;

5. mycie drzwi i szyb w drzwiach wejściowych i drzwiach na poszczególnych piętrach;

6. mycie okien (otwieranych, nieotwieranych, ścian przeszklonych) w miarę potrzeb nie mniej niż 1 raz do roku (wrzesień–październik) oraz na polecenie Zamawiającego (poszczególne ścianki po remoncie lub niespodziewane zabrudzenia doraźne);

7. czyszczenie na mokro (pranie) wykładzin dywanowych, tapicerek materiałowych w meblach i żaluzji pionowych w miarę potrzeb (min. 1 raz w roku) oraz na polecenie Zamawiającego (poszczególne pomieszczenia po remoncie lub niespodziewane zabrudzenia doraźne);

8. opróżnianie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek oraz wymiana worków plastikowych wraz z wynoszeniem nieczystości do miejsc i pojemników (segregacja śmieci) wyznaczonych przez Zamawiającego;

9. czyszczenie wycieraczek przed i za drzwiami wejściowymi do budynków (dwanaście wejść do budynków);

10. dodatkowo w dni zjazdów studentów niestacjonarnych / sobota, niedziela / jedna sprzątająca na wszystkie ww. budynki w godz. 10.00–18.00, do której obowiązków należy:

a) utrzymanie czystości w toaletach, ciągach komunikacyjnych,

b) opróżnianie koszy na śmieci,

c) utrzymanie czystości na zewnątrz budynku (po dwa wejścia do każdego budynku, każde o pow. 10,0 m

2

terenu przed wejściem) wraz z czyszczeniem popielniczek.

Całkowita powierzchnia do sprzątania budynek D, E, H, E, F, I + łączniki A–D, C–E, D–G, G–H. E–F, F–I wynosi: 15 820,44 m

2

:

1. budynek D + łącznik A–D – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 2 448,70 m

2

;

2. budynek G + łącznik D–G – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 2 255,97 m

2

;

3. budynek H + łącznik G–H – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 3 258,78 m

2

;

4. budynek E + łącznik C–E – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 2 020,40 m

2

;

5. budynek F + łącznik E–F i F–I – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 2 684,31 m

2

;

6. budynek I – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 3 152,28 m

2

.

Powierzchnia do sprzątania w momencie wszczęcia postępowania wynosi 15 820,44 m

2

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. E. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie, budynek A, B i E

Value

PLN 879,171

Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. E. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie, budynek A, B i E

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych uczelni przy ul. E. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie, budynek A, B i E.

Codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca.

Sprzątanie odbywać się będzie w dni robocze oraz w soboty i niedziele w dni zjazdów studentów niestacjonarnych wg. ustalonego harmonogramu.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. sprzątanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych (hole, korytarze, klatki schodowe): odkurzanie, zamiatanie, mycie, nabłyszczanie i polerowanie podłóg, mycie na bieżąco zabrudzeń na ścianach, po zakończeniu zajęć (godziny nocne, tj. po godz. 22.00). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całego zamówienia po godz. 22.00 (część pomieszczeń ok. 10-ciu sprzątane do godz. 15.30);

2. wycieranie kurzy i mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach, tj. biurka, siedziska, ławki, krzesła, gabloty ścienne, wyłączniki, kosze na śmieci, parapety okienne, żaluzje poziome (metalowe), tablice szkolne: zielone i białe (sucho-ścieralne) itp.;

3. czyszczenie mebli płynami do konserwacji mebli, w miarę potrzeb;

4. utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie glazury, terrakoty, luster, drzwi, blatów lub szafek, koszy na śmieci itp. Stosowanie na bieżąco środków zapachowych. Stosowanie środków dezynfekcyjnych wysokiej klasy zapewniającej utrzymanie czystości i dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń sanitarnych;

5. mycie drzwi i szyb w drzwiach wejściowych i drzwiach na poszczególnych piętrach;

6. mycie okien (otwieranych, nieotwieranych, ścian przeszklonych) w miarę potrzeb nie mniej niż 1 raz do roku (wrzesień–październik) oraz na polecenie Zamawiającego (poszczególne ścianki po remoncie lub niespodziewane zabrudzenia doraźne);

7. czyszczenie na mokro (pranie) wykładzin dywanowych, tapicerek materiałowych w meblach i żaluzji pionowych w miarę potrzeb (min. 1 raz w roku) oraz na polecenie Zamawiającego (poszczególne pomieszczenia po remoncie lub niespodziewane zabrudzenia doraźne);

8. opróżnianie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek oraz wymiana worków plastikowych wraz z wynoszeniem nieczystości do miejsc i pojemników (segregacja śmieci) wyznaczonych przez Zamawiającego;

9. czyszczenie wycieraczek przed i za drzwiami wejściowymi do budynków (dwa wejścia do budynków E i B);

10. dodatkowo w dni zjazdów studentów niestacjonarnych / sobota, niedziela / jedna sprzątająca na wszystkie ww. budynki w godz. 10.00–18.00, do której obowiązków należy:

a) utrzymanie czystości w toaletach, ciągach komunikacyjnych,

b) opróżnianie koszy na śmieci,

c) utrzymanie czystości na zewnątrz budynku (dwa wejścia – główne do bud. E 100 m

2

i wejście do bud. B – 20,00 m

2

) wraz z czyszczeniem popielniczek.

Całkowita powierzchnia do sprzątania budynek A, B, C wynosi: 8 612,27 m

2

:

1. budynek A – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 5 038,56 m

2

;

2. budynek B – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 2 765,00 m

2

;

3. budynek E – codzienne sprzątanie (5 do 7 razy w tygodniu) w okresie poza wakacyjnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca wynosi: 763,71 m

2

.

Powierzchnia do sprzątania w momencie wszczęcia postępowania wynosi 8 612,27 m

2

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do umowy. Powierzchnia do sprzątania może ulegać zmianie, będzie regulowana załącznikiem nr 1, 2, 3 do umowy.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Yeovil - Environmental safety services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Sandvika - Urban planning and landscape architectural services

Norway

Value: 41.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Bodø - Snow-clearing services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Ås - Recruitment services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Waste analysis services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Moss - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified