Tender description

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZZDW w Koszalinie na terenie działania RDW w Stargardzie z podz. na 9 zadań:

Zadanie nr 1 – Nowogard

Zadanie nr 2 – Maszewo

Zadanie nr 3 – Stargard

Zadanie nr 4 – Węgorzyno

Zadanie nr 5 – Ińsko

Zadanie nr 6 – Stepnica

Zadanie nr 7 – Dobra

Zadanie nr 8 – Chociwel

Zadanie nr 9 – Obwodnica GoleniowaProcedura

Notice number in the OJ S
2018/S 158-362486
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Informacje dodatkowe
Zadanie nr 4 - Węgorzyno unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 40 635,00 PLN brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, zatem zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90610000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 907,616

Locations

Polska, Koszalin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Nowogard

Value

PLN Not specified

Nowogard

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczanie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczanie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników i trawników

Oczyszczanie krawężników, chodników i zatok autobusowych z traw i chwastów

Opróżnianie koszy na śmieci

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Pielęgnacja krzewów ozdobnych na rondzie ul. Poniatowskiego i Boh. Warszawy

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m. Nowogard

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Maszewo

Value

PLN Not specified

Maszewo

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie nawierzchni jezdni na całej szerokości z liści kasztanowca

Oczyszczenie krawężników, chodników z traw i chwastów

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Utrzymanie zieleni na wyspie

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m.Maszewo

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Stargard

Value

PLN Not specified

Stargard

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Czyszczenie krawężników, chodników i zatok autobusowych z traw i chwastów

Oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałej powierzchni pasa drogowego - tereny zielone

Opróżnianie koszy na śmieci

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m. Stargard

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Węgorzyno

Value

PLN Not specified

Węgorzyno

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Pielęgnacja drzew

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług ustala się w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, liczone wg cen jednostkowych zawartych w Formularzu Cenowym złożonym wraz z ofertą.

2) warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, polegających na powtórzeniu usług podobnych/zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3) Wynagrodzenie zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących faktyczne czynności w zakresie oczyszczania z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdni, pielęgnacji drzew, mechanicznego koszenia terenów zielonych, zimowego utrzymania chodników.

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m. Węgorzyno

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Ińsko

Value

PLN Not specified

Ińsko

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie kratek ściekowych

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m. Ińsko

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Stepnica

Value

PLN Not specified

Stepnica

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie krawężników, chodników z traw i chwastów

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m. Stepnica

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Dobra

Value

PLN Not specified

Dobra

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m. Dobra

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Chociwel

Value

PLN Not specified

Chociwel

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie m. Chociwel

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

Obwodnica Goleniowa

Value

PLN Not specified

Obwodnica Goleniowa

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic – jezdnie

Oczyszczenie z zanieczyszczeń rowów odwadniających oraz przepustów z traw i chwastów

Oczyszczanie z zalegających śmieci pasa drogowego

Oczyszczanie z traw i chwastów elementów wykonanych z kostki kamiennej przy rondach

Mechaniczne koszenie terenów zielonych (ronda)

Zimowe utrzymanie chodników

Main site or place of performance

Obwodnica Goleniowa - jezdnie od skrzyżowania z drogą nr 6 do ronda w m. Żółwia

Award criteria

Dyspozycyjność w zakresie sprzątania

10

Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania

10

Samodzielna realizacja zamówienia

20

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Portadown - Horticultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

Norway : Sola - Snow-clearing services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Reading - Phosphates pollution assessment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 60.7 million Pound Sterling

Norway : Hamar - Siteworks

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Inverness - Forestry services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Towcester - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling