This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

— część 1 – dostawa kuchenek mikrofalowych, lodówek, pralek, czajników, żelazek i odkurzaczy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do internatu w Krakowie przy ul. Montelupich 3, kwater internatowych w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego oraz w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego: kuchenka mikrofalowa – 5 szt.; lodówka (duża) – 5 szt.; lodówka mała do zabudowy – 26 szt.; pralka ładowana od frontu – 5 szt.; czajnik – 11 szt.; żelazko – 5 szt.; odkurzacz – 7 szt.,

— część 2 – dostawa kuchenek mikrofalowych i pochłaniaczy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do internatu w Krakowie przy ul. Montelupich 3: kuchenka mikrofalowa – 26 szt.; pochłaniacz kuchenny – 26 szt.

Kody CPV:

— część 1: 39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39711000-9 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi, 39711110-3 – Chłodziarko zamrażarki, 39711362-4 – Kuchenki mikrofalowe, 39713430-6 – Odkurzacze, 39713210-8 – Pralki i suszarki, 39713500-8 – Żelazka elektryczne,

— część 2: 39711362-4 – Kuchenki mikrofalowe; 39714110-4 – Wentylatory wyciągowe.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj.:

część I:

I. kuchenka mikrofalowa:

— wolnostojąca,

— pojemność: 20–25 l,

— wymiary: szer. od 44–50 cm, wys. od 25–30 cm, gł. od 35–40 cm,

— moc min. 700 W,

— sterowanie mechaniczne z pokrętłem czasu,

— w komplecie talerz obrotowy, podstawka talerza obrotowego,

— kolor: srebrny, grafit, inox, czarny;

II. lodówka (duża):

— dwudrzwiowa,

— zamrażalnik dolny,

— wymiary: szer. od 55–60 cm, gł. od 58–66 cm, wys. od 176–190 cm,

— klasa energetyczna min. A+,

— rozmrażanie w chłodziarce: automatyczne lub no frost,

— pojemność chłodziarki od 196 l,

— pojemność zamrażarki od 68 l,

— pojemnik na warzywa/owoce, min. 3 balkoniki na drzwiach, min. 3 półki szklane,

— w chłodziarce, min. 2 szuflady w zamrażarce,

— kolor srebrny, inox, stal nierdzewna, szary;

III. lodówka do zabudowy:

— zamrażalnik wewnętrzny,

— wymiary: szer. od 50–52 cm, gł. od 54–62 cm, wys. do 80 cm,

— klasa energetyczna min. A+,

— położenie zamrażarki: wewnątrz,

— pojemność chłodziarki min. 105 l,

— pojemność zamrażarki min. 21 l,

— pojemnik/szuflada na warzywa/owoce, min. 2 półki w drzwiach, min. 2 półki szklane w chłodziarce,

— kolor srebrny, inox, stal nierdzewna, szary;

IV. pralka ładowana od frontu:

— typ załadunku: od przodu,

— wymiary: głębokość 32–38 cm, szerokość 59–60 cm, wysokość 84–85 cm,

— automatyka wagowa,

— wielkość załadunku min. 5 kg,

— klasa energetyczna min. A+;

V. czajnik elektryczny:

— pojemność: 1,5 do 1,7 l,

— płaska grzałka płytkowa (zakryta),

— moc min. 2 200 W,

— wykonanie: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna,

— automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody,

— kolor: srebrny, biały, szary, stal nierdzewna, czarny;

VI. żelazko:

— moc od 2 400 W,

— stopa ceramiczna,

— tworzenie pary od 35 g/min,

— system antywapienny wbudowany;

VII. odkurzacz:

— odkurzacz do domowego użytku,

— bezworkowy – pojemnik,

— kompleksowo wyposażony w: min. ssawkę/szczotkę, rury teleskopowe i wąż ssący,

— moc min. 700 W,

— filtr HEPA,

— poziom głośności do 85 db,

— klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych A,

część II:

I. kuchenka mikrofalowa:

— wolnostojąca,

— pojemność: 20–25 l,

— wymiary orientacyjne: szer. 42–50 cm, wys. 25–30 cm, gł. 30–38 cm,

— moc min. 700 W,

— sterowanie mechaniczne z pokrętłem czasu, elektroniczne lub mieszane,

— otwieranie drzwi: orientacyjnie na bok,

— w komplecie talerz obrotowy, podstawka talerza obrotowego,

— kolor: srebrny, grafit, inox, czarny lub mieszane z wymienionych;

II. pochłaniacz kuchenny:

— zawiera filtr węglowy,

— przeznaczony do montażu pod szafkę o szer. 60 cm,

— poziom hałasu przy minimalnej wydajności nie przekraczający 53 dB,

— poziom hałasu przy maksymalnej wydajności nie przekraczający 68 dB,

— oświetlenie LED,

— kolor: inox.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

10:00

31-155 Kraków, ul. Montelupich 3, POLSKA, pokój nr 59 – sala przetargowa (I piętro); platforma zakupowa eb2b.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Wstępnym potwierdzeniem wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie w formie JEDZ (załącznik nr 3 do SIWZ – załącznik elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej wraz z dokumentami postępowania):

w części III „Podstawy wykluczenia”:

— sekcja A: „Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo”,

— sekcja B: „Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne”,

— sekcja C: „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”,

— sekcja D: „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji Zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego”, we wskazanym zakresie.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

4) Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczącego podwykonawców.

5) W celu jednoznacznego potwierdzenia parametrów stanowiących kryteria oceny ofert, tj.:

— w części 1: klasy energetycznej lodówek dużych, klasy energetycznej lodówek do zabudowy, klasy energetycznej pralek, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że oferowane lodówki i pralki posiadają klasę energetyczną wskazaną w formularzu oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych produktu, charakterystyk produktu itp.,

— w części 2: poziomu hałasu przy minimalnej i maksymalnej wydajności pochłaniacza kuchennego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że oferowane pochłaniacze / okapy z funkcją pochłaniacza posiadają poziom hałasu wskazany w formularzu oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych produktu, charakterystyk produktu itp.

Wyżej wymienione dokumenty nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy i muszą być złożone wraz z ofertą pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

6) Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7) Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale V ust. 1, tj.: w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

8) W celu jednoznacznego potwierdzenia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych produktu, charakterystyk produktu itp.

Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

9) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej platformy https://amw.eb2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z dowodami potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

10) W przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(-ą) osoba(-y) inna(-e) niż upoważniona(-e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(-ych) będzie wynikać zakres umocowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), informuję, że administratorem danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa. Pozostałe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
Art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Main CPV code 39710000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa kuchenek mikrofalowych, lodówek, pralek, czajników, żelazek i odkurzaczy

Value

PLN Not specified

Dostawa kuchenek mikrofalowych, lodówek, pralek, czajników, żelazek i odkurzaczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do internatu w Krakowie przy ul. Montelupich 3, kwater internatowych w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego oraz w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego: kuchenka mikrofalowa – 5 szt.; lodówka (duża) – 5 szt.; lodówka mała do zabudowy – 26 szt.; pralka ładowana od frontu – 5 szt.; czajnik – 11 szt.; żelazko – 5 szt.; odkurzacz – 7 szt.

Dostawa przedmiotu zamówienia do internatu i kwater internatowych obejmuje:

— dostarczenie przedmiotu zamówienia pod wskazany adres wraz z ustawieniem w miejscu wskazanym przez osobę odbierającą zamówienie,

— rozpakowanie sprzętu i zabranie opakowań,

— podłączenie pralek (m.in. ściągnięcie blokad zabezpieczających oraz wykonanie innych koniecznych czynności, tak aby pralki były gotowe do użytku).

Termin wykonania zamówienia:

1) w terminie do trzech tygodni, tj. 21 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku niżej wymienionych adresów i przedmiotu umowy w terminie min. 10 dni maks. 21 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o możliwości realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2021 r.:

— lodówka do zabudowy – Kraków – ul. Montelupich 3 II i III p.

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o możliwości realizacji umowy min. 3 dni robocze przed dostawą.

Udzielona gwarancja:

Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze od 2 do 5 lat.

End

2021-07-31

Additional information

W części 1 Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

Main site or place of performance

Lubliniec, Sandomierz, Kraków

Dostawa kuchenek mikrofalowych i pochłaniaczy

Value

PLN Not specified

Dostawa kuchenek mikrofalowych i pochłaniaczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do internatu w Krakowie przy ul. Montelupich 3: kuchenka mikrofalowa – 26 szt.; pochłaniacz kuchenny – 26 szt.

Dostawa przedmiotu zamówienia do internatu i kwater internatowych obejmuje:

— dostarczenie przedmiotu zamówienia pod wskazany adres wraz z ustawieniem w miejscu wskazanym przez osobę odbierającą zamówienie,

— rozpakowanie sprzętu i zabranie opakowań,

— podłączenie pochłaniacza kuchennego (m.in. zamontowanie, ściągnięcie blokad zabezpieczających oraz wykonanie innych koniecznych czynności, tak aby pochłaniacze były gotowe do użytku).

Termin wykonania zamówienia:

w terminie min. 10 dni maks. 21 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o możliwości realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2021 r. pod adres: ul. Montelupich 3 II i III p., Kraków. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o możliwości realizacji umowy min. 3 dni robocze przed dostawą.

Udzielona gwarancja:

Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze od 2 do 5 lat.

End

2021-07-31

Additional information

W części 2 Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 300,00 PLN.

Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

Main site or place of performance

Kraków

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Kilmarnock - School furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Råde - Teaching equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.4 million Pound Sterling