This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa komputerów przenośnych dla WFiIS – KC-zp.272-296/20, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 3.1. SIWZ odpowiednio dla zadania częściowego nr 1 i 2.

— zadanie częściowe nr 1 – dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS,

— zadanie częściowe nr 2 – dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostateczne decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a i b składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 7.5.1 SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-14

11:30

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C2/C3, pok. 400, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-14
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— zadanie częściowe nr 1 – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100),

— zadanie częściowe nr 2 – 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

1.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu:

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) jednolity europejski dokument zamówienia;

c) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ;

d) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

e) dowód wniesienia wadium.

— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody.

Że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

3) Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem https://eProPublico.pl/.

4) Ofertę i oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej.

6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Main CPV code 30213100

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS

Value

PLN Not specified

Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 3.1 SIWZ odpowiednio dla zadania częściowego nr 1.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— okres gwarancji – 20 %,

— termin realizacji – 20 %.

Main site or place of performance

AGH

Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS

Value

PLN Not specified

Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiIS, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 3.1 SIWZ odpowiednio dla zadania częściowego nr 2.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— okres gwarancji – 20 %,

— termin realizacji – 20 %.

Main site or place of performance

AGH

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Radio and television services

Ireland

Value: 3.2 million Euro

Malta : Floriana - Computer-related equipment

Malta

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified