This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji 470 sztuk parkometrów Parkeon Strada Evolution 2 polegająca na wymianie czytnika stykowego kart płatniczych MR 40 wraz z anteną, na czytnik zbliżeniowy kart płatniczych wraz częściami niezbędnymi do jego instalacji.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 5 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Wykonawca (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę) wraz z ofertą składa jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów

Udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących

Tego podmiotu, o których stanowi niniejszy punkt od lit. a) do c).

Uwaga: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:

— Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5. W celu wykazania, że zaoferowane usługi spełniają wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp będzie wymagał następujących dokumentów:

a) Certyfikacji PCI-DSS (wydawaną przez PCI Security Standards Council) dotyczącej usługi realizacji transakcji płatniczych bezgotówkowych lub równoważne.

Warunki realizacji umowy

1. Wykonanie pełnego zakresu usługi nastąpi nie później niż do 31.3.2020 roku.

2. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie formułuje wymagań minimalnych.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie formułuje wymagań minimalnych.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

12:10

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Miejska Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, w sali konferencyjnej w dniu 20.1.2020 r. o godz. 12.10.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

3. Termin związania ofertą wskazany w pkt IV.2.6) w przeliczeniu na dni wynosi 30 dni (zgodnie z SIWZ).

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Main CPV code 50316000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji 470 sztuk parkometrów Parkeon Strada Evolution 2 polegająca na wymianie czytnika stykowego kart płatniczych MR 40 wraz z anteną, na czytnik zbliżeniowy kart płatniczych wraz częściami niezbędnymi do jego instalacji.

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do m.in.:

a) Wykonania usługi modernizacji 470 sztuk parkometrów w lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego,

b) dostarczenia wszystkich niezbędnych do wykonania umowy podzespołów na własny koszt i ryzyko,

c) dostarczenia i zainstalowania oprogramowania, które zagwarantuje prawidłowe działanie oraz pełną funkcjonalność czytnika zbliżeniowego kart i parkometru,

d) dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatu PCI DSS przez zastosowane rozwiązanie,

e) udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę oraz na zainstalowane części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: SIWZ, istotne dla stron postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Main site or place of performance

Miasto Kraków.

End

2020-03-31

Additional information

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 ustawy Pzp., w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling