Tender description

Człowieka z kompletem odczynników umożliwiających wykonanie analiz mikromacierzowych i dzierżawą skanera mikromacierzowego z piecem do hybrydyzacji

1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SIWZ, załączniki 3:

— załącznik nr 1 Istotne postanowienia umowy (IPU),

— załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

— załączniki nr 3 Formularz kalkulacja cenowa – Opis przedmiotu zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Opisane w SIWZ w załączniku nr 1 – Istotne postanowienia umowy.
Wykaz i krótki opis warunków

I. Nie określa się warunków udziału dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogów związanych z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

II. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych(dalej ustawy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) oraz odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1–3 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawia…Procedura

Data
2020-06-25
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-25

10:45

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, Dział Zamówień Publicznych, pokój 2H06B, POLSKA.

Czas lokalny
10:30
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Informacje dodatkowe
Termin związania ofertą 60 dni Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

28 days remaining

Total estimated value

PLN 605,327

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 605,327

Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa mikromacierzy cytogenetycznych do oceny całego genomu człowieka z kompletem odczynników umożliwiających wykonanie analiz mikromacierzowych i dzierżawą skanera mikromacierzowego z piecem do hybrydyzacji

1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SIWZ, załączniki 3:

— załącznik nr 1 Istotne postanowienia umowy (IPU),

— załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

— załączniki nr 3 Formularz kalkulacja cenowa – Opis przedmiotu zamówienia.

1. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw sukcesywnych z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.

Award criteria

Termin dostaw systematycznych

20

Termin ważności odczynników

20

60

Main site or place of performance

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, POLSKA.

Additional information

Wadium:: 6 053,00 PLN (sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy zł 00/100).

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Cameras

Malta

Value: Not specified

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - X-ray inspection equipment

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Gas pressure equipment

Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Photographic equipment

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Sweden : Gothenburg - CT scanners

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : London - Installation services of electrical and mechanical equipment

Ireland

Value: 4.0 million Euro