Tender description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i szczepionek w ramach 8 pakietów, zwanych dalej „towarem” szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.

3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia częściami, na podstawie sukcesywnych zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 2 dni, liczonych od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

3.3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na adres: [email protected]

3.4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty danego pakietu.

3.5. Miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 2 SIWZ (projekt umowy).
Wykaz i krótki opis warunków

c.d. sekcji VI.4.3 niniejszego ogłoszenia:

9. Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

10. Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

10.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

10.1.1 Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, tel. 12/619-86-01, e-mail: [email protected]

10.1.2 Z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

10.1.4 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa leków” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

10.1.5 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 96 ust 3 lit. a oraz art. 96 ust 3 lit b Pzp.

10.1.6 Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp.

10.1.7 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

10.1.8 Wykonawca posiada:

10.1.8.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

10.1.8.2 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Dalsze informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, ze względu na ograniczoną liczę znaków w niniejszym ogłoszeniu, zawarto w pkt 18 SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. pokoju umów i zamówień publicznych

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). JEDZ winien być złożony za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. JEDZ winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:

2.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku postaw wykluczenia:

2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.1.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.1.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3.1. W okolicznościach wskazanych w pkt 3 powyżej (pkt 6.8.2 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w JEDZ oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa pkt 3 powyżej (pkt 6.8.2 SIWZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

4.1. w pkt 2.1.1 (pkt 6.8.1.1 SIWZ), składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c.d. w sekcji VI.4.3 niniejszego ogłoszenia

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

C.d. sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 sekcji VI.3 powyżej (pkt 6.8.3. SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1.1. sekcji VI.3 powyżej (pkt 6.8.1.1 SIWZ), składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. sekcji VI.3 powyżej (pkt 6.8.3.1 SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:

pakiet nr, wadium (PLN):

1 – 2 500,00.

2 – 300,00.

3 – 7 000,00.

4 – 1 400,00.

5 – 600,00.

6 – 3 900,00.

7 – 4 500,00.

8 – 4 600,00.

8.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

c.d. w sekcji III.1.1 niniejszego ogłoszenia

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

28 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Pakiet 1 – Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A,C, W-135 i Y 0,5 ml inj.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Value

PLN Not specified

1. Pakiet 2 – Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 160 jednostek antygenowych inaktywowana, adsorbowana 0,5 ml inj.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Value

PLN Not specified

1. Pakiet 3 – Szczepionka przeciw meningokokom typu B (rDNA) złożona, adsorbowana / zawierająca cztery różne składniki uzyskane z powierzchni bakterii Neisseria meningitidis z grupy B do stosowania u dzieci od 2 miesiąca życia x 1 amp-strz.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Value

PLN Not specified

1. Pakiet 4 – Szczepionka 9 walentna przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego / typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58 /rekombinowana, adsorbowana inj. 0,5 ml x 1 amp-strz.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 – poz. 1 Dinatrii pamidronas 60 mg x 1 fiol + 1 amp. z rozpuszczalnikiem 10 ml do podania i.v., poz. 2 Dinatrii pamidronas 30 mg x 2 fiol + 2 amp. z rozpuszczalnikiem 10 ml do podania i.v.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 – Amfoterycyna B 50 mg wbudowana w lipidową błonę liposomów. Proszek do sporządzenia roztworu do infuzji x 1 fl.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Value

PLN Not specified

Pakiet 7 – Immunoglobulina ludzka normalna pasteryzowana roztwór 50 mg/ml zawierająca IgG= lub >95 %, IgA = lub < 200 mcg/ml nie zawierające sacharozy (którą można stosować w chorobie Kawasaki) pakowane po 10 g, 5 g i 2,5 g.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Value

PLN Not specified

Pakiet 8 – Immunoglobulina ludzka normalna pasteryzowana roztwór 100 mg/ml zawierająca IgG= lub >98 %, IgA = lub < 25mcg /ml nie zawierające sacharozy/ substancja pomocnicza L-prolina, którą można stosować w chorobie Kawasaki/pakowane po 20 g 10g, 5g, i 2,5 g.

Description of options

Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main site or place of performance

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Angiography devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Runcorn - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 86.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Winfrith - Clinical forensics equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 64.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Vitamins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

United Kingdom : Edgbaston - Miscellaneous medical devices and products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling