This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zakupu jest dostawa uziomów pionowych stalowych w powłoce z cynku nakładanego ogniowo na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

12:12

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-08
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Jak wyżej

Jak wyżej

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 22/4587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 22/4587700

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 22/4587701

uzp@uzp.gov.pl

+48 22/4587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 31216200

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zakupu jest dostawa uziomów pionowych stalowych w powłoce z cynku nakładanego ogniowo na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Main site or place of performance

Zgodnie z SIWZ.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling