Tender description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i skanującego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 186-419503
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

jak w sekcji VI.4.1) niniejszego ogłoszenia

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 30200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 664,987 to 7 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 540,643

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa komputerów Mini PC – 146 sztuk

Value

PLN Not specified

Dostawa komputerów Mini PC – 146 sztuk Część 1 zamówienia: dostawa komputerów Mini PC – 146 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Okres gwarancji

30

Czas naprawy gwarancyjnej

10

60

Additional information

Uzupełnienie do sekcji: II.2.7): od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dostawa monitorów 22” – 106 sztuk

Value

PLN Not specified

Dostawa monitorów 22” – 106 sztuk Część 2 zamówienia: dostawa monitorów 22” – 106 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Okres gwarancji

30

Czas naprawy gwarancyjnej

10

60

Additional information

Uzupełnienie do sekcji: II.2.7): od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dostawa drukarek nabiurkowych – 40 sztuk

Value

PLN Not specified

Dostawa drukarek nabiurkowych – 40 sztuk Część 3 zamówienia: dostawa drukarek nabiurkowych – 40 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Okres gwarancji

30

Czas naprawy gwarancyjnej

10

60

Additional information

Uzupełnienie do sekcji: II.2.7): od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dostawa skanerów nabiurkowych – 80 sztuk

Value

PLN Not specified

Dostawa skanerów nabiurkowych – 80 sztuk Część 3 zamówienia: dostawa skanerów nabiurkowych – 80 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Okres gwarancji

30

Czas naprawy gwarancyjnej

10

60

Additional information

Uzupełnienie do sekcji: II.2.7): od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dostawa komputerów wysokowydajnych – 37 sztuk

Value

PLN Not specified

Dostawa komputerów wysokowydajnych – 37 sztuk Część 5 zamówienia: dostawa komputerów wysokowydajnych – 37 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Okres gwarancji

30

Czas naprawy gwarancyjnej

10

60

Additional information

Uzupełnienie do sekcji: II.2.7): od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dostawa monitorów 24” LED IPS – 77 sztuk

Value

PLN Not specified

Dostawa monitorów 24” LED IPS – 77 sztuk Część 6 zamówienia: dostawa monitorów 24” LED IPS – 77 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Okres gwarancji

30

Czas naprawy gwarancyjnej

10

60

Additional information

Uzupełnienie do sekcji: II.2.7): od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dostawa monitorów 27” LED IPS – 5 sztuk

Value

PLN Not specified

Dostawa monitorów 27” LED IPS – 5 sztuk Część 7 zamówienia: dostawa monitorów 27” LED IPS – 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ oraz opis parametrów technicznych i wyposażenia - załącznik nr 6 do SIWZ.

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Okres gwarancji

30

Czas naprawy gwarancyjnej

10

60

Additional information

Uzupełnienie do sekcji: II.2.7): od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Software package and information systems

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Germany : Munich - Stationery and IT Consumables

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : London - Miscellaneous medical devices and products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Grays - Industry specific software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Eastleigh - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Norway : Ulsteinvik - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified