This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 14 zadań, w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 7.1.–7.5. do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-27
Warunki otwarcia ofert

2020-01-27

11:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA, budynek główny, pokój 205 B

Publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostaną odszyfrowane oferty, złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uek.krakow. Odszyfrowania i otwarcia ofert dokonają pracownicy Działu Zamówień Publicznych UEK.

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania[email protected]

+48 224588700

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224588700

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

I. Wymagania dotyczące wadium

1. składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe zgodnie z zapisami SIWZ.

II. Inne informacje

1. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej.

2. Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu w danej części przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224588700

http://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa notebooków

Value

PLN Not specified

Dostawa notebooków Dostawa notebooków wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.1. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa notebooków

Value

PLN Not specified

Dostawa notebooków Dostawa notebooków wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.1. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa notebooków

Value

PLN Not specified

Dostawa notebooków Dostawa notebooków wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.1. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa notebooków

Value

PLN Not specified

Dostawa notebooków Dostawa notebooków wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.1. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa notebooków

Value

PLN Not specified

Dostawa notebooków Dostawa notebooków wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.1. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa notebooków

Value

PLN Not specified

Dostawa notebooków Dostawa notebooków wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.1. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa notebooków

Value

PLN Not specified

Dostawa notebooków Dostawa notebooków wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.1. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami

Value

PLN Not specified

Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.2. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa monitorów

Value

PLN Not specified

Dostawa monitorów Dostawa monitorów wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.3. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa drukarek

Value

PLN Not specified

Dostawa drukarek Dostawa drukarek w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.4. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa drukarek

Value

PLN Not specified

Dostawa drukarek Dostawa drukarek w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.4. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.5. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m. in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.5. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m. in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ilości i o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ oraz z zał. nr 7.5. do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m. in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Desktop computer

Malta

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Supply of Hardware and Software for the Customs Administration and the State Audit Office

Belgium

Value: Not specified

Norway : Oslo - Data network management services

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Interior decorating services

Norway

Value: 44.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Educational software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.1 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Presents and rewards

Norway

Value: Not specified

Norway : Tønsberg - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: Not specified