This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Szacunkowy okres realizacji przedmiotu zamówienia 40 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1, nr 1a, nr 1b oraz nr 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności techniczna lub zawodowa:

1. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących (w tym dostawę minimum 500 szt. urządzeń drukujących) serwis urządzeń drukujących, dostawę materiałów eksploatacyjnych: o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto – w ramach realizowanego zamówienia.

Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach 1 umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

b) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

2. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami, które będą realizować zamówienie, z których każda posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze serwisowej urządzeń drukujących.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

11:00

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków, POLSKA.

Kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do specyfikacji (JEDZ) – w formie dok. elektronicznego (szczegóły pkt 10.4 SIWZ);

2. odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6. ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

9. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego zał. nr 5a, oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

10. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego zał. nr 5b.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w specyfikacji.

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 79823000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.9 million

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.9 million

Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a, nr 1b oraz nr 1c do specyfikacji.

Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Award criteria

Czas reakcji na zgłoszoną awarię

10

Rodzaj materiałów eksploatacyjnych

20

Aspekty społeczne

10

60

SIMILAR TENDERS

Denmark : Taastrup - Repair and maintenance services of rolling stock

Denmark

Value: 7.0 million Danish Krone

Norway : Drammen - Construction work

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Construction work for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 530.0 million Pound Sterling