This tender in no longer available.

Tender description

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie woj. małopolskiego, w podziale na następujące części:

Część 1 - obejmująca wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Kraków,

Część 2 - obejmująca wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Nowy Sącz,

Część 3 - obejmująca wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Nowy Targ,

Część 4 - obejmująca wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez Rejon Tarnów,

Część 5 - obejmująca wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Wadowice.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994r Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny, ustawie z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych i ustawie z dnia 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na opracowaniu co najmniej 2 zadań/usług o określonych poniżej parametrach.

2) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz i krótki opis warunków
NIE DOTYCZY
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zadań/usług polegających na wznowieniu znaków graficznych lub wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniu przebiegu granic, każde dla min. 100 punktów granicznych.

Pod określeniami:

Zadanie/usługa należy rozumieć pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku, gdy umowa obejmuje kilka zleceń.

Wykonanie zadania/usługi należy rozumieć wystawienie protokołu odbioru.

W przypadku umów nadal realizowanych, zamawiający wymaga, aby część umowy zrealizowana przed terminem składania ofert obejmowała co najmniej 100 punktów granicznych.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany powyżej nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

2. Osób

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik prac geodezyjnych:

— wymagana liczba osób: 2 osoby dla każdej części zamówienia

Kwalifikacje:

Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz w zakresie 2: - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie w realizacji 2 zadań, polegających na wznowieniu znaków graficznych lub wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniu przebiegu granic, każde obejmujące co najmniej 100 punktów granicznych, na stanowisku:

Geodety kierującego pracami geodezyjnymi

Lub

Kierownika prac geodezyjnych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej osób Wykonawcy wykazują łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

a) 30 000,00 PLN, w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia,

Albo

b) 60 000,00 PLN, w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia.

2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-01-22
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:15
Warunki otwarcia ofert

2020-01-22

11:15

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe
1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r, poz. 1126 ze zm.). 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) u Pzp. 8. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r, poz. 1126 ze zm.). 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp. 10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Etapów Umowy Zamawiającemu) w terminie 30 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich określonych w Specyfikacji. Pożądany termin realizacji: 26 m-cy od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia dla każdej części został podzielony na trzy Etapy szczegółowo określone w SIWZ. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ. 14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-16
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71355000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Kraków

Value

PLN Not specified

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Kraków

Celem zamówienia jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków a w szczególnych przypadkach ustalenie przebiegu granic oraz stabilizacja punktów granicznych przez umieszczenie znaku granicznego oraz świadka punktu granicznego (znak PD) wraz ze sporządzeniem dokumentacji dla Zamawiającego dla następujących dróg krajowych administrowanych przez Rejon Kraków:

Autostrada A4, km 418+040 – 425+820,

Droga krajowa nr 7, km 667+904 – 669+691,

Droga krajowa nr 79, km 351+550 – 360+900,

Droga krajowa nr 79, km 376+300 – 389+364,

Droga krajowa nr 94, km 285+484 – 291+874.

Liczba punktów granicznych objętych zamówieniem - 3 600.

Przedmiot zamówienia dla każdej części został podzielony na trzy Etapy:

Etap I – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.1. wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji,

Etap II – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla co najmniej 30 % punktów granicznych lub 30 % długości odcinków w danej części zamówienia,

Etap III – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla pozostałej części punktów granicznych lub długości odcinków w danej części zamówienia.

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla Części 1 - 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo małopolskie

Award criteria

Termin realizacji Etapu III

14

Doświadczenie zawodowe Kierownika prac geodezyjnych

6

80

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Nowy Sącz

Value

PLN Not specified

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Nowy Sącz

Celem zamówienia jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków a w szczególnych przypadkach ustalenie przebiegu granic oraz stabilizacja punktów granicznych przez umieszczenie znaku granicznego oraz świadka punktu granicznego (znak PD) wraz ze sporządzeniem dokumentacji dla Zamawiającego dla następujących dróg krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Sącz:

Droga krajowa nr 75, km 75+075 – 109+795.

Liczba punktów granicznych objętych zamówieniem - 3 300.

Przedmiot zamówienia dla każdej części został podzielony na trzy Etapy:

Etap I – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.1. wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji,

Etap II – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla co najmniej 30 % punktów granicznych lub 30 % długości odcinków w danej części zamówienia,

Etap III – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla pozostałej części punktów granicznych lub długości odcinków w danej części zamówienia.

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla Części 2 - 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo małopolskie

Award criteria

Termin realizacji Etapu III

14

Doświadczenie zawodowe Kierownika prac geodezyjnych

6

80

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Nowy Targ

Value

PLN Not specified

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Nowy Targ

Celem zamówienia jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków a w szczególnych przypadkach ustalenie przebiegu granic oraz stabilizacja punktów granicznych przez umieszczenie znaku granicznego oraz świadka punktu granicznego (znak PD) wraz ze sporządzeniem dokumentacji dla Zamawiającego dla następujących dróg krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Targ:

Droga krajowa nr 7, km 748+945 – 763+728.

Liczba punktów granicznych objętych zamówieniem - 1 400.

Przedmiot zamówienia dla każdej części został podzielony na trzy Etapy:

Etap I – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.1. wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji,

Etap II – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla co najmniej 30 % punktów granicznych lub 30 % długości odcinków w danej części zamówienia,

Etap III – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla pozostałej części punktów granicznych lub długości odcinków w danej części zamówienia.

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla Części 3 - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo małopolskie

Award criteria

Termin realizacji Etapu III

14

Doświadczenie zawodowe Kierownika prac geodezyjnych

6

80

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Tarnów

Value

PLN Not specified

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Tarnów

Celem zamówienia jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków a w szczególnych przypadkach ustalenie przebiegu granic oraz stabilizacja punktów granicznych przez umieszczenie znaku granicznego oraz świadka punktu granicznego (znak PD) wraz ze sporządzeniem dokumentacji dla Zamawiającego dla następujących dróg krajowych administrowanych przez Rejon Tarnów:

Droga krajowa nr 73, km 92+121 – 102+200,

Droga krajowa nr 73, km 103+500 – 105+400,

Droga krajowa nr 73, km 113+400 – 123+500,

Droga krajowa nr 75, km 27+200 – 42+106,

Droga krajowa nr 94g, km 0+600 – 0+800 (strona prawa).

Liczba punktów granicznych objętych zamówieniem - 3 500.

Przedmiot zamówienia dla każdej części został podzielony na trzy Etapy:

Etap I – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.1. wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji,

Etap II – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla co najmniej 30 % punktów granicznych lub 30 % długości odcinków w danej części zamówienia,

Etap III – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla pozostałej części punktów granicznych lub długości odcinków w danej części zamówienia.

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla Części 4 - 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo małopolskie

Award criteria

Termin realizacji Etapu III

14

Doświadczenie zawodowe Kierownika prac geodezyjnych

6

80

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Wadowice

Value

PLN Not specified

Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Wadowice

Celem zamówienia jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków a w szczególnych przypadkach ustalenie przebiegu granic oraz stabilizacja punktów granicznych przez umieszczenie znaku granicznego oraz świadka punktu granicznego (znak PD) wraz ze sporządzeniem dokumentacji dla Zamawiającego dla następujących dróg krajowych administrowanych przez Rejon Wadowice:

Droga krajowa nr 28, km 1+700 – 15+400,

Droga krajowa nr 28, km 17+000 – 26+000,

Droga krajowa nr 44, km 71+200 – 73+500,

Droga krajowa nr 44, km 96+200 – 101+200.

Liczba punktów granicznych objętych zamówieniem - 2 800.

Przedmiot zamówienia dla każdej części został podzielony na trzy Etapy:

Etap I – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.1. wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji,

Etap II – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla co najmniej 30 % punktów granicznych lub 30 % długości odcinków w danej części zamówienia,

Etap III – obejmujący prace opisane w OPZ w pkt. 3.2.2. oraz pkt. 3.2.3 wraz z opracowaniem właściwej dla tych prac dokumentacji dla pozostałej części punktów granicznych lub długości odcinków w danej części zamówienia.

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla Części 5 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo małopolskie

Award criteria

Termin realizacji Etapu III

14

Doświadczenie zawodowe Kierownika prac geodezyjnych

6

80

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Structural engineering consultancy services

Malta

Value: Not specified

Ireland : Naas - Parks maintenance services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Belfast - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Haugesund - Engineering services

Norway

Value: 56.0 million Norwegian Krone

Norway : Drammen - Quay construction work

Norway

Value: 250.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Milton Keynes - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified