This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Szkolenie w zakresie zarządzania zespołem dla kierowników grup badawczych będących pracownikami uczelni wyższej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii (6 osób). Realizacja w terminie 2 miesięcy od daty ustania stanu zagrożenia epidemicznego. Konkretny termin szkolenia do ustalenia z Zamawiającym. Szkolenie ma zostać zrealizowane jednorazowo (maks. 8 h zegarowych). Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Przewidywane

Zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-30
Czas lokalny
09:30
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

A. Wadium nie jest wymagane.

B. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 2 i 3 do SIWZ;

2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy – zgodnie z zał.nr 1 do SIWZ;

3) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

4) dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów;

C. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem https://eProPublico.pl/.

D. Forma dokumentów:

a) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej.

c) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

d) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

E. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Main CPV code 80511000

Bidding information

Bidding deadline

30 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest: Szkolenie w zakresie zarządzania zespołem dla kierowników grup badawczych będących pracownikami uczelni wyższej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii (6 osób). Realizacja w terminie 2 miesięcy od daty ustania stanu zagrożenia epidemicznego. Konkretny termin szkolenia do ustalenia z Zamawiającym. Szkolenie ma zostać zrealizowane jednorazowo (maks. 8 h zegarowych). Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”.

Main site or place of performance

AGH Kraków

Additional information

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 2 miesięcy od daty ustania stanu zagrożenia epidemicznego.

Yes

Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling