Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia w zakresie „Trening interpersonalny” dla 1 pracownika Centrum e-Learningu, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Procedura

Data
2020-02-28
Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

A. Wadium nie jest wymagane.

B. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

1/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 2 i 3 do SIWZ;

2/ wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ;

3/ pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

C. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem https:// eProPublico.pl/.

D. Forma dokumentów:

a) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej.

c) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

d) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

E. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ciąg dalszy do pkt III.1.4 C/.:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224584740

Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

Main CPV code 80300000

Bidding information

Bidding deadline

28 Feb 2020

1 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia w zakresie „Trening interpersonalny” dla 1 pracownika Centrum e-Learningu, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby.

Forma zajęć: wykład, warsztat, ćwiczenia, gry.

Szkolenie będzie obejmować min. 40 godziny lekcyjnych, tj. 5 dni po 8h szkoleniowych.

Main site or place of performance

AGH Kraków

Yes

POWR.03.05.00.00-Z307/17

SIMILAR TENDERS

Norway : Sandvika - Cleaning services

Norway

Value: 15.6 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Cleaning services

Malta

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Chemical products

Malta

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Flight simulators

Norway

Value: 800,000 US Dollar

United Kingdom : Walthamstow - Accommodation, building and window cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Paper collecting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified