This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem do specyfikacji.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno porównywalne zamówienie. Za zamówienie porównywalne Zamawiający uzna usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, trwające co najmniej 12 miesięcy, obejmujące swoim zakresem wykonywanie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto. W przypadku gdy Wykonawca aktualnie wykonuje zamówienie Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonywanie upłynęło co najmniej 12 miesięcy, a wartość zamówienia wykonanego do tego momentu wynosi co najmniej 500 000 PLN brutto.

2. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 5 osobami, które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia dotyczące transportu odpadów tzw. zaświadczenie ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

3. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 3 pojazdami (z umieszczonym trwale logo firmy na pojeździe) przystosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r., z ważną cechą legalizacyjną urządzenia do pomiaru masy odpadów.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w formie zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwy organ Państwowy na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

10:00

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków, POLSKA.

Kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji (jednolity europejski dokument zamówienia);

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

9. uprawnienia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowania odpadami medycznymi;

10. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

11. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych;

12. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

13. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy;

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w specyfikacji.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90524000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 11.1 million

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 11.1 million

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przewidywana ilość odpadów w okresie 24 miesięcy: 1 616 340 kg.

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Award criteria

Czas reakcji

40

60

Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 300 000,00 PLN.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Harrogate - Procurement software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Vardø - Electric vehicles

Norway

Value: 2.2 million Norwegian Krone

United Kingdom : Didcot - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.1 million Pound Sterling

Norway : Hokksund - Welfare services for children and young people

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Telford - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Thornbury - Overhead travelling cranes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling